Poďte s nami „pár“ rokov späť. Do stredovekých kláštorov žobravých reholí


Poďte s nami „pár“ rokov späť. Do stredovekých kláštorov žobravých reholí

Kláštory žobravých reholí, akými boli napríklad františkáni, dominikáni, augustiniáni-eremiti či karmelitáni, tvoria najpočetnejšiu skupinu stredovekých kláštorov na území Slovenska. Okrem pozoruhodného spôsobu vtedajšieho života v ich útrobách, nesporne stojí za to všímať si aj ich architektúru a skúmať ju v širších kultúrno-historických súvislostiach.

Architektúra žobravých reholí je v zahraničí dlhodobo predmetom systematického výskumu, no u nás im napriek ich početnosti doteraz podobný výskum venovaný nebol. Táto téma má zatiaľ len jedno monografické spracovanie od historika umenia Jaroslava Bureša z roku 1965, ktoré však zostalo v podobe nepublikovaného rukopisu.

Cieľom projektu Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku (riešia ho pracovníci Centra vied o umení SAV) je zmierniť uvedený deficit, sumarizovať doterajšie čiastkové poznatky, definovať základné problémové okruhy a vytvoriť tak bázu pre ďalší systematický výskum.

Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD., zodpovedná riešiteľka vysvetlila, že základný cieľ projektu bol v podstate naplnený v podobe štúdie...

„Stredoveká architektúra žobravých reholí na Slovensku – stav výskumu a problémové okruhy“ (2018). „Uvedená rozsiahla štúdia (v rozsahu vedeckej monografie) predstavuje prvý publikovaný pokus o komplexnejší pohľad na problematiku architektúry žobravých reholí na území Slovenska. Jej súčasťou je katalóg cca 40 stredovekých kláštorov žobravých reholí na našom území, ktorý sumarizuje aktuálne základné poznatky o týchto kláštoroch a ich architektúre, získané doterajším historickým, architektonickým aj archeologickým výskumom. Štúdia okrem toho definuje hlavné problémové okruhy v umeleckohistorickom výskume danej oblasti (utváranie siete mendikantských kláštorov, miesto mendikantov v urbanistickej štruktúre stredovekých sídlisk, podoba najstarších sakrálnych stavieb, dlhý chór a letner, otázka tzv. ´kazateľského kostola´, problematika ženských kláštorov). Vytvára tak bázu pre ďalší systematický výskum.“

Projekt sa nachádza v poslednom roku riešenia. Je riešený individuálne, aj keď Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. konzultuje čiastkové úlohy s domácimi i zahraničnými kolegami. Čerstvým príkladom tejto spolupráce je príspevok o opevnených kláštoroch na území Slovenska (vrátane kláštorov žobravých reholí), ktorý pripravila v spolupráci s kolegyňami z Pamiatkového úradu SR (M. Kalinová) aj Trnavskej univerzity v Trnave (H. Žažová).

Zodpovedná riešiteľka plánuje prehĺbiť výskum niektorých vyššie uvedených problémových okruhov; napr. otázku tzv. letnerov – špeciálnych deliacich konštrukcií v kostoloch žobravých reholí, problematiku architektonického riešenia kostolov v ženských kláštoroch, problematiku prepojenia kláštorov žobravých reholí a mestských fortifikácií.

Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. vysvetlila, že hlavným prínosom je prehĺbenie poznatkov o fenoméne stredovekých kláštorov žobravých reholí na území Slovenska, ktorý napriek svojmu významu nebol zatiaľ komplexnejšie spracovaný.

„Okrem sumarizácie jestvujúcich poznatkov k jednotlivým kláštorom (s osobitným zreteľom na ich architektúru) prináša projekt tiež nové témy a uhly pohľadu, v ktorých sú prostredníctvom architektúry skúmané širšie kultúrnohistorické súvislosti pôsobenia žobravých reholí (napr. ako vzťah medzi žobravými rehoľami a ostatnou spoločnosťou či rôzne spoločenské úlohy žobravých reholí ovplyvňovali architektonickú podobu ich kláštorov).“

 

Odborný garant textu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jhraskon/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Čokoláda, zelený čaj a červené víno sú zdrojom epikatechínu – prírodného antioxidantu.
Zistite viac