Ozajstný paradox prírody. Malý spevavec ničí hniezda dominantnejšiemu druhu vtáctva

23. máj. 2018 • Prírodné vedy

Ozajstný paradox prírody. Malý spevavec ničí hniezda dominantnejšiemu druhu vtáctva

Skutočne zaujímavý paradox prináša príroda, keď istý druh spevavcov – oriešok obyčajný ničí znášky dominantnejšiemu vodnárovi potočnému v čase jeho neprítomnosti v hniezde. Na odhalenie tejto raritnej hniezdnej stratégie orieškov obyčajných (Troglodytes troglodytes), ktoré sa v rámci kompetície o hniezdne miesta takto správajú voči vodnárovi potočnému (Cinclus cinclus) sa zamerala Mgr. Lucia Hrčková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo svojom projekte Nové poznatky o kompetitívnom správaní orieškov obyčajných (Troglodytes troglodytes) voči dominantným vodnárom potočným (Cinclus cinclus). V roku 2018 jej bol udelený grant v rámci grantovej schémy UK.

Svoj výskum realizovala táto mladá doktorandka pomocou videozáznamu z terénu; grant finančne podporil nákup terénnych fotopascí. Na projekte spolupracuje s RNDr. Michalom Balážom, PhD., ktorý pôsobí na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. „Už 11 rokov sa spolu venujeme výskumu hniezdnej biológie vodnárov potočných na strednom Slovenku v regióne Liptov. Počas tohto výskumu sa nám podarilo zaznamenať zaujímavé prípady kompetitívneho správania o hniezdne miesta (polobúdky) medzi spomenutými druhmi. Konkrétne v šiestich prípadoch si oriešky postavili svoje hniezdo priamo do hniezda vodnára potočného (úvodný obrázok/obr. 1), následkom čoho takto prestavené vodnárie hniezdo nebolo viac vodnármi v danej hniezdnej sezóne použité na hniezdenie – páry teda tieto hniezda opustili,“ uvádza Mgr. Lucia Hrčková.

Prebodnuté vodnárie vajíčkoOkrem týchto prípadov zaznamenali ešte jeden zaujímavý nález, kedy sa v hniezde vodnárov (takto obsadzovanom orieškami), nachádzali ich dve zničené vajíčka. Obe vajíčka mali cca 2 mm dierky (vpichy) situované približne v strede týchto vajec (obr. 2). „Na základe spomenutých pozorovaní predpokladáme, že nájdené vodnárie vajíčka boli zničené práve subdominantnými orieškami, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nie sú schopné bojovať o hniezdne miesta voči dominantnejším druhom (v tomto prípade vodnárom) fyzicky a volia tak iné hniezdne stratégie. Aj keď toto deštruktívne správanie orieškov dokážeme potvrdiť viacerými faktami, je nevyhnutné sledovať a potvrdiť túto raritnú stratégiu aj pomocou terénnych videozáznamov.“

Medzidruhové zničenie znášky malými spevavcami (Passeriformes) je podľa Mgr. Lucii Hrčkovej považované za pomerne vzácne správanie, ktoré je opísané len u niektorých vtáčích druhov, z rovnakej čeľade orieškovitých (Troglodytidae) a tiež spevákovitých (Mimidae), vyskytujúcich sa však v miernom a tropickom pásme amerického kontinentu. Doposiaľ to nebolo zaznamenané u orieškov (ani iných vtáčích druhov) obývajúcich európsky kontinent. „Ak by sa podarilo toto správane potvrdiť aj pomocou videozáznamu priamo v teréne, išlo by o prvý prípad takejto hniezdnej stratégie orieškov pre európsky kontinent. Odhalením tohto správania okrem iného poukážeme aj na fakt, že vtáky veľmi flexibilne reagujú na zmeny prostredia vo svojom okolí (predovšetkým v súvislosti s úbytkom prirodzených habitatov) a neustále vyvíjajú nové stratégie, ktoré zabezpečia samotné prežitie druhu. Prínos projektu spočíva aj v poukázaní na dôležitosť priameho terénneho výskumu v ornitológii, bez ktorého by sme sa o podobných vtáčích taktikách nedozvedeli.“ 

Momentálne je projekt v štádiu riešenia, prebiehajú monitoringy hniezd vodnárov a v najbližšej dobe budú zakúpené fotopasce inštalované k problémovým vodnárím hniezdam za účelom potvrdenia tohto správania.

*********************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje Granty UK už 22 rokov. Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Vedecké, pedagogické a umelecké projekty doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340,00 eur. Každý projekt získal v priemere sumu 960,00 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytla: Mgr. Lucia Hrčková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra zoológie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fibrinogen Martin je mutácia vrodenej poruchy fibrinogénu a patrí medzi vzácne poruchy zrážania krvi
Zistite viac