Posilnenie medzinárodnej úlohy eura v novom roku

02. jan. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Posilnenie medzinárodnej úlohy eura v novom roku

Euro je dnes druhou najdôležitejšou medzinárodnou menou. Približne 340 miliónov európskych občanov v 19 členských štátoch eurozóny používa eurobankovky a euromince každý deň. Asi 60 krajín sveta euro používa alebo ho bude používať, prípadne naviazalo svoju menu na euro.

Euro je široko akceptovanou menou pre medzinárodné platby, pričom v eurách je uložený aj významný podiel medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. V eurách sa emitujú aj dlhopisy na medzinárodných trhoch.

V roku 2017 bolo približne 36 % hodnoty medzinárodných transakcií fakturovaných alebo vyrovnaných v eurách. Euro tvorí približne 20 % medzinárodných rezerv zahraničných centrálnych bánk. To je viac ako podiel eurozóny na celosvetovom hrubom domácom produkte (HDP).

Krajiny, ktoré používajú euro, alebo ich mena je naviazaná na euro

Zdroj: Towards a stronger international role of the euro

Podpora eura zo strany verejnosti v EÚ je stabilne vysoká, a to najmä v krajinách, ktoré už euro používajú. Európania považujú euro za jeden z hlavných symbolov Európskej únie. Európskym domácnostiam, podnikom aj vládam prinieslo viditeľné a veľmi praktické výhody: stabilné ceny, nižšie transakčné náklady, transparentnejšie a konkurenčnejšie trhy a väčší objem obchodu. Vďaka euru je cestovanie a bývanie v zahraničí ľahšie, úrokové miery sú nižšie a úspory chránené. 

Desať rokov po finančnej kríze, ktorá otriasla svetom, je štruktúra európskej hospodárskej a menovej únie citeľne silnejšia, no v tejto oblasti zostáva ešte veľa práce.

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura. Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Euro je úspešnou menou, hoci sa zrodilo len nedávno. Nastal čas, aby sa ďaleko viac presadilo na medzinárodnej scéne. Malo by odrážať politickú, hospodársku a finančnú váhu eurozóny a podporovať vyvážený medzinárodný politický a hospodársky poriadok založený na pravidlách. Dnešné návrhy sú počiatkom procesu, ktorý môže byť korunovaný úspechom, len ak sa o to spoločne pričinia EÚ, členské štáty, účastníci trhu a ďalší aktéri.“

Iniciatívy na posilnenie úlohy eura

  • Dobudovanie hospodárskej a menovej únie, bankovej únie a únie kapitálových trhov v Európe. Len sedem zo 40 kľúčových návrhov, ktoré Komisia v týchto oblastiach predložila spoluzákonodarcom, bolo prijatých.
  • Ďalšie opatrenia na podporu efektívneho európskeho finančného sektora vrátane silnejších infraštruktúr európskeho finančného trhu; stabilné referenčné hodnoty úrokových mier a integrovaný systém okamžitých platieb v EÚ.
  • Iniciatívy spojené s medzinárodným finančným sektorom: neustála spolupráca medzi centrálnymi bankami v záujme zaistenia finančnej stability; zvýšenie podielu dlhopisov denominovaných v eurách a vydaných európskymi subjektmi; rozvíjanie hospodárskej diplomacie s cieľom podporovať používanie eura a poskytovanie technickej pomoci na zlepšenie prístupu k systému platieb v eurách pre zahraničné subjekty, najmä v kontexte európskeho vonkajšieho investičného plánu.

Currency composition of global payments

Zdroj: Towards a stronger international role of the euro

Rozsiahlejšie používanie eura v kľúčových strategických odvetviach

Napriek tomu, že európske podniky sú v pozícii veľkých nákupcov a aj veľkých výrobcov, na kľúčových strategických trhoch stále obchodujú v amerických dolároch, často dokonca aj medzi sebou. To ich vystavuje menovým a politickým rizikám, ako sú napríklad jednostranné rozhodnutia, ktoré sa priamo dotýkajú transakcií denominovaných v dolároch. V tejto súvislosti Komisia v decembri 2018 prijala odporúčanie na rozšírenie používania eura pri medzinárodných dohodách a transakciách v oblasti energetiky.

Aké budú mať z toho európski občania prínos? Budú ich účty za energiu nižšie?

Európske podniky stále obchodujú s americkým dolárom na kľúčových strategických trhoch, často aj medzi sebou. To vystavuje podniky menovému riziku a politickým rizikám, ako sú jednostranné rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvňujú transakcie v dolároch.

Keďže väčšina dovozu energie je v súčasnosti založená na americkom dolári, jeho kolísanie vo vzťahu k euru by mohlo viesť k výraznej zmene výmenného kurzu z jedného roka na druhý. Významné zmeny výmenného kurzu sa okamžite objavujú na úrovni dovozných cien energií, čo ovplyvňuje kúpnu silu európskych občanov a náklady podnikov. Širšie používanie eura v energetickom sektore by mohlo zmierniť tieto menové riziká a znížiť náklady v energetickom sektore v Európe.

Európske podniky tak získajú väčšiu autonómiu a budú môcť získavať financovanie s menším rizikom. To prispeje k splneniu cieľa EÚ vybudovať energetickú úniu, ktorá zaistí bezpečné, realizovateľné a dostupné dodávky energie.

Komisia súbežne s tým začne aj celý rad cielených konzultácií so zainteresovanými stranami, o výsledkoch ktorých bude informovať v lete 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Towards a stronger international role of the euro   (5. 12. 2018)

Frequently asked questions: Towards a Stronger International Role of the Euro

Tlačová správa zo dňa 5. 12. 2018

 

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Umelé svetlo v noci negatívne vplýva na prírodu i zdravie ľudí.
Zistite viac