Príprava koordinačných zlúčenín a hľadanie kľúčových ligandov

04. máj. 2019 • Chemické vedy

Príprava koordinačných zlúčenín a hľadanie kľúčových ligandov

„V poslednom desaťročí je značný záujem vedcov venovaný štúdiu molekulových klastrov kubánového typu Ni4O4, ktoré môžu vykazovať jednomolekulový magnetizmus pri nízkych teplotách. Jednomolekulové magnety (SMM) sú molekuly alebo ióny, ktoré sa správajú ako magnety na nanoúrovni. Tieto molekuly vykazujú potenciál pre záznamové média.“ Uvádza to kolektív autorov Mária Tkáčová, Ján Moncoľ a Vladimír Kuchtanin, Oddelenie anorganickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava vo svojej práci Príprava a charakterizácia nikelnatých komplexných zlúčenín s 2-hydroxymetyl-1-H-benzimidazolom.

„Hľadanie kľúčových ligandov podľa potrieb je jedným z najdôležitejších postupov na podporu tohto výskumu. Efektívny a jednoduchý prístup k syntéze takýchto komplexov je stále vhodnou voľbou organických ligandov ako mostíkových alebo koncových skupín s kovovými iónmi alebo kovovými klastrami. Predchádzajúce štúdie ukázali, že ligand (2-hydroxymetyl-1-H-benzimidazol, H2L) môže vytvárať od jednojadrových až po heptajadrové komplexné zlúčeniny pri komplexácii na kovové centrum. Benzimidazoly s hydroxy-substituentmi vykazujú aj antivírusovú aktivitu [4]. Prekladaná práca sa zaoberá syntézou nových nikelnatých komplexných zlúčenín s 2– hydroxymetyl-1-H-benzimidazolom a ich následnou charakterizáciou,“ konštatovali.

Cieľom výskumu je podľa Márie Tkáčovej preskúmať možnosti prípravy nových komplexných zlúčenín s uvedeným ligandom, charakterizovať novo pripravené zlúčeniny a následne študovať ich vlastnosti. „Na oddelení sa primárne venujeme magnetickým vlastnostiam. Koordinačné zlúčeniny, o ktorých sa pojednáva v našej práci majú potenciál vykazovať jav jednomolekulových magnetov (SMMs), ktoré sú v budúcnosti možne využiteľné pre aplikáciu v podobe zápisných médií o vysokej dátovej kapacite. Taktiež tieto koordinačné zlúčeniny majú možnosť vykazovať antivírusovú aktivitu.“

Autori práce v závere konštatovali, že všetky študované nikelnaté koordinačné zlúčeniny s 2-hydroxymetyl-1-H-benzimidazolom boli charakterizované IČ a UV-VIS spektroskopiou a RTG štruktúrnou analýzou. „Celkovo bolo pripravených 8 nikelnatých komplexných zlúčenín s oktaédrickou stereochémiou centrálneho atómu. V závislosti od použitého protiiónu vznikali jednojadrové a tetrajadrové zlúčeniny.“ 

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /ColiN00B/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Príčiny jarnej únavy nie sú celkom známe, no vieme, že ju sprevádza nedostatok energie.
Zistite viac