Najnovšia správa o lesných požiaroch poukazuje na potrebu riešiť zmenu klímy


Najnovšia správa o lesných požiaroch poukazuje na potrebu riešiť zmenu klímy

Výročná správa o lesných požiaroch za rok 2017 „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2017), ktorú zostavilo Spoločné výskumné centrum (JRC), obsahuje podrobnú analýzu lesných požiarov v roku 2017 vrátane správ o jednotlivých krajinách. Kombinuje údaje z Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) pod správou JRC, so štatistkami a informáciami poskytnutými členskými štátmi EÚ a susednými krajinami.

Táto správa prezentuje dramatické účinky požiarov v roku 2017. Napriek úsiliu národných a regionálnych orgánov na boj proti požiarom, s podporou Európskej komisie, bolo v EÚ vypálených viac ako 1,2 milióna hektárov prírodných území a zomrelo 127 ľudí.

Viac ako 25 % z celkovej spálených oblastí bolo v sieti Natura2000 čím sa zničilo veľké úsilie krajín EÚ o zachovanie kľúčovej biodiverzity a prirodzených biotopov pre budúce generácie, čo viedlo k výzve na zvýšené úsilie krajín EÚ o obnovenie a obhospodarovanie chránených biotopov a ich ekosystémových služieb, a to aj v záujme prevencie lesných požiarov. Najnovšia správa poukazuje na jasný trend smerujúci k dlhším obdobiam požiarov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže k požiarom dochádza nielen v suchých a horúcich letných mesiacoch (júl až september). V roku 2017 boli najkritickejšími mesiacmi jún a október, keď smrteľné požiare zúrili v Portugalsku a severnom Španielsku.

Najpostihnutejšou oblasťou ostáva aj naďalej Stredozemie. Nezvyčajne suché letá v strednej a severnej Európe sa však nedávno prejavili aj veľkými požiarmi v krajinách ako Švédsko, Nemecko či Poľsko, ktoré v minulosti zažili podobných požiarov len veľmi málo. 

Celkové nebezpečenstvo lesných požiarov spôsobené počasím (skóre od 0 do 90) v súčasnosti, 2 ° C a scenár s vysokými emisiami (SVS PESETA III, 2018)

Celkové nebezpečenstvo lesných požiarov spôsobené počasím (skóre od 0 do 90) v súčasnosti, 2 ° C a scenár s vysokými emisiami (SVS PESETA III, 2018) Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Ako požiarom predchádzať

Väčšinu prírodných požiarov v roku 2017, rovnako ako v minulých rokoch, spôsobila ľudská činnosť. Vznik a šírenie požiarov majú na svedomí neudržateľné postupy obhospodarovania lesov, degradácia ekosystémov, ako aj výsadba ľahko vznetlivých druhov lesných drevín. 

Kľúčovým prvkom v boji proti prírodných požiarom je preto prevencia. Primerané postupy obhospodarovania lesov a využívania pôdy môžu znížiť riziká požiaru a zvýšiť odolnosť lesov proti požiarom. Zo správy ďalej vyplýva, že zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie odbornej prípravy miestnych komunít, politických činiteľov a zainteresovaných strán zvýši ich pripravenosť. Členské štáty a inštitúcie EÚ by mali naďalej spolupracovať pri poskytovaní usmernení o tom, ako konať v prípade prírodných požiarov a ako zvýšiť našu odolnosť, pričom by mali vychádzať z vnútroštátnych skúseností a najlepších postupov.

Podpora EÚ počas obdobia lesných požiarov v lete 2018

V roku 2018 sa pri lesných požiaroch v Európe päťkrát aktivoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Postihnutým krajinám, konkrétne Švédsku a Grécku, bola poskytnutá značná podpora. Počas tohto leta sa celkovo zmobilizovalo 15 lietadiel, 6 helikoptér a vyše 400 hasičov a ďalších členov hasičských zborov. Európska únia poskytla 1,6 milióna eur na dopravné náklady na presun podpory do postihnutých krajín. Ďalej sa na žiadosť členských štátov v rámci programu Copernicus vypracovalo vyše 139 satelitných máp oblastí lesných požiarov. Okrem toho sa v Portugalsku uskutočnila misia na podporu prevencie a pripravenosti, ktorá má pomôcť zvýšiť kapacity krajiny v boji proti lesným požiarom. 

Európska komisia navrhla posilniť prostredníctvom systému rescEU európske kapacity civilnej ochrany tak, aby boli členské štáty lepšie pripravené, keď dôjde k viacerým katastrofám súčasne. Tento systém má dva základné piliere: prevencia a pripravenosť, ako aj výraznejšie kapacity v oblasti reakcie vrátane vytvorenia európskych rezervných kapacít, ktoré majú fungovať ako záchranná sieť v prípadoch preťaženia vnútroštátnych kapacít.

Situácia na Slovensku v požiarnej sezóne v roku 2017

Požiarna sezóna v roku 2017 nebola kritická z hľadiska nebezpečenstva požiaru. Počet požiarov a priemerná veľkosť bola podobná ako v predchádzajúcich rokoch. Počet požiarov bol podstatne ovplyvnený počasím, počtom dní s dažďom a ľudským faktorom (najmä nedbanlivosť) na jar a v lete. Celkovo bolo v roku 2017 na Slovensku 162 lesných požiarov, s celkovou plochou spáleného územia 294,66 ha. Priemerná spálená lesná plocha bola 1,83 ha.

Počet požiarov a spálené plochy podľa mesiaca na Slovensku v r. 2017
Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Najväčší požiar sa vyskytol 11. februára 2017 v okrese Spišská Nová Ves a poškodených bolo 56 hektárov ihličnatého lesa. Príčina vzniku požiarov  bola nedbanlivosť.

Požiar v Spišskej Novej Vsi 2017Požiar v Spišskej Novej Vsi  (Photo M. Herz) Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Rok 2017 bol poznamenaný mnohými katastrofami. Vtedy prišlo v Európe o život v dôsledku prírodných katastrof viac ako 200 ľudí. Prírodné katastrofy však majú aj vážny vplyv na hospodárstvo. Od roku 1980 prišli členské štáty EÚ pri extrémnych poveternostných a klimatických javoch nielen o ľudské životy, ale aj o viac ako 360 miliárd EUR. Len v Portugalsku sa priame hospodárske škody, ktoré v období od júna do septembra spôsobili lesné požiare, odhadujú na takmer 600 miliónov EUR, čo predstavuje 0,34 % hrubého národného dôchodku Portugalska.

 

Spracovala  a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Správa „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2017)

Tlačová správa: rescEU: nový európsky systém na riešenie prírodných katastrof  (2017)

Tlačová správa: Rastúce nebezpečenstvo prírodných požiarov si vyžaduje väčšie úsilie v oblasti prevencie (2018)

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Právna subjektivita je kľúčovým pojmom pre existenciu človeka i existenciu spoločnosti.
Zistite viac