Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zúčastnite sa na najrozsiahlejšom celosvetovom prieskume o zdraví a fungovaní v práci

VEDA NA DOSAH

Dozviete sa vaše skóre závislosti od práce a rizika depresie, ktoré s ňou súvisí.

Záťaž v práci. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Zúčastnite sa na výskume realizovanom medzinárodným tímom pod vedením Edyty Charzyńskej zo Sliezskej univerzity v Katovciach a Pawla Atroszka z Univerzity v Gdansku. Jeho súčasťou je aj slovenská psychologička docentka Elena Lisá z Ústavu aplikovanej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Výskum je súčasťou veľkého medzinárodného výskumného projektu, ktorý skúma úlohu makro- (kultúrnych a socioekonomických), mezo- (organizačných) a mikroúrovňových (individuálnych) faktorov závislosti od práce a s tým súvisiacich zdravotných problémov. Jeho cieľom je zistiť, ako ľudia v práci premýšľajú, aké pocity prežívajú a ako sa správajú.

Prieskum sa uskutočňuje počas zimy 2022 vo vyše 50 krajinách po celom svete vrátane šiestich kontinentov. Je to najrozsiahlejšia štúdia závislosti od práce, ktorá bola doteraz v celosvetovom meradle realizovaná.

Ako sa zúčastniť?

Ak sa chcete na výskume zúčastniť, musíte byť plnoletý a zamestnaný na plný úväzok minimálne jeden rok v organizácii s minimálne 10 zamestnancami. Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 15 – 20 minút. Link naň nájdete na stránke https://experior.limesurvey.net/963588?lang=sk.

Všetci účastníci získajú hneď po jeho vyplnení podrobnú spätnú väzbu o svojom psychosociálnom fungovaní v práci vrátane rizík závislosti od práce, depresie z práce, syndrómu vyhorenia a možných organizačných a individuálnych rizikových faktorov, ktoré vytvárajú ich fungovanie v práci.

Spätná väzba môže účastníkom pomôcť identifikovať ich silné a rozvojové oblasti, či už individuálne, alebo organizačné. Získané informácie môžu pomôcť zacieliť stratégie na zlepšenie pracovného výkonu a pohody v pracovnom prostredí i mimo neho. Účastníci budú presmerovaní na webovú stránku, kde dostanú podrobné informácie k interpretácii ich výsledkov spolu s odporúčaniami na potenciálne svojpomocné a profesionálne riešenia.

Súčasťou spätnej väzby je zhodnotenie:

  • rizika závislosti od práce,
  • rizika depresie súvisiacej s prácou,
  • zdravia a fungovania súvisiacich s prácou,
  • pracovného prostredia a sociálnej podpory,
  • individuálnych faktorov/individuálnej osobnosti.
Unavená žena v kancelárii. Zdroj: iStockphoto.com

Unavená žena v kancelárii. Zdroj: iStockphoto.com

Pozitívne dopady štúdie

Jedným z cieľov výskumu je poskytnúť medzinárodné údaje o úskaliach chronického stresu, ktorý je spôsobený závislosťou od práce, v pracovnom prostredí a mimo neho. Vedci chcú pochopiť, ktoré faktory najviac prispievajú k závislosti od práce, a následne vyvinúť overené postupy v jej prevencii a liečbe. Výsledky tohto výskumu môžu poskytnúť vedecký základ pre prípravu odporúčaní pre vlády týkajúce sa pracovných podmienok, ako aj ovplyvniť politiku a postupy organizácií ohľadom pracovnej klímy a organizačných hodnôt s cieľom minimalizovať riziko rozvoja pracovnej závislosti a/alebo zmierniť jej vplyv na zdravie a pohodu.

Projekt poskytne základné predpoklady pre stanovenie konceptualizácie pracovnej závislosti ako skutočnej behaviorálnej závislosti. Taktiež môže stimulovať viac štúdií, ktoré sú potrebné na to, aby ju formálne uznali ako návykovú poruchu v oficiálnych klasifikáciách chorôb a porúch, ako je napríklad Medzinárodná klasifikácia chorôb Svetovou zdravotníckou organizáciou. Takáto identifikácia bude mať hlboké dôsledky na sociálne, inštitucionálne a organizačné vnímanie, rozpoznávanie, prevenciu a liečbu nutkavej práce. Projekt môže prispieť k výraznému zníženiu ľudského utrpenia na celom svete a k výraznému zlepšeniu produktivity organizácií, inštitúcií a ekonomiky na úrovni jednotlivých krajín.

Kontraproduktívny fenomén skúmajú špičkoví odborníci

Jedným z cieľov tohto projektu je vytvoriť širokú a integrovanú sieť výskumníkov a odborníkov, ktorí systematicky skúmajú pracovnú závislosť, rozvíjajú konsenzuálne dohody o jej koncepcii, stave a praktických dôsledkoch a zvyšujú povedomie o tomto kontraproduktívnom fenoméne na celom svete.

Medzinárodný tím spolupracovníkov zahŕňa výskumníkov z viac ako 60 krajín a šiestich kontinentov. Sú medzi nimi poprední svetoví odborníci na pracovné závislosti, behaviorálne závislosti, pracovnú a organizačnú psychológiu a klinickú psychológiu. Predstavujú klinické a organizačné prístupy k nutkavej práci so širokým zázemím a skúsenosťami v rôznych metodologických a teoretických perspektívach.

Autor: Elena Lisá, Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK v BA

(JM)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.