Projekt celoživotného vzdelávania v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva rieši FBERG TUKE

16. jan. 2019 • Technické vedy

Projekt celoživotného vzdelávania v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva rieši FBERG TUKE

O vzdelávanie v oblasti baníctva, hlbokej ťažby a inteligentného baníctva sa snaží projekt „Dubrovnik International ESEE Mining school” – Medzinárodná ESEE banská škola v Dubrovníku (skratka DIM ESEE). Financie naň poskytol Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology, EIT), pričom projektové konzorcium pozostáva z ôsmych kľúčových inštitúcií vyššieho vzdelávania a výskumu z oblasti východnej a juhovýchodnej Európy (región ESEE); vedúcim partnerom je Fakulta baníctva, geológie a ropného inžinierstva (Záhrebská univerzita). Za slovenskú stranu projekt rieši Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE). 

Hlavným cieľom je prenos poznatkov, ako aj posilnenie inovačných kapacít v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva. Ide o projekt celoživotného vzdelávania, ktorý sa má realizovať v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami vo všetkých krajinách projektu konzorcia. Počas štyroch rokov realizácie projektu (2017 – 2020) majú byť analyzované kľúčové témy komunikované v jednotlivých rokoch realizácie projektu.

Rok 2017 sa niesol v znamení témy manažmentu nulového odpadu (Zero waste management). Partneri projektu prerokovali niekoľko dôležitých otázok: Ako chrániť prírodné zdroje? Ako recyklovať a využívať ťažbu a priemyselný odpad ako cenné zdroje pre stavebný sektor? Ako znížiť vplyv týchto nových prístupov na životné prostredie? Zaoberali sa takou problematikou, ako je recyklácia vo všeobecnosti – vrátane aspektov právnych predpisov, metód recyklácie ťažby a priemyselného odpadu, vybraných osvedčených postupov týkajúcich sa oceľovej trosky; aplikácií v stavebníctve.

Ďalej to bolo rozsiahle skládkovanie priemyselného, banského a komunálneho odpadu v celom regióne a jeho využitie v stavebníctve; rekultivácia kontaminovaných území, znečistených minulými priemyselnými a ťažobnými činnosťami; preukázanie trvalo udržateľného ďalšieho čistenia vody z malých čistiarní odpadových vôd; ale aj posilnenie cirkulárneho hospodárstva prostredníctvom priemyselnej symbiózy a demonštrácie na vybraných prípadoch, ako na jednej strane využívanie nástrojov na získavanie a rozhodovanie údajov a demonštrovanie možných inovatívnych procesov a služieb, ktoré umožňujú opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie výrobkov a materiálov na druhej strane; vplyv na životné prostredie a prínos recyklácie odpadu – využívanie nástrojov hodnotenia životného cyklu.

Pre rok 2018 platila téma Deep intelligent mining (Hlboké inteligentné baníctvo), pričom účastníci mali príležitosť dozvedieť sa viac a diskutovať o témach, akými sú napríklad hlavné výzvy hlbokej ťažby, riadenie tlaku na stenu, environmentálne otázky, zdravie a bezpečnosť hlbokej ťažby, prístup a infraštruktúra v hlbokých baniach a prípadové štúdie v tomto odvetví.

V dňoch 14. do 19. októbra 2019 je naplánovaná škola DIM ESEE 2019, ktorá sa uskutoční v Dubrovníku (medziuniverzitné centrum). Témou budú malé banské lokality. No a ďalší rok, v termíne od 12. do 17. októbra 2020 sa bude konať školenie na tému recyklácia.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://dim-esee.eu/about/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Periférne nervové blokády končatín a trupu sa využívajú v klinickej praxi už viac ako 100 rokov.
Zistite viac