Najnovšie európske trendy v oblasti zamestnanosti

01. aug. 2017 • Sociálne vedy

Najnovšie európske trendy v oblasti zamestnanosti

Vývoj v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe v rámci prieskumu v roku 2017 poukazuje na pozitívne trendy, no zároveň upozorňuje na vysoké zaťaženie mladých ľudí.

Ročný prieskum ESDE  (Employment and Social Developments in Europe) poskytuje prehľad o najnovších trendoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie a poukazuje na nadchádzajúce výzvy a možné politické riešenia. Je hlavnou správou Európskej komisie, ktorá poskytuje dôkazy a analýzy a vyhodnocuje trendy a nadchádzajúce výzvy na pracovnom trhu. Európska komisia uverejnila 17. júla  výsledky ročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (prieskum ESDE) v roku 2017.

Tohoročné výsledky potvrdzujú pozitívne trendy na trhu práce a v sociálnej oblasti a pretrvávajúci hospodársky rast. Pri 234 miliónoch pracujúcich možno skonštatovať, že miera zamestnanosti v EÚ nebola nikdy taká vysoká ako dnes a že nezamestnanosť je od decembra 2008 na svojom minime. Od roku 2013 sa v EÚ vytvorilo 10 miliónov pracovných miest. Napriek celkovému pokroku v sociálnej a ekonomickej oblasti je však evidentné, že mladšie generácie čelia mimoriadne vysokému zaťaženiu: zvyčajne si ťažšie hľadajú prácu a majú častejšie zamestnania v neštandardných a neistých formách vrátane dočasných zmlúv, ktoré môžu znížiť ich úroveň sociálneho zabezpečenia. Ich dôchodky budú pravdepodobne nižšie, a to v závislosti od príjmov. Prieskum ESDE sa preto v roku 2017 zameriava na medzigeneračnú spravodlivosť: je potrebné zabezpečiť, aby zo súčasných pozitívnych ekonomických trendov mali prospech všetky generácie.

Infografika ESDE k zamestnanosti

Napriek pozitívnemu vývoju a neustálemu zlepšovaniu sa životných štandardov v EÚ mladým ľuďom to neprináša rovnaké výhody ako starším generáciám. V priebehu rokov sa znížil aj podiel mladšej generácie na príjme z práce. Problémy tohto typu majú vplyv aj na rozhodovanie mladých domácností vrátane rozhodnutia mať deti a kúpiť si vlastné bývanie. To môže mať negatívny vplyv na mieru plodnosti a v konečnom dôsledku na udržateľnosť dôchodkových systémov a rast.

Infografika 2: Prieskum ESDE

Do roku 2060 sa okrem toho očakáva, že obyvateľstvo v produktívnom veku sa bude každoročne znižovať o 0,3 %. To znamená, že na udržanie súčasného rastu budeme potrebovať menší objem pracovnej sily. To zároveň znamená, že bude klesať aj počet prispievateľov do dôchodkových systémov a príspevky budú často nižšie alebo nepravidelné v dôsledku toho, že nebudú vychádzať z práce na plný pracovný čas a/alebo zo štandardných foriem práce. Počet dôchodcov, ktorí na nich budú závislí, však bude vyšší. Zdá sa, že dnešní mladí pracovníci a budúce generácie čelia v dôsledku demografických zmien a potreby zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému dvojitému zaťaženiu.

Tvorcovia politík sa na tieto trendy môžu pripraviť a zmierniť ich viacerými spôsobmi. V prvom rade musíme naplno využiť svoj ľudský potenciál na pracovnom trhu, a to tak, že zaktivujeme všetky generácie a vybavíme ich správnymi zručnosťami. Pritom zabezpečíme primeranú spojitosť medzi trvaním pracovného života a strednou dĺžkou života. K dosiahnutiu tohto cieľa môžu pomôcť aj politiky, ktoré povedú k vyššej plodnosti a efektívnemu migračnému manažmentu, ako aj väčšie množstvo efektívnejšie vynaložených prostriedkov na investície do zručností mladých a starších ľudí a do ich vzdelania.

Napokon k prekonaniu rozdielov medzi mladšími a staršími pracovníkmi v záujme podpory spravodlivejšieho trhu práce pre obe generácie môžu vo veľkej miere prispieť sociálni partneri. Ich príspevok zahŕňa podporu celoživotného vzdelávania, poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia a prispievanie k tvorbe a vykonávaniu právnych predpisov na ochranu zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce.

Politické riešenia

Európska komisia má viacero riešení k výzvamnastolených vo výročných správach ESDE.Patrí sem aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý slúži ako kompas smerujúci k spravodlivým a fungujúcim pracovným trhom. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby naše sociálne modely zodpovedali 21. storočiu, najmä v súvislosti so starnúcimi spoločnosťami a digitalizáciou. Patria sem aj konzultácie so sociálnymi partnermi o modernizácii pracovných zmlúv a prístupe k sociálnemu zabezpečeniu, a majú za cieľ zabezpečiť prehľadné pracovné podmienky a sociálnu ochranu pre tých, ktorí majú zamestnanie v neštandardnej forme.

Investícia do ľudí a posilnenie ich úsilia pri využívaní kvalitných pracovných príležitostí sú podstatou nového programu v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je podporovať rozvíjanie zručností občanov tak, aby boli pripravení na meniaci sa pracovný svet. Európska komisia sa úspešne snaží o zmiernenie nezamestnanosti hlavne mladých ľudí. Výsledkom je zníženie nezamestnanosti od krízy 2013 o 1,8 milióna. Európska komisia dodatočnými finančnými prostriedkami rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a iniciatívou investície do európskej mládeže snaží sa dať maximálne šance mladým.

Je to už siedme vydanie výročnej správy o zamestnanosti a sociálnom rozvoji v Európe (ESDE) a nájdete v nej podrobnú analýzu kľúčových otázok zamestnanosti a sociálnych otázok.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a infografika:
European Commission: Press release

Prehľad: Prieskum ESDE v roku 2017 – Hlavné údaje

Prieskum ESDE v roku 2017

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ateroskleróza a jej následné klinické prejavy predstavujú najčastejšie ochorenia ľudí.
Zistite viac