Počas Zeleného týždňa EÚ projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie


Počas Zeleného týždňa EÚ projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie

V dňoch od 13. do 17. mája 2019 sa uskutoční ďalší ročník Zeleného týždňa EÚ, počas ktorého si prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+.

Medzi 15 najlepšími projektmi nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma je aj slovenský projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorého partnerom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

O projekte Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Podunajská nížina je intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina popretkávaná modrými stuhami potokov, riek a kanálov a už len veľmi vzácne zelenými kobercami lúk a lužných lesov. K veľmi špecifickým nížinným biotopom, ojedinelým na Slovensku, ale aj v Európe, patria vnútrozemské viate piesky a slaniská. Keďže tieto biotopy sú v súčasnosti v nepriaznivom stave a mnohé sú ohrozené zánikom, sú začlenené medzi prioritné biotopy EÚ, ktorých ochrana sa zabezpečuje v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000 a má mimoriadny význam.
Jedným z príspevkov k ich zachovaniu je projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorý realizuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie spoločne so Štátnou ochranou prírody SR a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.

Ochrana prírody, obnova tradičného spôsobu obhospodarovania v chránených územiach, zvyšovanie povedomia obyvateľov o prírodných hodnotách Podunajska. Týmito slovami by sa dal charakterizovať tento projekt realizovaný v rokoch 2011 až 2017.

Projekt sa venoval aj zvyšovaniu informovanosti a povedomia verejnosti o biotopoch slanísk a pieskových dún na Podunajsku. Uskutočnili sa desiatky exkurzií a edukačných programov pre žiakov a študentov, ako aj vzdelávacie semináre pre pedagógov a odborníkov.

Čo sú  slaniská

Slaniská sú prírodné ekosystémy vyznačujúce sa vysokým obsahom rozpustných solí v pôde a vode. Sú typické pre prímorské oblasti, môžu však vznikať aj vo vnútrozemí, kde sú zriedkavé.

Ako dochádza k zasoleniu pôdy?

V oblasti Podunajska zasolenie pôdy spôsobujú podzemné vody obohatené ľahko rozpustnými soľami (Na, Mg, Ca vo forme uhličitanov, síranov a pod.). Hladina podzemnej vody leží v blízkosti povrchu pôdy. V teplejšej časti roka prevažuje výpar nad zrážkami. Soli sa vzlínaním dostávajú k povrchu pôdy, kde sa hromadia, a môžu sa na ňom vyzrážať vo forme bielych kryštálikov, ktoré nazývame soľný kvet. Zasolenie pôdy môže vznikať aj zaplavením mineralizovanou vodou a jej postupným vysychaním, prípadne aj ľudskou činnosťou – nadmerným používaním minerálnych hnojív.

Plagát o slaniskách (Zdroj:http://www.perlypodunajska.sk/wp-content/uploads/2016/01/plagatA1_slaniska_final_s.jpg)

Plagát o slaniskách

Program LIFE je zameraný na financovanie aktivít zameraných na ochranu prírody a biodiverzity, efektívne využívanie zdrojov, ale aj na opatrenia týkajúce sa ochrany klímy.

Vnútrozemské viate piesky a slaniská sú jedinečné mokrade s vysokou slanosťou a patria k veľmi špecifickým ohrozeným nížinným biotopom. Mnohé lokality na Slovensku zanikli a tie, ktoré zostali, boli pred začiatkom projektu v nepriaznivom stave. Monitoringom lokalít pred a po realizácii projektových aktivít sa preukázalo zlepšenie stavu biotopov a obnova populácií vzácnych druhov.

„Za najväčší prínos projektu považujeme fakt, že sa nám podarilo zabezpečiť ochranu týchto vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie,“ uviedla manažérka projektu Viera Šefferová z DAPHNE.

Projekt významnou mierou prispel k záväzku Slovenska zabezpečiť ochranu týchto biotopov európskeho významu. Viac informácii o projekte nájdete na: www.daphne.sk/pannonicsk a www.perlypodunajska.sk

Zelený týždeň EÚ 2019

Environmentálne zákony majú obrovský vplyv na náš život. Zlepšujú kvalitu vody a ovzdušia, chránia prírodu a podporujú recykláciu a odpadové hospodárstvo. Na to, aby sme skutočne dosiahli značný rozdiel, musia byť tieto právne predpisy EÚ riadne implementované.

Tento ročník Zeleného týždňa EÚ (13. – 17. máj 2019) prinesie tento proces implementácie životného prostredia do centra pozornosti. Budeme sa pýtať podobné otázky – skutočne záleží na týchto zákonoch a aké sú prínosy pre občanov? Ako vyzerá úspešná implementácia? Prečo existujú „medzery v implementácii“? Ako môžeme prejsť od poznania, že zainteresované strany musia prevziať zodpovednosť za tieto zákony, aby sa to skutočne stalo? A čo je najdôležitejšie, ako môže EÚ uľahčiť proces a zabezpečiť, aby boli vypočuté hlasy občanov?

Zelený týždeň EÚ 2019 bude zahŕňať podujatia po celej Európe, pričom oficiálne otvorenie podujatia sa uskutoční 13. mája v jednom z členských štátov a na samite  v Bruseli od 15. do 17. mája. Úvodné podujatie bude mať osobitný význam a bude určovať tón diskusií týždňa. Ukončenie Zeleného týždňa EÚ sa uskutoční na konci Bruselskej konferencie a predstaví politické závery týždňa.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

O projekte  

Prírodné perly Podunajska TS

Slaniská

EÚ Green week 2019 

Ministerstvo životného prostredia SR

Plagát o slaniskách

 

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľubovník bodkovaný obsahuje širokú paletu fytozlúčenín, z ktorých majú viaceré úžasné liečivé účinky
Zistite viac