Odborníci naprieč Európou dokončujú projekt COMPASS

05. apr. 2018 • Politické vedy

Odborníci naprieč Európou dokončujú projekt COMPASS

Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia Európska komisia uverejnila „Kompendium EÚ o systémoch a politikách územného plánovania“ (EU Compendium on Spatial Planning Systems and Policies), ktoré sa v tom čase vzťahovalo na 15 členských štátov EÚ. Odvtedy sa EÚ rozšírila na 28 členských štátov a došlo k výraznému vývoju v celoeurópskych územných a kohéznych politikách. Systémy územného riadenia a územného plánovania sa v súčasnosti vyvinuli tak, aby sa stali jednou z kľúčových zložiek integrovaných medzisektorových rozvojových stratégií a mechanizmov realizácie politík medzi členskými a partnerskými štátmi ESPON.

Od júna 2016 sa odborníci na margo týchto súvislostí zaoberajú projektom Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe (Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe). Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programu ESPON) a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu). Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi. Jedným zo subkontraktorov projektu je aj Geografický ústav SAV, pričom zodpovedným riešiteľom za slovenskú partnerskú organizáciu je Mgr. Daniel Michniak, PhD.

Geografický ústav SAV sa podľa neho v roku 2017 podieľal na vypracovaní dvoch rozsiahlych dotazníkov. „Boli zamerané na základný prehľad o územno-plánovacom systéme na Slovensku (organizácia a nástroje systému územného plánovania, ústavný a právny rámec územného plánovania), na analýzu vplyvu sektorových právnych predpisov politík EÚ na územné plánovanie na rôznych priestorových úrovniach na Slovensku v období 2000 – 2016, na postup prípravy územno-plánovacej dokumentácie Slovenska a na vzájomný vplyv diskusie o spravovaní územia a územnom plánovaní v EÚ na Slovensku.“

Teraz prebieha spracovanie výsledkov za celú Európu hlavnými partnermi projektu, pričom projekt trvá do 31. 5. 2018.

stretnutie k projektu COMPASS

Výsledkom má byť komparatívna analýza o územnej správe a systémoch územného plánovania všetkých 28 členských štátov EÚ plus štyroch partnerských štátov ESPON s možným rozšírením o kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu. Ďalej tiež kvalitatívna analýza praxe územného plánovania a teritoriálneho riadenia a vzťahov v praxi medzi stratégiami a výstupmi. Pripravuje sa aj hĺbková analýza úlohy Kohéznej politiky EÚ a ďalších politík EÚ na makroúrovni pri formovaní územného riadenia a systémov územného plánovania a ich vplyvov na konkrétnu prax.

Odborníci pracujú na podrobných prípadových štúdiách o správnej praxi pri krížovej fertilizácii Kohéznej politiky EÚ a územného plánovania vrátane zamerania sa na cezhraničné či nadnárodné prípady, chystajú celoeurópske mapy ilustrujúce kľúčové závery, ale aj odporúčania o potenciálnej úlohe priestorového plánovania pri formovaní budúcej súdržnosti EÚ. V neposlednom rade sú to spôsoby vytvárania synergií medzi politikami národného územného rozvoja a Kohéznej politiky EÚ, ako aj ostatných politík EÚ na makroúrovni.

V rámci projektu sa tak sledujú nasledujúce politické otázky: Aké zmeny v systémoch a politikách územného riadenia a územného plánovania možno pozorovať v celej Európe za posledných 15 rokov? Môžu sa tieto zmeny pripísať vplyvu smerníc a politík EÚ na makroúrovni? Aké sú najlepšie postupy pre vzájomné obohacovanie politík územného rozvoja s Kohéznou politikou EÚ? Ako môžu byť lepšie zohľadnené perspektívy politiky národného/regionálneho územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti a iných politík na úrovni EÚ?

Ďalšie informácie o projekte

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com / freeGraphicToday/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kaštieľ vo Svätom Antone je od roku 1985 Národnou kultúrnou pamiatkou.
Zistite viac