Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove

07. dec. 2018 • Spoločenské vedy

Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove

„Duša človeka je vždy ovplyvňovaná krajinou, v ktorej žije, a preto charakteristické vlastnosti ľudstva a jeho tvorby môžeme začať práve jej opisom. Človek ako jedinec sa podieľa na tvorení krajiny podľa svojej predstavy a ona ho spätne ovplyvňuje a dotvára. Ak sa staráme o svoje okolie, o krajinu, tak sa venujeme dvom činnostiam – nielen starostlivosti o stromy, vodu, ale aj o svoju dušu. Pretože ako sa všetko mení, tak my v krajine nežijeme, iba ňou skôr prechádzame. Problematika brownfieldov, ich história, potenciálne využitie a následná revitalizácia je významnou témou vo všetkých vyspelých krajinách sveta už od polovice minulého storočia a jej dôležitosť pretrváva do súčasnosti,“ uvádzajú autori príspevku Návrh revitalizácie areálu historickej sýpky v Palárikove (Revitalisation design of open spaces at the historic granary in Palarikovo) Beáta Rybanská a Attila Tóth, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra.

Začali sa podľa nich vyskytovať najmä v druhej polovici 20. storočia, a to v Západnej Európe a Amerike, kde nastal postupný úpadok tradičných remeselných a výrobných odborov. Na trh prichádzali nové odvetvia s inými zameraniami a nárokmi. V príspevku je pojem brownfield bližšie definovaný z teoretického hľadiska, uvedené sú príklady zo zahraničia a porovnanie prístupov k riešeniu revitalizácií s ohľadom na aspekty slovenských pomerov. V teoretickej časti sa nachádzajú sprievodné texty grafických výsledkov práce vo forme výkresov. Cieľom praktickej časti je krajinno-architektonický návrh revitalizácie areálu brownfieldu – historickej sýpky v Palárikove. „Predmetom záujmu je stanoviť princípy premeny územia zo zanedbaného na atraktívnejšie prostredie nielen pre obyvateľov obce, ale aj návštevníkov všetkých vekových kategórií, rôznych zameraní a záujmov a vytvoriť riešenie parkového dizajnu prostredníctvom nástrojov krajinnej a záhradnej architektúry. Aj napriek špecifickému charakteru, ktorý riešený areál sýpky ako poľnohospodársky objekt v minulosti mal, je možné toto územie označiť ako verejné parkové priestranstvo. Konceptu dizajnového riešenia predchádzal prieskum terénnych podmienok, inventarizácia vegetačnej skladby a zhodnotenie celkového stavu daného priestoru.“

Tieto poznatky sú graficky spracované do analytickej časti, ktorá analyzuje súčasný stav. Analýzy predstavujú nevyhnutný podklad pre komplexný architektonicko-krajinársky návrh spájajúci jednotlivé navrhované prvky do jedného celku a vytvárajúci vhodné sociálno-spoločenské a rekreačné prostredie pre obyvateľov obce a návštevníkov riešeného územia, sú presvedčení autori práce. „Navrhovaná kompozícia a jej prvky umožňujú lepšiu sociálnu interakciu a spoločenské využitie občanmi a návštevníkmi, zatraktívnia prostredie, vytvoria nový reprezentačný priestor pre obec a priestoru vdýchnu novú myšlienku založenú na hodnotnom historickom postuláte. Výsledný koncept technických a prírodných fragmentov v danom priestore má ambíciu kreatívnym spôsobom odovzdať historický odkaz návštevníkom a užívateľom priestoru.“

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Beáta Rybanská (SR) – Attila Tóth (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: stará vodáreň v obci Palárikovo

https://www.obecpalarikovo.sk/fotogaleria-1/fotogaleria-obce/fotogaleria-obce-30sk.html

Uverejnila: VČ

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kyselina fluorovodíková rozpúšťa sklo.