Otázky plagiátorstva, etiky a integrity: definované a vysvetlené

13. nov. 2018 • Iný

Otázky plagiátorstva, etiky a integrity: definované a vysvetlené

Povedomie o plagiátorstve sa na Slovensku výrazne zvýšilo zavedením systému SK ANTIPLAG [1] v roku 2010. Potvrdili to výsledky medzinárodného projektu financovaného EÚ „Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe“ (IPPHEAE, 2010 – 2013, http://plagiarism.cz/ippheae/), v rámci ktorého sa uskutočnil prieskum týkajúci sa znalostí o plagiátorstve na vysokých školách vo všetkých krajinách EÚ.

Vo výstupe projektu „Plagiarism Policies in Slovakia“ sa konštatuje:

Takmer všetci slovenskí študenti (99 %!) boli oboznámení s pojmom plagiátorstvo pred alebo počas bakalárskeho štúdia."

„... slovenskí študenti majú najvyššie povedomie o plagiátorstve spomedzi všetkých krajín EÚ.

Odpovede slovenských študentov preukázali najvyššiu úroveň porozumenia plagiátorstvu v rámci celej Európy. Ich neochota (v porovnaní s inými krajinami) zúčastniť sa ďalších školení o plagiátorstve je preto pochopiteľná. Výskumný tím projektu IPPHEAE by tiež rád pochválil Slovensko za existenciu národného úložiska prác a systému na detekciu plagiátov.“

Je to zaväzujúce a je potrebné toto povedomie prehlbovať a dosiahnuť, aby aj ďalšie pojmy súvisiace s plagiátorstvom neboli pre študentov terra incognita. Ten, kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje zásady akademickej etiky a akademickej integrity. Význam týchto pojmov by mali začať poznávať študenti na stredných školách, ale určite by nebolo chybou, keby sa s týmito pojmami oboznamovali už žiaci základných škôl. Rodina má nezastupiteľné miesto pri formovaní postojov k plagiátorstvu, etike a integrite.

Výchova (formovanie) charakteru bola tradične základnou súčasťou učebných osnov v klasickom vzdelávaní a bola súčasťou stredovekej bakalárskej skúšky. V európskej minulosti sa požadovalo, aby človek mal dostatočne rozvinutý zmysel pre charakter a integritu pred tým, než bude schopný získať vyššie intelektuálne a náboženské poznanie. Dôraz na budovanie charakteru a osobnej integrity postupne klesal.[2]

Je dnes výchova charakteru a integrity súčasťou učebných osnov tak, ako to bolo v tradičnom klasickom vzdelávaní?

Definície pojmov plagiátorstva, etiky a integrity a aj súvisiacich pojmov sú k dispozícii vo voľne stiahnuteľnom slovníku Glossary for Academic Integrity. Slovník je podporený sprievodcom pre akademickú integritu – General Guidelines for Academic Integrity (tiež voľne stiahnuteľný) – popisuje a vysvetľuje definície pojmov uvedených v slovníku, uľahčuje pochopenie otázok integrity nielen v akademickej sfére, ale aj v podnikateľskej. Slovník a aj sprievodca sú výstupmi medzinárodného projektu European Network for Academic Integrity (ENAI) riešeného v rámci programu Erasmus+. CVTI SR má zastúpenie v projektovom tíme.

Ďalším zdrojom informácií týkajúcich sa plagiátorstva, etiky a integrity sú videá (linky sú uvedené nižšie) z podujatia “Building a Culture of Academic Integrity in Education“ (Budovanie kultúry akademickej integrity vo vzdelávaní – osem tém v štyroch workshopoch), ktoré boli pripravené ENAI s podporou Rady Európy. Workshopy sa konali 17. októbra 2018 na Rižskej technickej univerzite (Lotyšsko).

  1. “Technology enhanced approaches for creating academic integrity awareness”(Technologicky zdokonalené prístupy pre vytváranie povedomia o akademickej integrite)
  2. “Integrity in the Classroom” (Integrita v učebni) s prezentáciami o:

- B. Academic integrity workshop for secondary school teachers (Workshop o akademickej integrite pre učiteľov stredných škôl)
- C. How to deal with contract cheating (Ako sa postupovať pri prácach napísaných na objednávku/zmluvu)

  1. “Plagiarism awareness” (Povedomie o plagiátorstve) s prezentáciami:

- D. Technical vs. Policy Aspect of Plagiarism (Technické aspekty versus aspekty politík týkajúcich sa plagiátorstva)
- E. Avoiding Plagiarism in Academic Writing (Ako zabraňovať plagiátorstvu v prácach písaných v akademickom prostredí)

  1. “Tools supporting academic integrity” (Nástroje na podporu akademickej integrity) s prezentáciami:

- Experiences in Establishing National Plagiarism Detection Systems (Skúsenosti s vytvorením národných systémov na detekciu plagiátorstva)

-  F. National Barrier to Plagiarism is Bearing Fruit (Národná bariéra proti plagiátorstvu prináša ovocie)

- G. Academic Integrity and Plagiarism on Slovenian Academic Institutions (Akademická integrita a plagiátorstvo v slovinských akademických inštitúciách)

-  H. Educational Resources for Plagiarism Prevention (Vzdelávacie zdroje na prevenciu proti plagiátorstvu)

 Stručne o projekte ENAI

Cieľom projektu je predovšetkým zvýšiť povedomie o plagiátorstve, akademickej etike a akademickej integrite. ENAI sa nezameriava len na študentov, ale na celú akademickú obec (vrátane profesorov, výskumných pracovníkov, doktorandov, zamestnancov), etické komisie atď. Projekt má tri hlavné skupiny výstupov:

  • vzdelávacie materiály pre pedagógov a študentov vysokých škôl,
  • nástroje/materiály pre medzisektorovú spoluprácu v akademickej integrite,
  • príručky/nástroje pre zvyšovanie povedomia v oblasti akademickej integrity.

Spomínané dokumenty Glossary for Academic Integrity a General Guidelines for Academic Integrity patria do poslednej skupiny výstupov. Viac informácií o projekte nájdete tu.

 

------------------------------------------

[1] Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a Systém na odhaľovanie plagiátov

[2] Goldrick, L. (2013). Why Character Is More Important Than Intellect

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje:

Systémy na odhaľovanie plagiátov

Glossary for Academic Integrity

General Guidelines for Academic Integrity

European Network for Academic Integrity

Building a Culture of Academic Integrity in Education

Council of Europe

INTEGRITY IS NOT A COMPONENT OF ETHICS, INTEGRITY IS MUCH MORE

 

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
TVT2020 súťaže
Quark_9/2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
SBM predstavuje komplex 8 expozícií, zameraných na históriu slovenského baníctva a Banskej Štiavnice
Zistite viac