Pravidlá používania portálu VND

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU „VEDA NA DOSAH“
Pravidlá používania portálu

 

I          Všeobecné ustanovenia

 1. Centrum vedecko-technických informácií SR, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882, štátna príspevková organizácia (ďalej len „CVTI SR“ alebo „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového Portálu VEDA NA DOSAH (ďalej len „Portál VEDA NA DOSAH") a poskytovateľom služieb na Portáli VEDA NA DOSAH v súlade a podľa platných právnych predpisov SR. 
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky prevádzkovania Portálu VEDA NA DOSAH (ďalej len „VPPP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom Portálu VEDA NA DOSAH. VPPP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých Užívateľov služieb Prevádzkovateľa. 

 

II         Definície pojmov

 1. Portálom VEDA NA DOSAH sa rozumie internetový portál zriadený Prevádzkovateľom, ktorého cieľmi je sprístupniť verejnosti ako aj odborníkom informácie o slovenskej vede, zo slovenských univerzít; popularizovať vedu a techniku na Slovensku; podporiť informovanosť o slovenskej vede; sprostredkovať široké spektrum informácií o vede a technike.
 2. Prevádzkovateľom sa rozumie Centrum vedecko-technických informácií SR, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882, štátna príspevková organizácia.
 3. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Portálu VEDA NA DOSAH tak, že pomocou Portálu VEDA NA DOSAH využíva zverejnené odborné informácie a využíva Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom. Tieto služby sú bezplatné. V prípade, že má Užívateľ záujem využiť služby poskytované Portálom VEDA NA DOSAH, a to notifikáciu o konaní podujatia prostredníctvom emailu, je Užívateľ povinný zadať emailovú adresu, na ktorú mu bude následne odoslaná automatická notifikácia o konaní podujatia. Zadaním emailovej adresy Užívateľa a jej odoslaním Prevádzkovateľovi vyjadruje Užívateľ svoj súhlas so znením týchto VPPP a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.
 4. Službou sa rozumie každá služba Poskytovateľa, ktorá je určená pre Užívateľov a je prístupná na Portáli VEDA NA DOSAH.
 5. Príspevkom sa rozumie každý príspevok v textovej forme (v slovenskom jazyku), multimediálnej forme, alebo hyperlink vrátane ich kombinácií, ktorý obsahuje odborné informácie z oblasti vedy, zverejnený Prevádzkovateľom na Portáli VEDA NA DOSAH, informácie, multimediálne galérie a podujatia. Príspevky v anglickom jazyku sa zverejňujú len pre informačné účely, bez nutnosti autorizácie, za predpokladu, že je súčasne s anglickou verziou zverejnená slovenská verzia, ktorá prešla procesom autorizácie. Za príspevok nie sú považované ponuky, ktoré nemajú odborný charakter (a to najmä príspevky obsahujúce klamlivé alebo zavádzajúce informácie, skrytú reklamu, príspevky obsahujúce vulgarizmy, príspevky erotického charakteru atď.), pri ktorých si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo vôbec také príspevky nezverejniť alebo stiahnuť také príspevky z Portálu VEDA NA DOSAH.
 6. FAQ (podnet, otázka) Zadaním emailovej adresy užívateľa a jej odoslaním Prevádzkovateľovi vyjadruje Užívateľ svoj súhlas so znením týchto VPPP a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o potrebe zareagovať alebo zverejniť otázku a reakciu v každom konkrétnom prípade individuálne.
 7. Mailový notifikačný systém na podujatia je služba poskytovaná Prevádzkovateľom na Portáli, ktorá prostredníctvom emailu informuje Užívateľa o blížiacom sa termíne podujatia, o ktoré Užívateľ požiadal zadaním emailovej adresy.

 

III       Registrácia a vznik zmluvného vzťahu

 

 1. Zmluvný vzťah Užívateľa s Prevádzkovateľom vzniká použitím Portálu.

 

IV        Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Užívateľov na Portáli VEDA NA DOSAH

 

 1. Užívateľ je oprávnený používať služby Portálu VEDA NA DOSAH v špecifikovanom rozsahu. Medzi Služby poskytované pre Užívateľov patrí najmä možnosť prostredníctvom Portálu Veda na Dosah:
 2. prezerať a vyhľadávať informácie, ponuky a iné, a to podľa Užívateľom vybraných kritérií;
 3. zadať vyhľadávacie kritériá pre automatické zasielanie informácií o termínoch podujatí. Vyžiadané informácie budú zasielané na e-mailovú adresu Užívateľa;
 4. FAQ;
 5. údaje získané z Databázy Príspevkov Prevádzkovateľa využívať výlučne na informačné, študijné a vedecké účely, a to s uvedením zdroja v súlade s platnou právnou úpravou.

 

V         Ochrana súkromia (CVTI SR)

 

Kompletné podmienky ochrany súkromia pre Centrum vedecko technických informácií SR nájdete na tomto odkaze.

 

VI        Ochrana súkromia (VEDA NA DOSAH) / Súbory cookies

 1. Prevádzkovateľ zaznamenáva cookies na webových stránkach vedanadosah.cvtisr.sk na doménach vedanadosah.sk odvodených doménach. Na našich stránkach používame rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.
 1. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.
 1. Prevádzkovateľ na webových stránkach vedanadosah.cvtisr.sk využíva analytické, aplikačné a technické cookies. Technické parametre používaných cookies a možnosti ich nastavenia sú uvedené na samostatnej podstránke vedanadosah.cvtisr.sk s názvom „Pravidlá používania cookies“.

 

Bližšie informácie o použitých cookies nájdete na tomto odkaze.

 

VII      Cena služieb Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ poskytuje všetky Služby na Portáli VEDA NA DOSAH bezplatne.

 

VIII     Zodpovednosť za škodu 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Portálu VEDA NA DOSAH, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie emailu Užívateľa neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné škody a ani za iné prípadné nároky tretích osôb, ktoré vznikli v dôsledku takého zneužitia.

 

IX        Reklamačný poriadok 

 1. Užívateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na Portáli VEDA NA DOSAH Prevádzkovateľa v súvislosti s ním využívanou službou.
 2. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak využívaná služba nie je dostupná v dôsledku výpadku elektronickej komunikačnej siete, zdroja elektrickej energie alebo v dôsledku iných skutočností, ktoré nezávisia od vôle Prevádzkovateľa.
 3. Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: vnd@cvtisr.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa jej prevzatia.

 

X         Spoločné a záverečné ustanovenia 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VPPP, pričom o zmenách bezodkladne informuje zverejnením nových VPPP na Portáli VEDA NA DOSAH s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť. Zverejnením nových VPPP na Portáli VEDA NA DOSAH strácajú tieto VPPP platnosť. Všetky právne vzťahy súvisiace s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom Portálu VEDA NA DOSAH sa spravujú tým znením VPPP, ktoré bolo platné a účinné v čase vzniku zmluvného vzťahu.
 2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VPPP, sa riadia najmä príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
 3. Pôsobnosť VPPP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou strán.
 4. Tieto VPPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli VEDA NA DOSAH.

 

V Bratislave dňa 20. mája 2018

 

-> Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

-> Ochrana súkromia

-> Pravidlá používania cookies

 

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark
Vedecká cukráreň 10/2020
Aurelium - centrum vedy
pondelok s neurologiou
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
„Lavínová hmota“ obsahuje prachový, mokrý alebo doskovitý sneh, kamene, ľad a ďalšie zložky.
Zistite viac