Prelomovým programom Erasmus + už prešlo 5 miliónov európskych študentov

23. máj. 2019 • Spoločenské vedy

Prelomovým programom Erasmus + už prešlo 5 miliónov európskych študentov

Podľa zistení dvoch nových nezávislých štúdií, ktoré v máji zverejnila Európska komisia, Erasmus + robí študentov úspešnejšími vo svojom osobnom a profesionálnom živote a univerzity sú inovatívnejšie.

Čo analyzovali štúdie

Rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov a zamestnancov a viac ako 500 organizácií merajú a analyzujú vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov. Výsledky ukazujú, ako tento program EÚ pomáha mladým Európanom pripraviť sa na novú digitálnu éru a prosperovať v budúcej kariére. Program Erasmus+ takisto podporuje inovačný potenciál univerzít, ich medzinárodné aktivity a schopnosť reagovať na potreby trhu práce.

Obidve rozsiahle štúdie, založené na hodnotení a s pripomienkami takmer 77 000 študentov a vysokoškolských pracovníkov a viac ako 500 organizácií, merali a analyzujú prínos programu pre jeho hlavných účastníkov. Z výsledkov je zrejmé, že vďaka programu Erasmus + sú mladí ľudia v Európe viac pripravení na novú digitálnu éru a vedia sa lepšie presadiť v budúcom pracovnom živote. Program má tiež pozitívny vplyv na vysoké školy, ktoré vďaka nemu viac inovujú, intenzívnejšie sa zapájajú do medzinárodných projektov a lepšie reagujú na potreby pracovného trhu.

Spomínané dve štúdie (štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie a štúdia o strategických partnerstvách Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách) posúdili vplyv programu na jeho dva druhy hlavných príjemcov: jednotlivcov a organizácie.

Pokiaľ ide o prvú štúdiu, bolo analyzovaných takmer 77 000 odpovedí vrátane približne 47 000 odpovedí študentov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+, 12 000 absolventov a 10 000 zamestnancov so skúsenosťami s programom Erasmus+. Výsledky druhej štúdie sú založené na odpovediach od 258 strategických partnerstiev Erasmus+ a znalostných aliancií (zastupujúcich 504 organizácií), ktoré získali finančné prostriedky v rokoch 2014 a 2016, ako aj na 26 podrobných prípadových štúdiách.

Obálka štúdie: Study on the impact of Erasmus+...

Hlavné zistenia štúdií:

Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie

Viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Ich skúsenosti zo zahraničia im takisto umožňujú preorientovať zameranie svojho štúdia tak, aby lepšie zodpovedalo ich ambíciám. Štúdia o vplyve v oblasti vysokoškolského vzdelávania ďalej ukázala, že 80 % absolventov sa zamestnalo do troch mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie. Deväť z desiatich absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že zručnosti a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívajú vo svojej každodennej práci. Erasmus+ pomáha riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami so zameraním na potreby pracovného trhu, ktoré zahŕňajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills) a interdisciplinárne zručnosti.

Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti

Vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si takisto zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite. Najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine. Zo všetkých absolventov programu Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy. 

Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie

Vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu. Využívanie nových technológií a inovatívnych metód výučby a vzdelávania prispieva k posilneniu ich medzinárodnej spolupráce a zvyšuje ich inovačný potenciál. Akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov než ostatní kolegovia, ktorí sa na mobilitách nezúčastnili – pomer je približne 60 % ku 40 %. Viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov. Okrem toho dve z troch zúčastnených univerzít uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú aj k zvýšeniu sociálneho začlenenia a nediskriminácii vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Mapa : Erasmus+ Higher Education Impact Study - počet účastníkov z vyslaných krajín
Zdroj: https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en

Z ďalších zistení vyplýva, že absolventi programu Erasmus+ sú so svojim zamestnaním spokojnejší v porovnaní s tými, ktorí neštudovali v zahraničí. Zároveň majú medzinárodnejšie kariéry a je u nich takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú pracovať v zahraničí. Program Erasmus+ podporuje aj podnikanie. Jeden zo štyroch projektov spolupráce prispel k podnikateľskému vzdelávaniu a posilneniu podnikateľského ducha. Tretina projektov pomohla vytvoriť spin-off podniky a startupy.

Aký vplyv bude mať brexit na realizáciu programu Erasmus+?

Bez ohľadu na to, aký bude výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, očakáva sa, že brexit povedie k mnohým zmenám pri realizácii programu Erasmus+. Výsledok rokovaní zatiaľ nepoznáme, avšak na tejto stránke nájdete najnovšie informácie o tom, ako môže vystúpenie Veľkej Británie z EÚ ovplyvniť život organizácií a jednotlivcov.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Štúdia vplyvu programu Erasmus+ na vysokoškolské vzdelávanie 

Štúdia o strategických partnerstvách vo vysokoškolskom vzdelávaní a o znalostných alianciách v rámci programu Erasmus+

Tlačová správa z 20. 5. 2019

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

Program Erasmus+

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Staviteľom Suezského prieplavu bol francúzsky inžinier Ferdinand Lesseps (1805 – 1894).
Zistite viac