Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2018

03. dec. 2018 • Sociálne vedy

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 2018

Výročná konferencia o Európskom dni osôb so zdravotným postihnutím sa uskutoční 3. a 4. decembra v Bruseli, v rovnakom čase ako udeľovanie ceny Access City určenej mestám, ktoré pracovali na tom, aby sa stali prístupnejšími pre svojich občanov. Sú to podujatia, ktoré sa konajú v rámci Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím ktoré si pripomíname 3. decembra.

EÚ sa snaží o aktívne začleňovanie a plnú účasť zdravotne postihnutých osôb v spoločnosti v súlade s prístupom EÚ k otázkam zdravotného postihnutia zohľadňujúcim ľudské práva. Zdravotné postihnutie je otázkou práv a nie voľnosti rozhodovania. Tento prístup je podstatou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorého zmluvnou stranou je aj Európska únia.

Ruka: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20163&langId=enEurópska komisia v roku 2010 prijala európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá vychádza z UNCRPD a berú sa v nej do úvahy skúsenosti získané z realizácie akčného plánu pre ľudí so zdravotným postihnutím (2004 – 2010).

Ciele tejto stratégie sa dosahujú prostredníctvom opatrení v ôsmich prioritných oblastiach:

1. Bezbariérovosť: zaručiť ľuďom so zdravotným postihnutím prístup k tovarom a službám a podporovať trh s asistenčnými pomôckami.
2. Zapojenie: zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať všetky výhody občianstva EÚ, odstrániť prekážky brániace rovnocennej účasti na verejnom živote a voľnočasových aktivitách a podporovať poskytovanie kvalitných komunitných služieb.
3. Rovnosť: bojovať proti diskriminácii z dôvodu zdravotného postihnutia a podporovať rovnaké príležitosti.
4. Zamestnanosť: výrazne zvýšiť podiel osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Predstavujú totiž jednu šestinu celkového obyvateľstva EÚ v produktívnom veku, ale ich miera zamestnanosti je pomerne nízka.
5. Vzdelávanie a odborná príprava: podporovať inkluzívne, ako aj celoživotné vzdelávanie študentov a žiakov so zdravotným postihnutím. Rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu umožňuje zdravotne postihnutým osobám plne sa zapojiť do spoločnosti a zlepšiť tak kvalitu svojho života. Európska komisia zaviedla pre osoby so zdravotným postihnutím niekoľko vzdelávacích iniciatív. Medzi ne patrí Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, ako aj osobitná študijná skupina zaoberajúca sa zdravotným postihnutím a celoživotným vzdelávaním.
6. Sociálna ochrana: presadzovať dôstojné životné podmienky, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
7. Zdravie: podporovať rovnaký prístup k zdravotníckym službám a k zariadeniam, ktoré takéto služby poskytujú.
8. Vonkajšia činnosť: presadzovať práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci rozširovania EÚ a medzinárodných rozvojových programov

Vyše 80 miliónov ľudí v EÚ trpí rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Prístupnosť produktov a služieb je základným predpokladom ich rovnocennej účasti a aktívnej úlohy v živote spoločnosti. Prispieva aj k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Webová stránka Európskej komisie venovaná osobám so zdravotným postihnutím

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20163&langId=en

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=1352&furtherEvents=yes

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_sk.htm

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vitamín C zlepšuje kvalitu mikrocirkulácie v celom tele, čím pozitívne ovplyvňuje vnútorné dýchanie.
Zistite viac