4
Apríl

TECH INNO DAY 2017

Začiatok
04. apr. 2017 15.00 hod.
Koniec
04. apr. 2017 20.30 hod.
Miesto
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Seminár
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15
Spoluorganizátori
ESET, spol. s r.o.
Popis

Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadácia ESET a spoločnosťou ESET pre vás pripravili 4. ročník zaujímavého networkingového podujatia, kto­rého cie­ľom je pred­sta­viť súčasné ino­vá­cie star­tup firiem a štu­dent­ských tímov v rôz­nych tech­nic­kých oblas­tiach a tiež poskyt­núť pries­tor na networ­king

 

TECH INNO DAY 2017
 
ktoré sa uskutoční 4. apríla 2017 od 15:00 - 20:30 hod.
na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Mlynskej doline pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

 

Po úvod­nom otvo­rení podu­ja­tia sa počas krát­kych pre­zen­tá­cií pred­sta­via jed­not­livé vysta­vu­júce tímy štu­den­tov a firiem. Nasle­do­vať bude pane­lová dis­ku­sia zástup­cov úspeš­ných firiem. Následne budú vyhod­no­tené 3 naj­lep­šie tímy v kate­gó­riách “firma” a “štu­dent”, ktoré zís­kajú zaují­mavé ceny od par­tne­rov. V závere podu­ja­tia bude pries­tor na networ­king, pri­čom účast­níci a náv­štev­níci podu­ja­tia si budú môcť dohod­núť krátke stret­nu­tia so zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami z pane­lo­vej dis­ku­sie.

 

Registrácia účastníkov a návštevníkov podujatia prebieha prostredníctvom ONLINE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA

Viac informácií

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ľudské srdce váži 300 gramov a má unikátnu štrukturálnu organizáciu.
Zistite viac