Nanoštrukturované bio-hybridné materiály

17. okt. 2018 • Materiálové inžinierstvo

Nanoštrukturované bio-hybridné materiály

Výrazne prispieť k lepšiemu pochopeniu interakcie medzi magnetickými nanočasticami a lyotropným kvapalným kryštálom ako nosičom je cieľom projektu Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi (Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process). Projekt je riešený pracovníkmi Ústavu experimentálnej fyziky SAV, pričom zodpovednou riešiteľkou je RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Jednou z kľúčových úloh je príprava bio-anorganického hybridného materiálu na báze kvapalného kryštálu formovaného fibrilami lyzozýmu, dopovanému magnetickými nanočasticami s cieľom preštudovať interakciu medzi magnetickými nanočasticami a samotnými fibrilami lyzozýmu. Ďalej je to tiež proces samoformovania usporiadaných dentrityckých štruktúr, uvádzajú realizátori projektu. „Projekt je zameraný na experimentálne štúdium javov pozorovaných v biologických anizotrópnych koloidných suspenziách, ktoré sú intenzívne študované aj v súvislosti s mnohými neurodegeneratívnymi chorobami, ako je Alzheimerova, Hungtingtonova a pod. Schopnosť koloidných nanomateriálov vytvárať nanoštruktúry, generované pomocou samousporiadavajúcich procesov s vysokým stupňom usporiadania umožňuje ich aplikácie v optoelektronike, fotonike, ale aj ako biosenzory. Hoci sú tieto systémy intenzívne študované, samotný mechanizmus a podstata tohto javu je stále nejasná a predstavuje nepreskúmanú oblasť.“ Využitie experimentálnych techník si kladie za cieľ prispieť k lepšiemu poznaniu tohto javu, doplnili tvorcovia projektu.

Projekt Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi trvá od začiatku roka 2018 do konca roka 2019.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=77

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Rok 1953 bol rokom objavu DNA.
Zistite viac