Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 v oblasti Hutníctvo

06. máj. 2018 • Technické vedy

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 v oblasti Hutníctvo

Najlepšou inžinierskou prácou v oblasti Hutníctvo sa stala práca Michala Kuriša zo Žilinskej univerzity v Žiline (Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva) s názvom Hodnotenie vnútornej homogenity presných odliatkov pomocou numerických simulácií. V rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 tak získal Cenu pre najúspešnejšieho študenta inžinierského štúdia. 

Sekcia Hutníctvo bola tohto roku spojená so sekciou Materiály. Ocenená tak bola okrem inžinierskej ešte jedna bakalárska práca.

Práca Michala Kuriša sa zameriava na využitie zlievarenského simulačného programu ProCAST pri riešení optimalizácie odliatku v reálnej prevádzke firmy Zlievareň Zábrež a. s. Aplikácia takejto formy riešenia poukazuje na jej výhodnosť z pohľadu časovej a finančnej úspory. Simulácie boli zamerané najmä na zmeny vtokového systému odliatku a zabezpečenie jeho usmerneného tuhnutia. Výsledkom riešenia je návrh zabezpečujúci výrobu odliatkov, v kvalite požadovanej zákazníkom.

Optimalizácia prúdenia ocele v medzipanve je názov projektu, za ktorý bola udelená Cena pre najúspešnejšieho študenta bakalárskeho štúdia v oblasti Hutníctvo. Získal ju Adrián Bitto z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ako sa uvádza v popise jeho projektu, neustále zvyšovanie dopytu po vyššej výrobnej kvalite ocele vytvára predvídateľnosť pri výrobe oceľových dosiek. Kontinuálne liatie je najbežnejšou metódou výroby týchto dosiek. Vzory toku roztavenej ocele vnútri komponentov kolesa hrajú dôležitú úlohu v kvalite týchto výrobkov. Jednoduchá, ale účinná metóda návrhu, ktorá poskytuje optimálne konštrukcie, je potrebná na navrhovanie systémov ovplyvňujúcich prietok vzorov. Medzipanva je jedným z týchto systémov.

Charakteristiky prietoku ocele môžu byť ovplyvnené tvarom, veľkosťou a rozmermi výmeny medzipanvy alebo použitím oceľových modifikátorov toku. Tradične sa experimentálne metódy používali pri navrhovaní týchto medzipriestorov s využitím skúšok rastlín alebo modelovania vody. Tieto metódy sú nákladné a časovo náročné.   

Životaschopnejšia alternatíva na zníženie počtu požadovaných experimentov sa získa pomocou matematických simulácií, čo má za následok zníženie časovej a nákladovej náročnosti procesu navrhovania. Výpočtová dynamika kvapalín (CFD) poskytuje lepší pohľad do procesu toku, ktorý nie je dostupný iba experimentovaním. Štúdie prípadov preukázali, že matematický optimalizátor vrátane CFD je vynikajúcou alternatívou v porovnaní s tradičnými návrhovými metódami v tom, že prináša optimálne konštrukcie medzipanvy v systéme kontinuálneho liatia.

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najviac bielkovín obsahuje telo rýb, plodov mora a hmyzu.
Zistite viac