Na Slovensku odovzdali 5. certifikát EUR-ACE

23. jún. 2018 • Technické vedy

Na Slovensku odovzdali 5. certifikát EUR-ACE

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií, ktoré stanovila organizácia ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.

Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Akreditačné centrum (ACE) ZSVTS je štrnástou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR-ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Prvé štyri certifikáty so značkou kvality EUR-ACE boli študijným programom v Slovenskej republike slávnostne odovzdané dňa 7. septembra 2017 v Bratislave.

Slávnostné odovzdanie ďalšieho, v poradí piateho certifikátu so značkou kvality EUR-ACE, sa uskutočnilo dňa 14. júna 2018 v Bratislave. Tento certifikát získal inžiniersky študijný program Pozemné stavby, ktorý realizuje Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Za fakultu TU v Košiciach sa slávnostného odovzdávania a prevzatia certifikátu zúčastnili: prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan fakulty a prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie.

Prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, je profesorom v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Odborník v oblasti analýzy oceľových a kompozitných oceľovo-betónových mostov. Je členom vedeckých rád na fakultách slovenských technických univerzít, školiteľom doktorandov. Garant študijných programov Nosné konštrukcie budov, Realizácia dopravných stavieb, autor viacerých odborných článkov, publikácií a patentov. Je zodpovedným riešiteľom projektov v oblasti stavebníctva. Pri vedení fakulty kladie vysoký dôraz na budúce uplatnenie absolventov.

Certifikát EUR-ACE odovzdal prof. Dušan Petráš prof. Vincentovi Kvočákovi

Certifikát EUR-ACE odovzdal prof. Dušan Petráš prof. Vincentovi Kvočákovi (vľavo)

Na slávnostnom podujatí boli prítomní zástupcovia slovenských technických fakúlt, ktoré sú zapísané v Indexe FEANI (Európska inžinierska federácia). Za ZSVTS sa odovzdávania aktívne zúčastnili členovia Akreditačného centra ZSVTS, členovia Predsedníctva ZSVTS a zástupcovia médií.

Vedenie ZSVTS aktívne zastupovali: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS; Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie; Ing. Pavol Radič, EUR ING, viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity; Ing. Anton Bittner, MBA, riaditeľ ZSVTS.

EUR-ACE Akreditácie na Slovensku

Značka EUR-ACE® je Európskou komisiou zahrnutá medzi „European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne zabezpečuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu. Potvrdzuje pritom praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Medzinárodná akreditácia je trendom, ktorý bol prezentovaný v Programovom vyhlásení vlády SR s cieľom zabezpečenia nezávislého hodnotenia úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania z pohľadu zaistenia kvality v európskom vysokom školstve.

Akreditačný proces EUR-ACE a postupy

Zoznam EUR-ACE akreditovaných študijných programov na Slovensku

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto poskytol: Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, ZSVTS

 

Vedecký kaleidoskop

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V súčasnosti sa viac ako 10 % všetkej elektrickej energie stráca v prevodníkoch energie.
Zistite viac