Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zažite SNP na vlastnej koži

VEDA NA DOSAH

V budove Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave je do 8. novembra 2020 sprístupnená výstava o Slovenskom národnom povstaní. Môžete sa na nej napríklad zoznámiť s príbehom tanku 313 (tank LT vz. 38), uvidieť simuláciu veliteľského stola či si dať si vyhotoviť dobový vojenský preukaz príslušníka povstaleckej armády, takzvanú golianku.

Povstalecká pechota na presune v Turci. Zdroj: SNM

Povstalecká pechota na presune v Turci. Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania a Vojenským historickým ústavom pripravili výstavný projekt Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944. Pre verejnosť je sprístupnená do 8. novembra 2020.

Dôležitý medzník

Slovenské národné povstanie (SNP) predstavuje dôležitý medzník v dejinách Slovenska. Popri Varšavskom povstaní a ozbrojenom odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným akciám proti nacizmu v Európe. Rozhodujúcou zložkou povstania bola povstalecká armáda – 1. československá armáda na Slovensku, ktorá sa významnou mierou podieľala na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk. V spolupráci s partizánmi znemožnila nemeckému veleniu plne využívať železničné a cestné komunikácie Slovenska na prepravu vojsk a materiálu na východný front, viazala početné nepriateľské jednotky, ktoré tak nemohli byť nasadené na fronte vo Východných Karpatoch proti vojskám Červenej armády. Dokázala to v súčinnosti s partizánmi napriek nedostatkom vo výzbroji, vycvičenosti príslušníkov jednotiek a v odbornej spôsobilosti jednotlivých veliteľov.

Prelet 1. čs. samostatného stíhacieho pluku zo ZSSR znamenal ovládnutie povstaleckého vzdušného priestoru. Strážny s mechanikom pri lietadle La-5 FN. Zdroj. SNM

Prelet 1. čs. samostatného stíhacieho pluku zo ZSSR znamenal ovládnutie povstaleckého vzdušného priestoru. Strážny s mechanikom pri lietadle La-5 FN. Zdroj. SNM

 

Niekoľko celkov

Výstavný projekt je tematicky rozčlenený na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy SNP, vznik ilegálneho Vojenského ústredia, povstaleckej 1. československej armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru.

Ďalšie expozičné celky sa venujú jednotlivým taktickým skupinám 1. československej armády na Slovensku a jej armádnym jednotkám, účasti 1. československého stíhacieho leteckého pluku v ZSSR a 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR na obrane povstaleckého územia.

Venujú sa ale aj partizánskemu hnutiu, zahraničnej pomoci, ako aj zániku povstaleckej armády.

Výstava je doplnená o interaktívnu časť, kde sa návštevníci oboznámia napríklad s príbehom tanku 313 (tank LT vz. 38), uvidia simuláciu veliteľského stola, dostanú možnosť vyhotoviť si dobový vojenský preukaz príslušníka povstaleckej armády, tzv. golianku či vzhliadnuť filmové dokumenty v multimediálnom kiosku.

Dôležitú úlohu 1. československej armády na Slovensku v SNP zhodnotilo československé ministerstvo národnej obrany v Londýne v novembri 1944: „Je skutočne podivuhodné, že sa čs. vojská pod velením generála Goliana a neskoršie generála Viesta dokázali s tak chabým materiálnym vybavením, tak dlho držať a udržať terén proti nemeckým vojskám, ktoré mali absolútnu prevahu v tankoch, delostrelectve a letectve. Bolo jasné, že vojská zápoľnej armády, nedostatočne vyzbrojené a doplnené nedostatočne vycvičenými záložníkmi, nebudú sto udržať celé územie, na ktorom sa vojenské posádky a civilné obyvateľstvo pridalo k otvorenému boju protinemeckému. … naše vojská po celé dva mesiace v hlbokom tyle nepriateľského frontu, proti početnej i technickej prevahe, znemožnili prevádzku po dvoch pre nepriateľa nad mieru dôležitých železníc a … na seba pútali v dobe rozhodujúcich bojov vo východných Karpatoch a v Uhorskej nížine rad prvotriednych nemeckých vyšších jednotiek. To je čisto vojenský, nepopierateľný a veľmi dôležitý prínos čs. boja na Slovensku. … Úsilie, ktoré slovenský ľud a vojsko vyvinulo počas dvojmesačných bojov, je obdivuhodné a musí byť považované za dôležitý československý prínos boju proti nacizmu.“

Autormi výstavného projektu sú doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. z Vojenského historického ústavu a PhDr. Marian Uhrin, PhD. z Múzea Slovenského národného povstania.

(GC)
Zdroj: Tlačová správa SNM
Foto: SNM

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.