Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. získal titul doctor honoris causa TnUAD

21. máj. 2018 • Technické vedy

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. získal titul doctor honoris causa TnUAD

Významnému odborníkovi v oblasti vedy a výskumu prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc. udelila Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne čestný titul doctor honoris causa na svojom slávnostnom zasadnutí v stredu 25. apríla 2018. Vedecko-výskumná činnosť prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. je spojená s jeho pôsobením v praxi – v slovenských i zahraničných podnikoch. Bol a je zodpovedným riešiteľom niekoľkých edukačných a výskumných projektov, medzinárodných projektov a projektov aplikovaného výskumu.

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. je autor alebo spoluautor 13 vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, odborných monografií a učebných textov; 18 úžitkových vzorov a patentov a 197 prác v domácich a zahraničných časopisoch a príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách.

Čestný titul doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nie je len ocenením prínosu prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. v oblasti vedy a výskumu. Je ocenením aj vzájomných vzťahov medzi ním a Alma mater, osobitne Fakultou špeciálnej techniky.

Prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. – v súčasnosti pôsobí ako dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom vPrešove. Akademický titul získal v roku 1986 v odbore strojárska technológia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr v roku 1994 získal na materskej univerzite vedeckú hodnosť kandidát vied a v roku 2004 vedeckú hodnosť profesor v odbore výrobné technológie.

Z profesijného životopisu prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. môžeme spomenúť, že od roku 1986 prešiel rôznymi pracovnými skúsenosťami: od výskumníka, odborného asistenta, obchodného zástupcu a špecialistu divízie v oblasti outsourcingových chemických manažmentov.

Na svojej materskej univerzite pracoval v rokoch 2003 až 2013 vo funkcii vedúceho katedry výrobných technológií. Od roku 2006 do roku 2014 pracoval vo funkcii Zmocnenca pre kvalitu Technickej univerzity v Košiciach. S ďalšími slovenskými univerzitami je spätý prostredníctvom členstva vo viacerých vedeckých radách slovenských univerzít.

Je taktiež:

  • členom predsedníctva Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • členom Rady pre technické vedy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
  • členom Komisie pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady Slovenskej republiky
  • členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu mikro, malých a stredných podnikov a živnostníkov Národnej rady Slovenskej republiky

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., vedenia univerzity a fakúlt, zúčastnili aj rektori a zástupcovia univerzít a vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a fakúlt i predstavitelia priemyslu trenčianskeho regiónu.

 

Informácie poskytla: Ing. Lucia Pušicová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto:

https://tnuni.sk/aktuality/udelenie-cestneho-titulu-doctor-honoris-causa/af780d55ce0eb1785055c7a92c204a91/

Uverejnila:VČ

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Sklo je v podstate 100-percentne recyklovateľné.
Zistite viac