Najnovšia správa EÚ o primeranosti dôchodkov. Chudoba hrozí až vyše 18 % starších ľudí

23. aug. 2018 • Sociálne vedy

Najnovšia  správa EÚ o primeranosti dôchodkov. Chudoba hrozí až vyše 18 % starších ľudí

Správu o primeranosti dôchodkov každé tri roky vypracúva Európska komisia a Výbor pre sociálnu ochranu. V ročníku 2018 sa analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a ako zabezpečujú príjem mužov a žien počas celého trvania dôchodku.

Správa Európskej komisie upozorňuje, že členské štáty venujú pri svojich reformách čoraz väčšiu pozornosť udržateľným a primeraným dôchodkom, ale v budúcnosti budú potrebné ďalšie opatrenia.

V súčasnosti je chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených o 1,9 milióna starších Európanov menej než pred desiatimi rokmi, zatiaľ čo počet starších pracovníkov v zamestnaní len za posledné tri roky stúpol o 4,1 milióna. Napriek týmto zlepšeniam situácie európskych dôchodcov nesmieme zaspať na vavrínoch.

Zo správy vyplýva, že v EÚ hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie približne 17,3 milióna (18,2 %) starších ľudí (vo veku 65 rokov a viac). Toto číslo sa od roku 2013 takmer nezmenilo.

Okrem toho pretrvávajú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a skupinami obyvateľstva. Napríklad dôchodky žien sú stále o 37 % nižšie než dôchodky mužov v dôsledku ich nižších platov a kratšieho pracovného života vzhľadom na opatrovateľské povinnosti. Podobne aj samostatne zárobkovo činné osoby alebo ľudia s neštandardnou formou zamestnania majú často menej priaznivé podmienky v oblasti prístupu k právam na dôchodok a ich nadobúdania než ľudia so štandardnou formou zamestnania. Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v starobe sa takisto zvyšuje s vekom. Viac než polovica všetkých starších ľudí v EÚ, ktorým hrozí chudoba či sociálne vylúčenie, má 75 rokov alebo viac – a kým potreby s vekom rastú, hodnota dôchodkov postupne klesá.

Zdroj: Europen Commission (Publikácia: Zväzok I)

Členské štáty zaviedli opatrenia na zabezpečenie primeranosti dôchodkov, ktoré zastávajú v ich úsilí popredné miesto, najmä v prípade osôb s nízkymi dôchodkami. Treba však ísť ešte ďalej. Ak sa má zabezpečiť primeranosť a udržateľnosť súčasných a budúcich dôchodkov, dôchodkové systémy musia podporovať dlhší pracovný život – v súlade s neustále narastajúcou strednou dĺžkou života. To sa dá dosiahnuť napríklad podporou celoživotného vzdelávania, vytváraním bezpečného a zdravého pracovného prostredia, prispôsobením veku odchodu do dôchodku, odmeňovaním neskoršieho odchodu do dôchodku, ako aj odrádzaním od predčasného odchodu do dôchodku. Pružné pracovné možnosti vrátane možnosti kombinovať dôchodky s pracovnými príjmami z práce a daňové stimuly podporujúce neskorší odchod do dôchodku sú čoraz rozšírenejšie a budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu.

Členské štáty by okrem toho mali prijať ďalšie opatrenia zamerané na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, a to podporovaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností či riešením problematiky účasti na trhu práce, intenzity práce a prerušení kariéry. Dôchodkové politiky by mali primerane chrániť prerušenia kariéry súvisiace s opatrovateľskými úlohami. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv chce Európska komisia podporiť členské štáty v tomto úsilí, napríklad prostredníctvom svojho návrhu na vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným životom a profesionálnou kariérou pre pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

V neposlednom rade je dôležité pokračovať v rozširovaní dôchodkového pokrytia na ľudí s neštandardnou formou zamestnania a na samostatne zárobkovo činné osoby a podporovať doplnkové dôchodkové sporenie. V tejto súvislosti, ako aj v rámci Piliera sociálnych práv, Európska komisia nedávno predložila návrh odporúčania týkajúci sa prístupu k sociálnej ochrane.

Správa o primeranosti dôchodkov 2018 zhrnutie

Obálky: Zväzok 1. a 2.

Zväzok I je venovaný porovnávacej analýze primeranosti dôchodkov v EÚ-28. Skúma súčasnú životnú úroveň starších ľudí a ich formovanie dôchodkovými systémami, pokračuje s prehľadom nedávnych dôchodkových reforiem a končí analýzou hlavných výziev primeranosti budúcich dôchodkov a prináša spôsoby ich riešenia. Správa, okrem iného, poukazuje na rodové rozdiely v nárokoch na dôchodok, primeranosť dôchodkov neštandardných alebo samostatne zárobkovo činných osôb a úlohu doplnkových dôchodkov.

Zväzok II poskytuje podrobnejší popis dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov v každom z 28 členských štátov.

Slovensko – odporúčania

Diskusie o primeranosti dôchodkov na Slovensku by sa podľa odporúčaní autorov publikácie mali zamerať viac na dôchodkový vzorec, ktorý je základom pre výpočet starobných dôchodkov. Priťahuje málo pozornosti, keďže v ostatných rokoch sa zmenili iné mechanizmy a nástroje. Okrem toho, by sa mala preskúmať a prerokovať analýza a hodnotenie rizík kategórií povolania. V neposlednom rade by sa mala obnoviť koncepcia životného minima, aby bola myšlienka minimálnych, ale prijateľných životných podmienok transparentnejšia a správnejšia. Tento krok bude mať priame dôsledky nielen na schému minimálneho príjmu, ale aj na dôchodkový systém na Slovensku. Podrobnejšie informácie nájdete vo Zväzku II. Publikácia je len v anglickom jazyku.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Ďalšie informácie týkajúce sa Slovenska: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad (2017)

 

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Príčinou vzniku vojnového slovenského štátu bola snaha Adolfa Hitlera o rozdrobenie prvej ČSR.
Zistite viac