Nábrežie Mládeže v Nitre


Nábrežie Mládeže v Nitre

Časť nábrežia rieky Nitra, nachádzajúce sa v blízkosti významného obytného súboru Chrenová I, navrhnuté architektom M. M. Scheerom, je riešeným územím projektu Nábrežie Mládeže v Nitre. Tvorcovia projektu uvádzajú, že sídlisko Chrenová I. vzniklo zoskupením atypických tvarov obytných panelových budov – okrem osemposchodových pásových budov, paralelných s hlavnou triedou tu sú aj štvorpodlažné domy pôdorysne komponované v tvare buniek včelích plástov.

„Objavuje sa rozvoľnená skladba atypických tvarov budov so striedaním výškových úrovní v dobovom duchu neskorého funkcionalizmu. Namiesto uniformity sídlisk je tu rozmanitosť, namiesto pravouhlých riešení sa nachádzajú ostré a tupé uhly skladieb krídel budov, je vytvorená priestorová skladby v samotnom súbore i vo vzťahu k centru mesta a jeho dominantám. Cez záujmové územie nábrežia rieky Nitra prechádzajú významné líniové dopravné prvky ako cyklistický chodník, ktorý je aktívne využívaný obyvateľmi Nitry či frekventovaná hlavná cesta. Medzi cyklistickým chodníkom a hlavnou cestou je situovaná plocha zelene, ktorá je tvorená prevažne skupinami vzrastných stromov a trávnatou plochou. Zo severnej časti je plocha ohraničená chodníkom nadväzujúcim na peších a dopravný most smerujúci do centra mesta,“ hovoria autori projektu, ktorými sú študenti: Bc. Denis Bechera, Bc. Ján Koľ, Bc. Melánia Kováčová, Bc. Veronika Mitošinková, Bc. Magdaléna Piečová, Bc. Zuzana Sitárová, Bc. Zuzana Šarinová, Bc. Natália Toroková, Bc. Tomáš Zsadány, Bc. Marian Novotný a Bc. Patrícia Jenčová; II. ročník, inžiniersky stupeň štúdia, Krajinná a záhradná architektúra; študujúci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vyučujúcim bol Ing. Zoltán Balko.

Autori projektu pokračujú, že v riešenom území sa nachádza mobiliár v zanedbanom stave. Využitie existujúcej zelene na tomto území je podľa nich nedostatočné vzhľadom na jeho možnosti. „Vegetácia je v tomto type urbanistického útvaru veľmi dôležitým prvkom, cieľom je vytvoriť funkčný priestor plný zelene, akým by nábrežie rieky ako jedna z najfrekventovanejších častí mesta, malo byť. Návrhy sú zamerané na využitie už existujúcej drevinovej vegetácie a siete komunikácií, ale aj na pohľadové využitie vodnej hladiny rieky Nitra. Priestor je veľmi intenzívne využívaný obyvateľmi pre šport a rekreáciu, preto návrhy riešia doplnenie prvkov mobiliáru, herných prvkov či prvkov pre šport tak, aby priestor poskytoval možnosti pasívneho aj aktívneho využitia pre všetky vekové kategórie,“ konštatoval kolektív študentov.

návrh riešenia

*********************************************

Práca je súčasťou katalógu „Ateliérová tvorba – krajinná a záhradná architektúra“, kde boli publikované ateliérové práce študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Práce v katalógu „Ateliérová tvorba – krajinná a záhradná architektúra“ vznikli počas troch rokov v rámci ateliérových prác z oblasti tvorby zelene a verejných priestorov, v mestách či na vidieku, pod vedením pedagógov KZKA – Márie Bihuňovej, Attilu Tótha, Ivana Čitáryho, Martiny Verešovej, Romana Flóriša, Denisy Halajovej, Sone Bellérovej, ako aj externých spolupracovníkov Zoltána Balka a Štefana Lančariča. Katalóg je nielen predstavením výsledkov ateliérovej tvorby na katedre, autori dúfajú, že bude slúžiť aj ako inšpirácia pre študentov a verejnosť pri tvorbe zelene.

Ako sa uvádza v katalógu, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry zabezpečuje výučbu študentov v študijnom programe Krajinná a záhradná architektúra vo všetkých troch stupňoch štúdia. Študenti sa po ukončení štúdia uplatňujú v rôznych oblastiach spojených s plánovaním, tvorbou, správou a údržbou zelene, rastlinným dizajnom či produkciou okrasných rastlín. Pracujú s rôznymi mierkami zelene, od krajinárskych úprav, cez veľké parkové úpravy miest a obcí, až po súkromné záhrady či zeleň interiérov.

„Štúdium krajinnej a záhradnej architektúry si vyžaduje nesmierne široké znalosti tak živých, ako aj neživých zložiek krajinárskych úprav, podmienok pre rast rastlín a možností ich pestovania, rovnako ako aj kompozičných princípov tvorby zelene a projektovania krajinárskych úprav. Kým v nižších ročníkoch štúdia sa študenti postupne v rámci rôznych predmetov zoznamujú s jednotlivými zložkami krajinárskych úprav, tvorivými metódami a kompozičnými princípmi, vo vyšších ročníkoch sa v rámci rôzne zameraných ateliérových predmetov venujú už samotnej tvorbe plôch zelene,“ poznamenala Ing. Denisa Halajová, PhD. a spoluautori v úvode katalógu.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Ing. Denisa Halajová, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudské telo má vlastné obranné mechanizmy chrániace organizmus pred voľnými radikálmi.
Zistite viac