Príprava budúcich investícií EÚ do zdravia

25. mar. 2019 • Zdravotné vedy

Príprava budúcich investícií EÚ do zdravia

Zdravotná starostlivosť je v centre záujmu občanov EÚ. Z výsledkov posledného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že zdravotná starostlivosť sa považuje za hlavný problém, ktorému budú regióny čeliť v budúcnosti, pričom tretina respondentov (34 %) ju označila za najpálčivejšiu otázku.

Z fondov politiky súdržnosti sa podporujú projekty, ktorými sa zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti a vyrovnávajú nerovnosti v rámci nej, reformujú systémy zdravotnej starostlivosti, rozvíja elektronické zdravotníctvo a digitálne riešenia, ako aj výskum a inovácie, zdravotné povedomie, zdravé starnutie, ako aj zdravie a bezpečnosť na pracovisku.

V programovom období 2014 – 2020 sa do zdravotníctva investovalo 8 mld. EUR z fondov politiky súdržnosti vrátane 4 mld. EUR spolufinancovania EÚ. V rokoch 2014 – 2020 by 44,5 milióna ľudí v EÚ malo využívať lepšie zdravotnícke služby. 

Infografika: Health Care

Zdroj: Investment Plan for Europe

Plánovanie budúcich investícií EÚ do zdravotníctva

Vývoj zdravotnej starostlivosti si vyžaduje rôzne investície do infraštruktúry, či už do zariadení primárnej a komunitnej starostlivosti alebo do programov prevencie, integrovanej starostlivosti a odbornej prípravy pracovníkov. Politika súdržnosti môže byť nástrojom na podporu týchto investícií.

Plánovanie budúcich investícií do zdravotníctva

Zdroj: Use of Structural Funds in Health

Členské štáty a regióny musia vypracovať dlhodobé investičné stratégie, ktoré budú zahŕňať infraštruktúru, ľudský kapitál, inovačné technológie a nové modely poskytovania starostlivosti. Na podporu týchto stratégií možno kombinovať fondy politiky súdržnosti s inými nástrojmi EÚ, a to napríklad Fondom InvestEU, alebo s vnútroštátnymi programami. Komisia je pripravená podporiť členské štáty a regióny pri plánovaní týchto stratégií.

Zdravotníctvo bude tento rok nová kategória ocenenia RegioStars

Ocenenie RegioStars sa udeľuje každý rok za najlepšie a najinovačnejšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v Európe v piatich tematických kategóriách, medzi ktoré patrí aj téma roka. V snahe inšpirovať členské štáty a regióny bude tento ročník zameraný na ocenenie kvalitných projektov v oblasti zdravotníctva.

Online platforma na podávanie prihlášok je dostupná do 9. mája 2019. Nezávislá porota vyhodnotí prihlásené projekty a ocení víťazov na slávnostnom odovzdávaní ocenení RegioStars, ktoré sa bude konať v októbri 2019 v Bruseli.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a ďalšie informácie:

Investície politiky súdržnosti do zdravotníctva

The European Structural and Investment Funds (ESIF)pre zdravotníctvo

Investment Plan for Europe

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_sk.htm

Graf: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/2019_esif20142020_pres_en.pdf

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Viac ako dve tretiny pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobu tvoria ženy.
Zistite viac