Na nitrianskej univerzite skúmajú myšlienky a dielo filozofa S. Kirkegaarda


Na nitrianskej univerzite skúmajú myšlienky a dielo filozofa S. Kirkegaarda

Anorganická a organická príroda sa vyznačuje tým, že sa v priestore a čase iba vyskytuje, zatiaľ čo človek môže existovať iba potiaľ, pokiaľ sa vzťahuje k svojej vlastnej situácii. Práve to mu umožňuje zasahovať do tejto situácie a meniť ju. Človek sa na rozdiel od zvieraťa, ktoré je úplne podriadené prírodnej nevyhnutnosti, môže rozhodovať. To, čo predchádza okamihu rozhodnutia, sa stáva minulosťou; to, čo po rozhodnutí nasleduje, sa stáva budúcnosťou vyplnenou možnosťami.

To sú hlavné myšlienky dánskeho filozofa, spisovateľa a teológa Sørena Aabyeho Kierkegaarda, považovaného za otca existencializmu a modernej psychológie. Zomrel v polovici 19. storočia, no aj v dnešných dňoch je stále neprebádanou a nie stále pochopenou postavou na poli filozofie – niektorí ho považujú za mystika, iní zas za anti-racionalistu alebo dokonca skôr za anti-filozofa.

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa odborníci venujú intenzívnemu výskumu S. Kirkegaarda v rámci strednej Európy, pričom bol založený Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kirkegaarda. Vznikol na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vedecko-výskumná činnosť tohto ústavu sa zameriava na nasledujúce oblasti: monitorovanie vplyvu diela S. Kierkegaarda na vývoj filozofického myslenia v Strednej Európe v kontexte celospoločenských zmien; prehlbovanie komparatívnych poznatkov z oblasti hermeneutických a interpretačných trendov s ohľadom na dielo S. Kierkegaarda a jeho význam pre mienkotvorných filozofov vo svetovom kontexte; rozširovanie informácií o medzinárodných aktivitách výskumných centier Európe, USA a v Ázii; organizovanie vedeckých podujatí v predmetnej oblasti.

Okrem iného má ústav tiež za úlohu vytvárať siete vzťahov vedeckých pracovísk v stredoeurópskom priestore s presahom na postkomunistické krajiny východnej Európy a poskytovať svoje výstupy zriaďovateľovi s cieľom inovácie a aktualizácie vzdelávacej, metodickej a konzultačnej činnosti či zabezpečovať spoluprácu s inými pracoviskami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí.

prof. Abrahim Habibulla Khan, Ph.D. Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kirkegaarda pomáhal na Slovensku založiť významný filozof prof. Abrahim Habibulla Khan, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade, ktorý Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitrepo prvýkrát navštívil v roku 2007. Nitrianska univerzita sa rozhodla prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi udeliť čestný titul Doctor honoris causa za vedecké, akademické a pedagogické kvality, ako aj osobný prínos pre rozvoj výskumu S. Kierkegaarda, jeho šírenie a prehlbovanie v našom akademickom a kultúrnom priestore.

 

Informácie poskytla: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: UKF v Nitre

Uverejnila: ZVČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Ďateľ udrie do tvrdého dreva prudko zobákom niekoľko tisíckrát za deň a nikdy ho z toho nebolí hlava
Zistite viac