Prof. Juraj Payer: Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku

25. apr. 2018 • Lekárske vedy

Prof. Juraj Payer: Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku

Uznávaný lekár a odborník na osteoporózu prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, je prednostom V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan LF UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam.

Juraj Payer sa narodil v roku 1958 v Bratislave. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.). V roku 1986 absolvoval atestáciu 1. stupňa a v roku 1997 atestáciu 2. stupňa  z vnútorného lekárstva v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. V roku 1994 obhájil titul kandidáta lekárskych vied (CSc.) v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 1997 habilitoval na docenta vnútorného lekárstva. V roku 2002 bol menovaný za profesora vnútorného lekárstva na LF UK. V roku 2015 absolvoval špecializáciu odborník v riadení verejného zdravotníctva (MPH) na FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity.    

V rokoch 1983 – 2004 pracoval na I. internej klinike LF UK a FN v Bratislave ako sekundárny lekár, ordinár pre endokrinológiu a externý odborný asistent LF UK. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil na Internom oddelení NsP Ružinov Bratislava ako primár oddelenia. Od roku 2006 doteraz je prednostom V. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov Bratislava.

Prof. Juraj Payer je prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR, člen prezídia SLS, prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, člen výboru Spoločnosti pre menopauzu a andropauzu, člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente, člen Americkej osteologickej spoločnosti, člen Americkej endokrinologickej spoločnosti, člen Európskej endokrinologickej spoločnosti.

V knihe Mozaika slovenskej medicíny je aj rozhovor s prof. Jurajom Payerom

V knihe Mozaika slovenskej medicíny je aj rozhovor s prof. Jurajom Payerom

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave je predsedom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva, garant pre výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo, garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia. Je tiež členom Akademického senátu a Vedeckej rady LF UK v Bratislave, členom skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, členom redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica a Vnitřní Lékařství. Je čestným členom viacerých lekárskych spoločností na Slovensku a v Českej republike a tiež vo Fellowship of Royal College of Physicians, Royal College of Physicians London, UK (2014).

Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a vyznamenania, z ktorých vyberáme: Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013, Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS za rozvoj medicíny v oblasti osteoporózy a metabolických ochorení kostí, Bratislava 2013, Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy, Dérerova cena SLS za vedeckú a publikačnú činnosť, Bratislava 2010, Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010, Bronzová medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008, Strieborná medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2008.

V publikačnej činnosti je autorom a spoluautorom viac ako 650 publikácií v zahraničnej a domácej tlači a z toho vyše 220 originálnych prác a vyše 100 v databázach WOS a SCOPUS, citácie viac ako 440 v zahraničnej a domácej tlači. Je autorom a spoluautorom 16 kníh a autor a editor prvej slovenskej monografie o osteoporóze.

 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, keďže pochádzate z lekárskej rodiny, bolo pre Vás štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského jasnou voľbou?

J. PAYER: Áno, obaja moji rodiča boli lekári, rovnako ako prastarý a starý otec. Aj môj syn si zvolil túto dráhu. Napriek tejto rodinnej determinácii som nikdy nebol doma vedený k akejsi predurčenosti. Pre môjho otca bolo prvoradé, aby zo mňa vychoval slušného človeka. Dlho som koketoval s inými odbormi, ako sú napríklad archeológia a história. V období normalizácie však pre dieťa lekárov – nestraníkov nebolo jednoduché si vyberať.

M. B.: Čo Vám najviac utkvelo v pamäti zo študentských čias?

J. PAYER: Asi ako každému mladosť a poznávanie. Štúdium medicíny je naozaj ťažké a najmä prvé tzv. predklinické ročníky mi dali zabrať. Od začiatku tretieho ročníka, kedy sa študenti prvýkrát dostávajú do styku s pacientmi, už bolo štúdium nielen štandardnou rehoľou, ale i radosťou zo získavania nových informácií a zručností.

M. B.: Aké boli Vaše začiatky v medicíne?

J. PAYER: Splnil sa mi môj pracovný sen už v treťom ročníku počas štúdia internej medicíny, kedy som si zamiloval endokrinológiu, teda odbor zaoberajúci sa žľazami s vnútorným vylučovaním. Na I. internej klinike Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice Bratislava som začínal v roku 1983. Strávil som tam viac ako 20 rokov.

M. B.: V marci ste oslávili životné jubileum, ku ktorému Vám aj v mene redakcie srdečne blahoželáme. Pri jubileách sa zvykne bilancovať. Ako by ste zhodnotili svoju doterajšiu činnosť a čo považujete za svoj najväčší úspech?

J. PAYER: Veľmi pekne ďakujem za gratuláciu. Moja pracovná kariéra sa napĺňala prirodzene a plynule. Môžem za to vďačiť svojim učiteľom a spolupracovníkom. Splnil som si všetky sny, ktoré mi medicína mohla poskytnúť. Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku – V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň má vedúcu pozíciu vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Rovnako som hrdý na všetko čo sa nám podarilo v starostlivosti o pacientov s epidemiologicky tak závažnými ochoreniami ako je osteoporóza.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, v Univerzitnej nemocnici v Bratislave

M. B.: Ste rešpektovaným odborníkom na osteoporózu. Čo by ste nám poradili ako prevenciu tejto choroby?

J. PAYER: Ide o ochorenie, ktorému možno naozaj často predchádzať. Medzi základné preventívne opatrenia patria správna životospráva – dostatok vápnika, vitamínu B, pohybu ako aj včasná liečba všetkých ochorení vedúcich k tzv. sekundárnej osteoporóze.

M. B.: Čo je spúšťačom osteoporózy a aké výsledky sa dosahujú pri jej liečbe?

J. PAYER: Spúšťačom osteoporózy býva menopauza, teda pokles ženských pohlavných hormónov – estrogénov. Výskyt osteoporózy u mužov súvisí tiež s poklesom hladiny testosterónu, ktorého výskyt však nie je natoľko markantný a častý. Na Slovensku disponujeme všetkými terapeutickými možnosťami, ktoré nám aktuálna medicína ponúka. Ide o lieky, ktoré redukujú riziko osteoporotických zlomenín. Najdôležitejším faktorom je však dodržiavanie správnej liečby.

M. B.: Otázka na záver – ako najradšej relaxujete?

J. PAYER: Medzi moje veľké záľuby patrí šport, pri ktorom rád relaxujem. Aktívne sa venujem tenisu a futbalu. Som vášnivý cestovateľ a s veľkou obľubou spoznávam kultúru, mentalitu a tiež aj kuchyňu iných národov. V tomto smere si rozumieme s mojou partnerkou Andreou, ktorá má podobné záľuby a čo tiež veľmi oceňujem aj pochopenie pre moje aktivity. Rád trávim čas so svojim synom a najbližšími priateľmi z detstva.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Uznávaný lekár a odborník na osteoporózu prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde vystúpi na tému: Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí". Vedecká kaviareň sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, na Patrónke, v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný!

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu prof. Juraja Payera

Medailón prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.