1
September

registrácia|konferencia|CEEC 2018 – Central European Energy Conference 2018

Začiatok
01. sep. 2018 00.00 hod.
Koniec
16. nov. 2018 23.59 hod.
Miesto
Sheraton Bratislava Hotel, Pribinova 12, 811 09 Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, Bratislava
Spoluorganizátori
Ministerstvo hospodárstva SR
Popis

Stredoeurópska energetická konferencia  CEEC 2018

18. - 20. november 2018
Hotel Sheraton Bratislava, Pribinova 12, 811 09 Bratislava

 

Konferenciu organizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastúpením Európskej komisie v SR.
Je súčasťou oficiálneho programu predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej štvorke (júl 2018 - jún 2019).
 
Cieľom série výročných konferencií krajín CEEC je zhodnotiť a prerokovať aktuálne otázky energetickej politiky a energetickej bezpečnosti v strednej Európe v kontexte rozvíjajúcej sa energetickej politiky EÚ.

Zámerom konferencie krajín CEEC je:

  • spojiť vedúce zainteresované strany z energetického sektora v regióne strednej Európy
  • prispieť k hľadaniu lepších riešení pre energetickú politiku EÚ a krajín strednej Európy.

Prvá výročná konferencia krajín CEEC sa konala v novembri 2007. 10. a 11. konferencia krajín CEEC boli spojené s konferenciou plánu SET, ktorá sa konala v rámci oficiálneho programu slovenského a estónskeho predsedníctva Rady EÚ v druhej polovici roku 2016 a 2017.

Cieľom 12. výročnej konferencie CEEC 2018 je preskúmať vyhliadky na vytvorenie Energetickej únie z pohľadu krajín Vyšegrádskej štvorky. Cieľom konferencie je okrem iného posúdiť dôsledky globálnych energetických trendov na energetickú bezpečnosť a hospodársku konkurencieschopnosť EÚ a najmä regiónu strednej Európy. Bude venovať osobitnú pozornosť procesu rozvoja plynárenskej infraštruktúry v regióne strednej Európy, vývojovým trendom na trhoch s elektrickou energiou, čistejšej mobilite, energetickej účinnosti, prenosu, dekarbonizácie a výskumu a vývoja v oblasti energetiky.

Viac informácií

======================================

CEEC 2018 – Central European Energy Conference

18-20 November 2018

Sheraton Bratislava Hotel (address: Pribinova 12, 811 09 Bratislava; http://www.sheratonbratislava.sk/)

 

Organizers: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association in cooperation with the Ministry of Economy of SR, Ministry of Foreign and European Affairs of SR and the Representation of the European Commission in SR.  

It is part of the Official Program of Slovakia’s Presidency of the Visegrad Four (July 2018 – June 2019).

Description: The purpose of the series of the annual CEEC conferences is to evaluate and discuss topical issues of both energy policy and energy security in Central Europe in the context of the developing EU energy policy. The ambition of the CEEC conference is twofold: first, to bring together leading stakeholders from the energy sector in the region of Central Europe, and second, to contribute to finding better solutions for the energy policy of the EU and the countries of Central Europe. The first annual CEEC conference was held in November 2007. The 10th and 11th CEEC conferences were conjoined with the SET Plan conference held within the official program of the Slovak and Estonian Presidencies of the EU Council in the second half of 2016 and 2017 respectively.

 

The aim of the 12th annual CEEC 2018 conference is to examine prospects for creating the Energy Union from the perspective of the Visegrad countries. Furthermore, the conference aims to assess the consequences of global energy trends on both energy security and economic competitiveness of the EU and, in particular, the region of Central Europe. It will pay special attention to the process of development of gas infrastructure in the region of Central Europe, development trends in electricity markets, cleaner mobility, energy efficiency, transmission, decarbonisation and R&I in the field of energy. Thematic dinner sessions of the conference will also include other specific topics that are central to present developments in the energy sector of the EU and the region of Central Europe.

More about

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Vývoj nového lieku môže trvať aj 10 rokov.
Zistite viac