Prof. Marián Valko – Osobnosť vedy a techniky

10. nov. 2016 • Chemické vedy

Prof. Marián Valko – Osobnosť vedy a techniky

Ocenený Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., odborník v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia, z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udelenie ocenení za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra 2016 o 19.00 hod. v INCHEBA Expo v Bratislave. Cenu za vedu a techniku v piatich kategóriách (Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka) odovzdal oceneným minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, ktorý prevzal záštitu nad podujatím. Cena za vedu a techniku sa udeľuje od roku 2014, kedy nahradila Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom tejto transformácie je zvýšenie spoločenskej prestíže udeľovania cien za vedu a techniku.

Prof. Ing. Mariánovi Valkovi, DrSc., bola udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky. Navrhovatelia: Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl Slovenskej republiky.

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (1963), pochádza z Bratislavy. Vysokoškolské štúdium v odbore Fyzikálna chémia absolvoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (terajšia STU) v Bratislave. Od roku 1987 pôsobí na Slovenskej technickej univerzite, od roku 2013 vo funkcii profesora fyzikálnej chémie. Svojou vedeckou aktivitou výrazne prispel v medzinárodnom kontexte do objasnenia úlohy voľných radikálov v biosystémoch, kde pojednáva o interakciách kovov s biomolekulami a úlohe redoxne aktívnych kovov pri tvorbe voľných radikálov. Výrazná časť jeho vedeckej aktivity bola venovaná aj komplexnej analýze úlohy kovov v živých systémoch, špeciálne homeostáze kovov a úlohe redoxne aktívnych kovov v neurologických ochoreniach.

Kolektív prof. Ing. Mariána Valka, DrSc., navrhol mechanizmus redukcie komponentu oxidačného stresu v neurologických ochoreniach aplikáciou viacfunkčných liečiv. V experimentálnej oblasti sa venoval príprave a vlastnostiam komplexných zlúčenín prechodných prvkov so Schiffovými bázami. Pozornosť zameral napr. na záchyt kyslíka na prechodných prvkoch v týchto zlúčeninách, ktorý má význam nielen z biologického hľadiska, ale aj z hľadiska chemickej katalýzy. Veľká časť jeho vedeckej práce spadá aj do oblasti experimentálno-teoretických štúdií, kde sa venoval elektrónovej štruktúre, napr. komplexných zlúčenín prechodných prvkov s rôznymi ligandami a vplyvu substituentov na elektrónovú hustotu centrálneho iónu kovu.  Od roku 1993 je zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, v súčasnosti aj vedúcim projektu v rámci Agentúry pre výskum a vývoj (APVV). Publikoval viac ako 110 publikácií indexovaných do Web of Science v uznávaných vedeckých časopisoch, pričom na jeho práce je v medzinárodných citačných databázach uvedených viac ako 12 000 ohlasov. V roku 2015 bol vydavateľom databázy Web of Science – spoločnosťou Thomson Reuters – zaradený ako Highly cited researcher – ako jediný zo Slovenska.

Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., nám poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, práve ste si prevzali prestížne ocenenie Osobnosť vedy a techniky. Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

M. VALKO: „Ocenenie si veľmi vážim, je to pre mňa a celý kolektív EPR Laboratória Oddelenia fyzikálnej chémie zadosťučinenie za našu prácu a súčasne záväzok do budúcnosti.“

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých sytémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s obsahom Vášho výskumu?

M. VALKO: K nadmernej tvorbe voľných radikálov môže dochádzať v živých systémoch, okrem iných faktorov, aj prítomnosťou voľných, redoxne aktívnych kovov (železo, meď, mangán). Zvýšené množstvo takýchto voľných – neviazaných kovov je dôsledkom narušenej homeostázy kovov a pozoruje sa pri rôznych civilizačných ochoreniach. Prebytok voľných iónov kovov vedie k vzniku kovmi indukovaného oxidačného stresu, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie biomolekúl. Naša výskumná skupina sa zoberá štúdiom mechanizmov eliminácie a predchádzania tvorby voľných radikálov vznikajúcich ako dôsledok pôsobenia nadbytočného množstva voľných, redoxne aktívnych kovov v tkanivách rôznych orgánov. Skúmame viaceré biologicky aktívne látky – potenciálne liečivá, ktoré dokážu „spacifikovať“ neviazané kovy a tým znížiť tvorbu voľných radikálov, ktoré poškodzujú bunky. V rámci nášho výskumu aplikujeme mnohé fyzikálne techniky, ako sú napríklad magnetické rezonančné spektroskopie, molekulové spektroskopické techniky a iné experimentálne techniky. V spolupráci s biologickými pracoviskami doma a v zahraničí skúmame protektívny účinok týchto látok na bunky."

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

M. B.: Ako dlho ste sa venovali uvedenému výskumu a aké je jeho uplatnenie v praxi?

M. VALKO: Výskumu úlohy redoxných kovov pri vzniku oxidačného stresu sa v našej skupine venujeme už viac ako 10 rokov. Napriek tomu, že sa jedná o základný výskum, veríme, že získané výsledky prispejú do zložitej mozaiky poznania a perspektívne si nájdu svoje uplatnenie v klinickej praxi. Uvedomujeme si, že boj s  civilizačnými ochoreniami je a bude veľmi náročný, predovšetkým so zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života."

M. B.: Čomu sa venujete v súčasnosti?

M. VALKO: Ako som už spomenul, zvýšené množstvo neviazaných, redoxne aktívnych kovov sa vyskytuje ako sprievodný jav rôznych civilizačných ochorení, ako sú napr. Alzheimerova choroba a mnohé iné, nielen neurologické ochorenia. V súčasnosti študujeme látky syntetickej a prírodnej povahy, ktoré by potenciálne mohli redukovať kovmi indukovanú komponentu oxidačného stresu v Alzheimerovej chorobe."

M. B.: Akú máte predstavu o svojom ďalšom smerovaní vo výskume?

M. VALKO: „Ak to bude možné, v budúcnosti by sme radi rozšírili naše štúdie v rámci spolupráce o in vivo experimenty. Veríme, že takéto experimenty by mohli „posunúť“ skúmané systémy bližšie ku klinickej praxi."

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. V mene redakcie Vám blahoželám k oceneniu a želám Vám veľa ďalších úspechov.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Portrét v úvode: z archívu prof. Mariána Valka

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Motýľ pestroň vlkovcový má pestro sfarbené krídla a patrí medzi jedovaté druhy.
Zistite viac