Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštruktúry v Európe – štúdia

10. sep. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštruktúry v Európe – štúdia

Cezhraničné projekty v oblasti dopravy sú nevyhnutné na budovanie efektívneho a udržateľného dopravného systému, ktorý umožňuje voľný pohyb tovaru a cestujúcich a zabezpečenie efektívnosti pre jednotný trh. Takéto projekty pomôžu pri presadzovaní rôznych slobôd občanov EÚ a v konečnom dôsledku v riadení pri vytváraní pracovných miest a rastu ekonomiky.

Riešenie veľkých potrieb infraštruktúry – vrátane náležitej údržby a prevádzky – je a zostane hlavnou výzvou pre Európsku úniu v nadchádzajúcich rokoch, ktorá si vyžaduje cielené inovačné mechanizmy financovania. Technologické a systémové inovácie, ako napríklad Collaborative Internet, Big and Open Access Data, 5G alebo Galileo, prispievajú k rýchlejšiemu zavedeniu inteligentných a kolaboratívnych dopravných systémov, ktoré podporia rozvoj integrovanej a bezproblémovej dopravnej siete naprieč regiónmi.

Hraničné regióny označujúce úroveň cezhraničnej pracovnej mobility

Zdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Pri realizácií cezhraničných investícií bolo zistených niekoľko často sa opakujúcich bariér pri prekonávaní prekážok v pohraničných oblastiach. Pri online verejnej konzultácii, ktorú uskutočnilo GR REGIO väčšina z 623 opýtaných respondentov poukázala na rozdiely v právnych a administratívnych aspektoch ako na najvyššiu bariéru, za ktorými nasledujú jazykové rozdiely. (Obrázok 2)

Relevance and frequency of obstacles Zdroj: Publikácia Nové spôsoby financovania projektov dopravnej infraštrukt=ury v EurópeZdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Táto štúdia hodnotí rad mechanizmov na financovanie projektov dopravnej infraštruktúry v cezhraničných regiónoch a analyzuje strategickú úlohu, ktorú by mohli zohrávať európske zoskupenia územnej súdržnosti (EGTC) pri plánovaní a realizácii cezhraničných investícií. Osobitná pozornosť sa venuje často zanedbaným malým projektom, ktorých investícia dosahuje až 1 milión EUR. Vychádzajúc z dôkladnej revízie literatúry podporovanej rozhovormi s rôznymi zástupcami štruktúr regionálnej spolupráce a odborným workshopom, štúdia analyzuje súčasnú situáciu týkajúcu sa dostupnosti finančných nástrojov pre nové technológie, ktoré zlepšujú dopravnú infraštruktúru v cezhraničných regiónoch. Navrhuje tiež zdroje finančnej podpory, ktoré by mohli uspokojiť investorov a posudzuje technologické výzvy a trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov so zameraním na regionálnu interoperabilitu. Štúdia sa končí návrhmi politických možností na uľahčenie a urýchlenie projektov cezhraničnej dopravnej infraštruktúry.

Small-Scale Cross-Border Investment (SSCBI) projects – Projekty cezhraničnej investície malého rozsahu – Zdroje financovania (Obr. 10)

Zdroj: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

Publikácia bola uverejnená 19. 7. 2018 a spolupracoval na nej kolektív autorov z Generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby (Európsky parlament).

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: New ways of financing transport infrastructure projects in Europe (štúdia)

 

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Staviteľom Suezského prieplavu bol francúzsky inžinier Ferdinand Lesseps (1805 – 1894).
Zistite viac