Príručka o financovaní EÚ v cestovnom ruchu

27. okt. 2017 • Iný

Príručka o financovaní EÚ v cestovnom ruchu

Príručka o financovaní odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ má za cieľ poskytnúť súhrnné informácie o projektoch súvisiacich s odvetvím cestovného ruchu, ktorých financovanie je zabezpečené prostredníctvom rôznych programov EÚ.

Vypracovanie príručky má viacero dôvodov. Prvým z nich je strategický význam cestovného ruchu pre EÚ. Cestovný ruch, ktorý je tretím najväčším odvetvím hospodárstva EÚ, má značný vplyv na hospodársky rast, zamestnanosť a sociálny vývoj. Jeho význam sa uznáva v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa vyžaduje, aby Únia podporovala, dopĺňala a koordinovala činnosť členských štátov v tejto oblasti.

Osobitnú príručku si tiež vyžadovala rozmanitosť potrieb odvetvia cestovného ruchu a rozsah tematických programov EÚ, z ktorých môže následne získať podporu. Odvetvie cestovného ruchu, ktoré tvoria mnohé rozmanité subjekty s odlišnými potrebami, čerpalo v minulosti pomoc z rôznych programov. Vďaka nepretržitým snahám o zjednodušenie sa síce postupne uľahčuje zhromažďovanie a spracovanie informácií o početnýchObálka:Sprievodca financovaním EÚ v cestovnom ruchu programoch, ale pre vyťažené súkromné a verejné subjekty, ktoré propagujú turistické destinácie či rozvíjajú služby cestovného ruchu, je to naďalej náročná úloha.
„Napriek hospodárskej kríze v roku 2008 si Európa zachovala postavenie turistickej destinácie č. 1 vo svete. Odvetvie cestovného ruchu v EÚ sa rýchlo zotavilo a jeho výsledky z uplynulých rokov priniesli Európe potrebný hospodársky impulz a pracovné miesta. V tomto odvetví je v súčasnosti zamestnaných približne 17 miliónov osôb. Celkový príspevok odvetvia cestovného ruchu k hospodárstvu sa blíži k 10 % hrubého domáceho produktu EÚ, a to aj vzhľadom na prínos cestovného ruchu pre ďalšie kľúčové odvetvia, ako sú kultúra, potravinárstvo, stavebníctvo a doprava“ vyjadrila sa Európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elžbieta Bienkowska.

Európsky cestovný ruch však zároveň čelí mnohým výzvam, v prvom rade potrebe neustáleho inovovania a zlepšovania kvality. Musí sa rýchlo prispôsobiť digitálnej revolúcii s novými spôsobmi marketingu, poskytovania rezervačných služieb... Rovnako musí pripraviť udržateľným spôsobom nové, príťažlivé produkty pre miestne spoločenstvá a životné prostredie dodáva Elžbieta Bienkowska.

Udržanie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu si teda vyžaduje pomoc zo strany Únie. Preto sú mnohé programy EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 otvorené pre toto odvetvie. Predkladaná príručka umožní subjektom, ktoré propagujú turistické destinácie či rozvíjajú služby cestovného ruchu, jednoduchšie nájsť ten druh pomoci, ktorý potrebujú.

Prečo práve táto príručka

Vypracovanie príručky má viacero dôvodov. Prvým z nich je strategický význam cestovného ruchu pre EÚ. Cestovný ruch, ktorý je tretím najväčším odvetvím hospodárstva EÚ, má značný vplyv na hospodársky rast, zamestnanosť a sociálny vývoj. Jeho význam sa uznáva v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa vyžaduje, aby Únia podporovala, dopĺňala a koordinovala činnosť členských štátov v tejto oblasti. Osobitnú príručku si tiež vyžadovala rozmanitosť potrieb odvetvia cestovného ruchu a rozsah tematických programov EÚ, z ktorých môže následne získať podporu. Odvetvie cestovného ruchu, ktoré tvoria mnohé rozmanité subjekty s odlišnými potrebami, čerpalo v minulosti pomoc z rôznych programov. Vďaka nepretržitým snahám o zjednodušenie sa síce postupne uľahčuje zhromažďovanie a spracovanie informácií o početných programoch, ale pre vyťažené súkromné a verejné subjekty, ktoré propagujú turistické destinácie či rozvíjajú služby cestovného ruchu, je to naďalej náročná úloha.

Prijatie viacročného finančného rámca EÚ (VFR) na obdobie rokov 2014 – 2020 znamená, že sa postupne rozbiehajú nové a dokončujú staré programy Nový VFR prináša zjednodušenie na rôznych úrovniach: zlúčenie programov financovania z prostriedkov EÚ pre ľahší prístup k informáciám, harmonizáciu postupov podávania žiadostí, ... Zaviedla sa ním takisto možnosť podporiť nové druhy akcií zamerané napríklad na inteligentnú špecializáciu. Predkladaná príručka obsahuje prehľad týchto pokračujúcich programov i noviniek.

Príručka sa pravidelne reviduje, aby obsahovala najnovšie príklady financovaných akcií a aktuálne informácie o nových programoch. Podrobnejšie informácie o príkladoch použitých v príručke, ako aj ďalšie príklady nájdete v samostatnom dokumente venovanom pobrežnému a námornému cestovnému ruchu („Príloha k príručke…“ z apríla 2016 http://europa.eu/!gb64xX).

Príručka má slúžiť ako ukazovateľ, ktorý čitateľa nasmeruje na osobitné webové sídla, a teda obsahuje mnohé internetové prepojenia.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Sprievodca financovaním EÚ v cestovnom ruchu 2014 – 2020 (štúdia)

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Albinizmus patrí medzi dedičné choroby, a preto sa môže v rodine vyskytovať hneď u niekoľkých členov
Zistite viac