Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018


Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2018, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna 2018, súbežne privítalo účastníkov konferencií Energetika–Ekológia–Ekonomika 2018 (EEE), Riadenie v energetike 2018 (CPS) a Obnoviteľné zdroje energie 2018 (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Podujatie vytvorilo priestor pre tri spomínané medzinárodné vedecké konferencie, kooperačné rozhovory, diskusné fórum, spoločenský večer a voľnočasové aktivity. Cieľom vedeckého podujatia bolo stretnutie a zároveň výmena skúseností odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry zo Slovenska i zo zahraničia a nadviazanie, prípadne prehĺbenie existujúcich spoluprác. Medzi hlavné témy podujatia patrilo riadenie, modelovanie a simulácie v energetike, spojenie ekonómie, ekológie a efektívnosti v energetike s presahom do oblastí ako je napr. svetelná technika, či energetická osveta. Samostatnú časť tvorila jadrová energetika a problematika prenosu a rozvodu elektrickej energie. Témami jednotlivých konferencií bolo aj využitie biomasy a zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárskej činnosti, či využitie slnečnej energie. Podujatia sa zúčastnilo 196 slovenských a zahraničných odborníkov zo sektoru energetiky a technického priemyslu, ako aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny a obchodníkov s elektrinou.

Úvod podujatia Energetika 2018 patril predsedníčke organizačného výboru doc. Ing. Žanete Eleschovej, PhD., ktorá sa poďakovala partnerom podujatia, privítala vzácnych hostí a zaželala účastníkom kvalitné prednášky, podnetné diskusie a príjemne strávený čas. Nasledujúcim rečníkom bol dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorý poukázal na dôležitosť a postavenie energetiky v rámci hospodárstva a jej úzke prepojenie s inými vednými odbormi. Garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD. a riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave oficiálne otvoril podujatie a v nadväznosti na predrečníkov spomenul niektoré historické míľniky, ktoré si v roku 2018 v súvislosti s energetikou pripomíname. Účastníkom slávnostného otvorenia priblížil históriu podujatia a vyjadril potešenie nad tematickou rôznorodosťou prednášok. V závere príhovoru sa poďakoval partnerom a poprial všetkým prítomným mnoho kvalitných poznatkov, plodných diskusií a naštartovanie nových spoluprác a kolegiálnych vzťahov.

V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli príspevky Ing. Františka Pecha zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. o riadení sústav v meniacej sa Európe. Prof. Miroslav Zeman z Delft University of Technology v Holandsku vo svojom vystúpení oboznámil účastníkov s víziami a budúcnosťou fotovoltiky, vlastným výskumom a predstavil víziu tesnejšej integrácie fotovoltiky do energetickej siete. Ing. Mário Šotter zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. naznačil súčasné trendy a výzvy pri prevádzkovaní distribučnej sústavy. Kolektív autorov doc. Juraj Wagner (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), prof. František Janíček, doc. Anton Beláň (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave), Ing. Peter Chochol (Atos IT Solutions and Services s. r. o.) a Ing. Peter Líška (VUJE, a. s.) vystúpili so spoločnou prednáškou. Doc. Wagner predstavil koncepciu štátnych programov ako nástroja na podporu vedy a výskumu. Ďalší rečníci predstavili jednotlivé výskumné smery, ktoré bude tento program pokrývať. Posledným prednášajúcim v rámci plenárnych prednášok bol Ing. Tomáš Králík z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe, ktorý sa venoval téme podpory obnoviteľných zdrojov energie v ČR od počiatku až po dnes.

Prof. Miroslav Zeman z Delft University of Technology v Holandsku predniesol zaujímavú prednášku s názvom „Budúcnosť solárnych energetických systémov“. (foto M. Kukučka)

Ocenenia udeľované v oblasti energetiky

Po odbornom začiatku podujatia nasledovalo už tradičné udeľovanie ocenení Osobnosť elektroenergetiky významným osobnostiam energetiky na Slovensku a udeľovanie ocenení za najlepšie doktorandské práce prezentované na podujatí. Tento rok si ocenenia Osobnosť elektroenergetiky prevzali Ing. Radoslav Haluška za zásluhy o rozvoj a propagáciu elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Peter Líška za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ján Ostrovský za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti, Ing. František Pecho za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti a Ing. Fridrich Tóth za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj elektroenergetiky v odbornej a širšej verejnosti.

Ocenenie za najlepšie doktorandské práce prevzali Ing. Petra Strižincová z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok Isolation of Phenolic Compounds from Spruce Bark, Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe za príspevok Energy Literacy in the Czech Republic a Ing. Václav Mužík z Fakulty elektrotechnickej ZČU v Plzni za príspevok Safety Assessment Methods for Decision-Making During Emergency Operation States in the Power Grid - ETA.

Ocenení študenti doktorandského štúdia; na fotke zľava: Ing. Václav Mužík, Ing. Petra Strižincová, Ing. Adéla Holasová. (foto M. Kukučka)

Druhý, ako aj záverečný deň podujatia boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Jadrová energetika), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (Biomasa).

Informácie a foto poskytol: Organizačný výbor podujatia Energetika 2018

Foto: M. Kukučka

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Umelé svetlo v noci negatívne vplýva na prírodu i zdravie ľudí.
Zistite viac