Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi. V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 bude organizovať v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

 

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice

Termín konania: 10. – 11. 9. 2020

Dôležité termíny:

NOVÉ 31.05.2020 03.07.2020 predĺžený termín pre prihlásenie abstraktov (cez registračný formulár pre prednášajúcich)
NOVÉ 30.06.2020 10.07.2020 - Vyrozumenie o prijatí abstraktov
31.08.2020 - Prihlásenie sa na pasívnu účasť (cez registračný formulár pre poslucháčov)

 

Tematické okruhy:
1.    Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah

NOVÉ
11.  Segmentácia DMR a geovedné aplikácie

 

1. cirkulár (pdf 273 kB)
2.cirkulár (pdf 450 kB)

 

Viac informácií na stránke podujatia