Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu

24. mar. 2019 • Chemické vedy

Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu

Niektoré látky vykazujú jednomolekulový magnetizmus, čiže neštandardné magnetické správanie pod určitou teplotou. Príprava a štúdium takýchto látok je predmetom príspevku s názvom Molekulový magnetizmus v komplexe kobaltu s BIS(BENZIMIDAZOL-1-YL) pyridínovým ligandamom. Jeho autormi sú Michaela Zajacová a Ivan Šalitroš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov, Oddelenie anorganickej chémie. 

Cieľom bolo pripraviť komplex kobaltu, ktorý práve toto neštandardné magnetické správanie vykazuje. Práca pojednáva o príprave, magnetických vlastnostiach a spektroskopických meraniach pripravenej látky. 

Autori príspevku konštatovali, že použitím monokryštálovej RTG analýzy bola určená kryštálová štruktúra komplexu [Co(L3)Br2]. „Atóm kobaltu je koordinovaný tromi dusíkovými ligandami a dvomi bromidovými ligandami, pričom tvar koordinačného polyédra zodpovedá deformovanej trigonálnej bipyramíde. Pomocou MPMS SQUID magnetometra boli namerané magnetické dáta pre [Co(L3)Br2] vstatickom, ale aj v striedavom magnetickom poli. Z magnetického merania v statickom poli bolo zistené vysokospinové usporiadanie atómu kobaltu so spinom 3/2. Pomocou AC dát bolo zistené, že pripravená látka je jednomolekulovým magnetom a vykazuje 3 relaxačné procesy.“

Cieľom práce Michaely Zajacovej a Ivana Šalitroša bolo pripraviť a následne charakterizovať tridentátne ligandy a koordinačnú zlučeninu, ktorá bola pripravená z týchto ligandov. „Vzniknuté ligandy a komplex boli charakterizované metódami elementárnej analýzy, FTIR, UV – VIS spektroskopie v roztoku a v tuhej fáze, ako aj 1H a 13C NMR spektroskopiou. Magnetické dáta boli merané pre komplex [Co(L3)Br2] v statickom magnetickom poli pričom bola nameraná aj AC susceptibilita v striedavom magnetickom poli,“ uviedli. 

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /jules_88/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudský mozog má 1450 gramov, zabezpečuje celú psychiku človeka a nachádza sa v ňom sieť neurónov.
Zistite viac