Pozor na chlór!

07. okt. 2015 • Chemické inžinierstvo

Pozor na chlór!

Dezinfekcia surovej vody chloráciou môže spôsobovať rakovinu močového mechúra u mužov. Problém spôsobuje vedľajší produkt tohto procesu zvaný THM – trihalogénmetány

Z kritického zhodnotenia doteraz publikovaných epidemiologických štúdii uskutočnených v rámci projektu HIWATE sa konštatuje, že existuje dostatočný dôkaz medzi expozíciou vedľajších produktov chlorácie (stanovených ako THM – trihalogénmetány) a výskytom rakoviny močového mechúra, ale štatisticky významný vzťah bol však potvrdený iba u mužov.

V súvislosti s chemickou dezinfekciou pitnej vody viacero vodárenských spoločností v Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ako aj v ďalších krajinách na základe svojich dlhoročných prevádzkových poznatkov a skúseností zistili, že pri dodržaní určitých podmienok, ktoré sa označujú ako multibariérový systém ochrany celého vodárenského systému, možno  dodávať spotrebiteľom vysoko kvalitnú pitnú vodu ako z hľadiska mikrobiologického, biologického a chemického, a to aj bez dodržiavania zvyškovej koncentrácie dezinfekčného prostriedku v distribučnej sieti alebo dokonca vôbec bez aplikácie chemickej dezinfekcie.

Tento multibariérový systém ochrany, ktorý je rôzny pre každý vodárenský systém, pretože vychádza z existujúcich podmienok a možnosti dostupných ako technicky, tak aj finančne pre vytvorenie systému toľkých bariér počas dopravy vody od zdroja k spotrebiteľovi, koľko je ich v danom systéme treba na zabezpečenie všetkých rizikových miest, v ktorých by mohlo dochádzať k zhoršovaniu kvality pitnej vody v dôsledku prieniku mikrobiologickej alebo chemickej kontaminácie.

Nový vedecký prístup môže viesť k zlepšeniu ochrany samotného vodárenského zdroja alebo k zaradeniu ďalších technologických stupňov do prevádzkovanej technologickej linky úpravy vody, ktoré dokážu účinne odstrániť nežiaduce kontaminanty alebo eliminovať ich tvorbu napr. filtrácia cez granulované aktívne uhlie alebo nahradenie chemickej dezinfekcie UV žiarením.

Ako je to s chlórovaním vody v SR

„Na Slovensku sa s touto problematikou začíname zaoberať a v súčasnosti sa experimentálny výskum uskutočňuje na dvoch menších verejných vodovodoch. V tejto súvislosti však treba súčasne poznamenať, že na Slovensku sa THM v pitnej vode nevyskytujú", konštatuje Karol Munka z VUVH SR

Pitná voda dodávaná verejnými vodovodmi na Slovensku je vhodná na každodenné pitie a varenie pre každého bez ohľadu na vek, teda aj pre deti. Pitná voda, ktorá spĺňa ukazovatele kladené na jej kvalitu je zdravotne bezpečná a nepredstavuje žiadne zdravotné riziká. Chlór sa do vody dávkuje v prípustných koncentráciách, ktoré nie sú zdraviu škodlivé, pretože na Slovensku, ako už bolo spomenuté, sa vo vodách pred ich dezinfekciou nenachádzajú látky – prekurzory, ktoré by mohli reagovať s chlórom a vytvárať zlúčeniny ohrozujúce zdravie ako sú trihalogénmetány.

Autorka: Jasmína Stauder

Foto: VUVH SR

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Sklo je v podstate 100-percentne recyklovateľné.
Zistite viac