Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva pokračuje


Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva pokračuje

Začiatkom marca t. r. vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti.

Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Slovensko

Cieľom tohto dohovoru je zabezpečiť ochranu európskeho audiovizuálneho dedičstva a jeho oceňovanie nielen ako istého druhu umenia, ale aj ako dokumentu minulosti prostredníctvom zhromažďovania, ochrany a sprístupňovania zvukovo-obrazového záznamu na kultúrne, vedecké a umelecké ciele vo verejnom záujme.

Slovenská republika podpísala tento dohovor 17. februára 2003. Dohovor okrem iného predpokladá vznik zákonného depozitu zvukovo-obrazových záznamov – audiovizuálií, a to tak, aby sa zamedzilo nenahraditeľným stratám kultúrnych a historických hodnôt, ktoré audiovizuálie predstavujú alebo obsahujú. Slovenská republika sa ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a jeho Protokolu o ochrane televíznej produkcie v roku 2006 prihlásila k zodpovednosti za ochranu slovenského audiovizuálneho dedičstva. V ten istý rok bol v gescii rezortu kultúry spustený Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky zameraný na záchranu, obnovu a sprístupňovanie slovenských kinematografických a audiovizuálnych diel.  Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovízie a potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností sa projekt periodicky aktualizuje a dopĺňa o konkrétne úlohy.

Ako to prebieha

Obnova audiovizuálneho dedičstva prechádza základnými siedmimi fázami – od diagnostiky, ošetrovania, obnovy, deponovania, evidencie, katalogizácie a sprístupňovania po záverečnú digitalizáciu. Technologicky najzložitejším procesom je deponovanie, čiže uschovávanie materiálu, ktoré sa riadi dodržiavaním prísnych pravidiel upravujúcich nakladanie s nebezpečnými horľavými a výbušnými materiálmi.

Aktuálny stav audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Ilistračný obrázok: digitalizácia knižnice (zdroj pixabay.com)

V súčasnosti neexistujú komplexné informácie o množstve materiálov, ktoré by mohli tvoriť audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky. Existuje však celý rad štátnych, verejných i súkromných inštitúcií, ktoré majú vo svojich zbierkach audiovizuálne či zvukové materiály, ktoré môžu mať umeleckú hodnotu, v každom prípade však majú hodnotu dokumentačnú a tiež hodnotu historických materiálov. V úvodnej fáze realizácie projektu bolo jednou z najdôležitejších úloh inventarizovať audiovizuálne dedičstvo v správe štátnych a verejných inštitúcií a následne vytvoriť podmienky na ochranu audiovizuálneho dedičstva, ktoré sa nachádza v súkromnom vlastníctve.

Slovenský filmový ústav ako príklad

K najaktuálnejším úlohám projektu v nasledujúcom dvojročnom období patrí riešenie priestorov pre deponovanie filmových materiálov a zabezpečenie dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. V rokoch 2019 – 2021 plánuje napríklad Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnoviť 300 tisíc metrov čiernobieleho a farebného filmového materiálu ku krátkometrážnym, stredometrážnym a dlhometrážnym slovenským audiovizuálnym dielam. Z celkového objemu existujúcej metráže filmového materiálu takmer 3,8 milióna metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1,5 milióna metrov filmového materiálu pri súčasnom objeme existujúcich filmových materiálov v zbierkach SFÚ.

Projekt sa v tomto období dostáva do svojej druhej polovice a jeho priebežné plnenie je vo vládou schválenom materiáli definované ako nanajvýš uspokojujúce. Aktualizácia projektu je tak z hľadiska predpokladanej dĺžky jeho trvania do roku 2033 pozitívnym medzníkom a tvorí základ pre úspešné plnenie úloh v nasledujúcom období.

 

Informácie poskytol: Slovenský filmový ústav a Ministerstvo kultúry SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalší zdroj: Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR

 

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Viac ako dve tretiny z celkového objemu penového hliníka tvoria póry.
Zistite viac