Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

09. sep. 2018 • Spoločenské vedy

Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov

Tvorba informačnej platformy na zdieľanie úspešných nástrojov na integráciu pracovných migrantov v krajinách dunajského regiónu je hlavným cieľom projektu Informačná platforma dunajského regiónu pre ekonomickú integráciu migrantov (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants. DRIM). Realizujú ho pracovníci Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Ako zodpovedný riešiteľ figuruje riaditeľka ústavu Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. Projekt trvá v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019.

InterregProjekt je súčasťou projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020, teda programu Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. „Projekt DRIM bol schválený v rámci cieľa 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev, ktorého cieľom je posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami,“ konštatoval RNDr. Boris Divinský, tematický expert projektu DRIM z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie v. v. i., Slovenská akadémia vied.

Hlavným cieľom projektu je efektívnejšia integrácia migrantov do prijímajúcich spoločností v krajinách Podunajského regiónu, čo je v súčasnosti mimoriadne aktuálna téma v rámci celej EÚ. „Chceme tak učiniť prostredníctvom ich jednoduchšieho prístupu k informáciám, zamestnaniu a k ostatným službám vytvorením komplexnej, mnohojazyčnej a nadnárodnej informačnej platformy DANUBE COMPASS (PODUNAJSKÝ KOMPAS) v krajinách Podunajského regiónu,“ hovorí RNDr. Boris Divinský.

Cieľovou skupinou v rámci výstupov tejto platformy sú tak migranti prichádzajúci do vyššie uvedených krajín a štátne inštitúcie pracujúce na poli integrácie migrantov. Informačný webový portál PODUNAJSKÝ KOMPAS bude po jeho vytvorení poskytovať komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a porovnateľné informácie na jednom mieste a týmto spôsobom podporovať začleňovanie imigrantov na pracovný trh v prijímajúcich spoločnostiach týchto krajín.

Dosiaľ sa zo strany slovenského partnera podarilo vypracovanie koncepčno-metodologických dokumentov pre partnerov celého projektu, napísanie aktuálneho migračného profilu Slovenskej republiky, zdokumentovanie vybraných ukážok osvedčenej praxe informovanosti o integrácii migrantov v SR a zostavenie Katalógu takýchto prezentovaných prípadov v rámci všetkých zúčastnených krajín; ďalej je to usporiadanie reprezentatívnej medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave s pozvanými poprednými európskymi expertmi na tému migrácie a následnej tlačovej konferencie, tvorba informačného portálu Podunajského kompasu v slovenčine a 4 cudzích jazykoch (angličtina, ukrajinčina, srbčina, vietnamčina), jeho pokusné spustenie a dokončovanie, ale aj spoluorganizácia pracovných workshopov, mítingov a pilotných akcií.

Ako uvádza RNDr. Boris Divinský, v týchto týždňoch spúšťajú uvedený komplexný informačný internetový portál pre migrantov – Podunajský kompas, dolaďujú jeho obsah, fungovanie a všetkých 5 jazykových mutácií. Pripomenul, že zároveň pokračujú v zbieraní a korektúrach príspevkov zahraničných aj našich autorov do pripravovanej vedeckej publikácie v anglickom jazyku.

Čo ešte treba realizovať? V prvom rade je to dokončenie a definitívne sprístupnenie cieľovým skupinám a verejnosti Podunajského kompasu v 5 jazykoch, potom vydanie recenzovanej vedeckej publikácie v anglickom jazyku k aktuálnym problémom migrácie v priestore Európy s príspevkami renomovaných autorov z Európy, Kanady aj Slovenskej republiky, príprava tréningov zamestnancov decíznej sféry a zástupcov iných relevantných inštitúcií v SR či spolupráca na vypracovaní nadnárodnej stratégie a špecifických národných odporúčaní, ale aj pokračovanie v diseminácii informácií o projekte a jeho medializácii.

Za Slovensko je riešiteľským partnerom Ústav etnológie a sociálnej antropológie v. v. i., Slovenskej akadémie vied a asociovaným partnerom Inštitút pre výskum práce a rodiny. Hlavným koordinátorom projektu DRIM je Výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umení v Ľubľane. Na projekte sa celkovo podieľa konzorcium 18 partnerov a asociovaných partnerov z 9 krajín regiónu: Nemecko (Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina. Zväčša ide o vedecko-výskumné inštitúcie, celoštátne centrálne organizácie na poli integrácie migrantov a mimovládne organizácie s dlhodobými skúsenosťami z praxe.

„Od tohto projektu očakávame u migrantov fundamentálne zvýšenie stupňa informovanosti o Slovenskej republike, jej právnych normách a postupoch, relevantných inštitúciách, stave na úseku nielen ekonomickej integrácie migrantov, ale všetkých aspektoch migračného manažmentu SR. Následne uvedením do funkčnosti a používaním Podunajského kompasu očakávame výrazné skvalitnenie integračného procesu migrantov v Slovenskej republike a zlepšenie činnosti inštitúcií, ktoré poskytujú migrantom príslušné informácie a služby. V nemenšej miere predpokladáme zvýšenie povedomia verejnosti a médií o migrantoch v SR a potrebe ich hladkej a efektívnej integrácie do spoločnosti v záujme oboch strán,“ podotkol RNDr. Boris Divinský.

Viac informácií o projekte

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/dunajska-informacna-platforma-pre-ekonomicku-integraciu-migrantov

http://www.uet.sav.sk/?q=sk/podunajsky-kompas

http://sk.danubecompass.org/

 

Informácie poskytol: RNDr. Boris Divinský, tematický expert projektu DRIM

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Klasické žiarovky s volfrámovým vláknom používame už od začiatku 20. storočia.
Zistite viac