Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

 

Webová stránka vedanadosah.cvtisr.sk patrí pod správu CVTI SR.
Aktuálne Podmienky obrany súkromia CVTI SR nájdete na stránke CVTI SR v sekcii Ochrana súkromia.

 

Úvodné ustanovenia:

Centrum vedecko technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Kontaktné údaje: Sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých CVTI SR spracúva osobné údaje. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžete posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk.

CVTI SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. CVTI SR prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Dôvod spracúvania osobný údajov:

 • plnenie zákonných a zmluvných povinností;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zamestnancov a iných osôb;
 • plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny zo dňa 25.1.2002, v znení dodatku č.1 zo dňa 2.1.2008 a v znení dodatku č.2 zo dňa 12.5.2008.

 

Na aké účely spracúva CVTI SR osobné údaje:

Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

 

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje sprístupňuje CVTI SR len v nevyhnutnom rozsahu a za splnenia podmienky mlčanlivosti príjemcu údajov. Na základe účelu spracúvania osobných údajov patria medzi príjemcov osobných údajov:

 • audítorské spoločnosti;
 • archivačné spoločnosti;
 • prepravné spoločnosti;
 • profesionálni poradcovia;
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia alebo technickej podpory našej spoločnosti;
 • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb;
 • zamestnanci a pracovníci CVTI SR;
 • návštevníci web stránok, ktorých vlastníkom je CVTI SR.

Pred poverením sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov CVTI SR overuje, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov:

CVTI SR obmedzuje akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a povoľuje ich len ak je to nevyhnutné. Sprostredkovatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak tieto organizácie využívajú prenos dát do tretích krajín, sú povinné sa certifikovať podľa EU-US Privacy Schield mechanizmu. To je podľa rozhodnutia Komisie EÚ považuje za postačujúce v zmysle, že dané organizácie poskytujú primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.

 

Osobné údaje získava CVTI SR na základe:

 • súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • zákonnej povinnosti;
 • zmluvnej povinnosti;

Osobné údaje získava CVTI SR aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje CVTI SR spracováva. Zároveň Vaše osobné údaje získava CVTI SR z verejne dostupných zdrojov alebo registrov. Osobné údaje spracováva CVTI SR len na účel, na ktorý boli získavané. Po uplynutí účelu, na ktoré boli osobné údaje získané, sú tieto osobné údaje zlikvidované. Náhodne získané osobné údaje ďalej systematicky CVTI SR nespracováva na žiadny účel.

 

Práva dotknutej osoby:

 • ak spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné takýto súhlas kedykoľvek odvolať;
 • dotknutá osoba má podľa GDPR (čl. 15 až 22) zákona č. 18/2018 Z. z. právo na:
  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie);
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  • právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Sociálne siete:

Tieto podmienky ochrany súkromia sa viažu k osobným údajom spracovávaných na profiloch CVTI SR. Profily CVTI SR disponujú len bežnými užívateľskými možnosťami administrátora profilu. Je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platforiem sociálnych sietí pri spracúvaní osobných údajov poskytovateľom. Nad operáciami poskytovateľa platforiem sociálnych sietí nemá CVTI SR žiadnu kontrolu a CVTI SR nezodpovedá za spracovanie osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov:

CVTI SR prijala primerané technické a organizačné opatrenia za účelom dosiahnutia bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch CVTI SR alebo serveroch prevádzkovateľov webových lokalít CVTI SR umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike. Podmienky ochrany osobných údajov je možné zmeniť a upraviť a podľa potreby reflektovať aktuálne potreby ochrany spracovania osobných údajov. O prípadných zmenách podmienok ochrany súkromia Vás bude CVTI SR informovať na svojich stránkach.

 

-> Ochrana súkromia

-> VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU „VEDA NA DOSAH“ / Pravidlá používania portálu

-> Pravidlá používania cookies

 

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark
Vedecká cukráreň 10/2020
Aurelium - centrum vedy
pondelok s neurologiou
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Chemické prvky okrem pár z nich vznikali a vznikajú iba prostredníctvom jadrových reakcií.
Zistite viac