Náš tip na výlet: Banská Štiavnica – slovenský klenot svetového dedičstva UNESCO


Náš tip na výlet: Banská Štiavnica – slovenský klenot svetového dedičstva UNESCO

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V historickom jadre mesta – mestskej pamiatkovej rezervácii – je 360 objektov umelecko-historických pamiatok. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú, že prvotné baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice rozvíjalo už v období keltského osídlenia.

História mesta je spätá s baníctvom

V roku 1238 boli Banskej Štiavnici udelené privilégiá kráľovského mesta. História mesta od jeho vzniku je spätá s baníctvom, o čom svedčí aj mestský erb. Banskoštiavnický rudný revír v ťažbe striebra od 13. až do konca 18. storočia bol v niektorých obdobiach najproduktívnejším zo všetkých banských revírov v Európe a v ťažbe zlata patril k najvýznamnejším producentom. V 13. storočí na pozvanie panovníka prichádzajú do mesta nemeckí osadníci, predovšetkým baníci z dolnonemeckých a rakúskych území. Už v tomto období stáli v meste dve neskororománske baziliky, čo svedčí o bohatstve a prosperite mesta. Na konci 14. storočia sa upevnil politický význam Banskej Štiavnice vytvorením Zväzu stredoslovenských banských miest. Prosperitu mesta narušili mocenské boje o uhorský trón a následné zemetrasenie v rokoch 1442 – 1443. Prehľad histórie baníctva a množstvo zaujímavých exponátov ponúka Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Starý zámok v Banskej Štiavnici

Starý zámok v Banskej Štiavnici

Na prelome 15. a 16. storočia bohatí mešťania a majitelia baní investovali do výstavby honosných reprezentačných sídel. To sa významne odzrkadlilo na celkovej podobe mesta. Po porážke uhorskej armády tureckými vojskami v bitke pri Moháči (1526) sa pod hrozbou tureckých nájazdov v meste začalo s výstavbou fortifikačného systému, ktorého výstavbou bol poverený taliansky staviteľ Pietro Ferrabosco. Na konci 16. storočia sa mesto stalo sídlom banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý spravoval bane, huty a mincovne v celej stredoslovenskej oblasti. V roku 1627 sa v miestnych baniach prvýkrát na svete použil pušný prach na banský odstrel. V 17. storočí Banská Štiavnica prežila svoje zlaté obdobie. Ťažba zlata a striebra dosiahla najvyšie hodnoty v roku 1690. Popri hospodárskemu a  technickému rozvoju mesto zaznamenalo kultúrny a stavebný rozmach.

Centrum rozvoja banskej vedy a techniky v Európe

V 18. storočí bola Banská Štiavnica tretím najväčším  mestom  v Uhorsku. Významným medzníkom v histórii mesta bolo zriadenie Baníckej akadémie v roku 1762. Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. Prvá prednáška na Baníckej akadémii odznela 1. októbra 1764. S menami profesorov tejto školy sú spojené mnohé európske, ba aj svetové prvenstvá v oblasti vedy a techniky. Banícka akadémia sa neskôr zlúčila s Lesníckym inštitútom a tak vznikla Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici.

Pamiatková budova bývalej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici

Akadémia vyškolila množstvo banských odborníkov, ktorí sa podieľali na zavádzaní nových metód a postupov pri ťažbe rúd prakticky na celom svete. Práve vďaka jej študentom sa zachovala najrázovitejšia a súčasne najpôsobivejšia tradícia Banskej Štiavnice – Salamander. Je to svojrázny sprievod mestom v dobových kostýmoch, presýtený atmosférou zašlých slávnych čias, ktorý sa koná každý rok začiatkom septembra.

Botanická záhrada v Banskej Štiavnici

Dendrologický parkový objekt pri národnej kultúrnej pamiatke Banícka a lesnícka akadémia s početnými vzácnymi druhmi drevín a krov (na výmere 3,55 ha), esteticky dotvárajúcich historický areál.

Chránená botanická záhrada v Banskej Štiavnici

Tajchy – poklady regiónu

V Štiavnických vrchoch bolo na prelome 17. a 18. storočia vybudovaných viac ako 66 tajchov. Mnohé z nich sú úplne zabudnuté, niektoré sú zasypané, alebo inak zanikli. Existencia tajchov je jedným z dôvodov zaradenia Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Funkčných nádrží je 24 a slúžia na rekreačné účely, rybačku, či ako zdroj vody. Najznámejším z nich je Počúvadlianske jazero, hovorovo Počúvadlo. Patrí medzi najkrajšie a najväčšie tajchy – dá sa tu kúpať, požičať si čln alebo vodný bicykel. V okolí Počúvadla sú ubytovacie zariadenia, zväčša turistickej kategórie, chaty a penzióny. Je to obvyklé miesto výstupu na legendárne Sitno. 

Počúvadlianske jazero

Banská Štiavnica je v tomto roku Mesto kultúry 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj:

http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/unesco/svetove-dedicstvo-unesco.html

http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/historicka-galeria/hrady-zamky-brany.html

http://www.banskastiavnica.sk/index.html

sk.wikipedia.org/wiki/

https://www.banskastiavnica.travel/co-vidiet/miesta-a-pamiatky/akademia-botanicka-zahrada/

Autor ilustračnej fotografie: Ján Petrík

Súvisiace:

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Strukoviny sú plodiny, ktoré patria do čeľade bôbovitých (Fabaceae).
Zistite viac