Liečivá, drogy a steroidy v životnom prostredí

06. okt. 2016 • Chemické vedy

Liečivá, drogy a steroidy v životnom prostredí

Odpadové vody, produkované najmä z domácností, zdravotníckych zariadení, posilňovní, domovov dôchodcov, z hudobných festivalov či diskoték, obsahujú rôzne drogy, liečivá, steroidy. Pochádzajú aj z nezákonnej činnosti (ilegálnej výroby drog). Ich analýza umožňuje zistiť spotrebu legálnych a ilegálnych drog a ich metabolitov na konkrétnom mieste.

Po prvý raz bola využitá analýza odpadových vôd na monitoring spotreby drog v roku 1999. Prvé reálne štúdie boli vypracované v roku 2005 v Taliansku. Analýzy odpadových vôd odhalili až trojnásobný počet možných užívateľov kokaínu v porovnaní s dotazníkmi. V roku 2011 bolo do podobného merania zapojených 19 európskych miest. Výsledky ukázali, že v západnej Európe užívatelia drog preferujú kokaín a na východe najmä marihuanu a pervitín. Marihuana a pervitín dominujú aj v krajinách ako Holandsko, Fínsko, Chorvátsko a Česká republika. Bratislava a Piešťany sa umiestnili na popredných miestach v spotrebe pervitínu. Značné hodnoty boli namerané aj pre marihuanu a extázu.

Monitoringom mikropolutantov v rôznych zložkách životného prostredia sa zaoberá viacero výskumných tímov v oblasti analytickej chémie, environmentalistiky a environmentálneho inžinierstva. Európski vedci v marci 2013 testovali vodu vo viacerých čistiarňach odpadových vôd. Mala im pomôcť zistiť aká je spotreba drog a liekov na konkrétnom mieste. Zároveň skúmali, aký vplyv majú rôzne antibiotiká alebo narkotiká na živočíchy, najmä ryby. Výsledky meraní využíva Európske centrum pre monitorovanie drog so sídlom v Lisabone a národné monitorovacie centrá.

Čistička odpadových vôd

Merania v roku 2013 boli uskutočnené v 50 čistiarňach odpadových vôd (ČOV) v 32 mestách Európy. Na Slovensku išlo o tri ČOV v Bratislave – vo Vrakuni, v Petržalke a Devínskej Novej Vsi, a jednu ČOV v Piešťanoch. Za Slovensko boli prvé výsledky uverejnené v roku 2013. V roku 2014 bolo porovnávaných viac ako 40 miest Európy, medzi nimi slovenské mestá Bratislava a Piešťany.

Výsledok čistenia odpadových vôd od drog

Do celoeurópskej analýzy sa zapojili aj vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skúmajú výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Monitorované sú najmä liečivá, drogy, pesticídy, hormóny, ale aj kontrastné látky a antibakteriálne prípravky používané v zdravotníckych zariadeniach. Chceli by vyvinúť technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek.

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.Analýzou a monitoringom prítomnosti drog, liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska sa zaoberá aj mladý chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., z Oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vo svojej výskumnej práci sa popri monitoringu zaoberá postupmi, ktoré sú schopné účinne odstraňovať z vôd toxické organické a anorganické zlúčeniny a mikroorganizmy.

V odpadových vodách nemocníc sa nachádzajú kontrastné zlúčeniny, metabolity marihuany, nikotínu atď. Tieto vody sú špecifické aj tým, že sú v nich rôzne dezinfekčné látky, ktorých je v Bratislave denne zhruba 0,5 litra. Čistiarne odpadových vôd sú schopné z vody odstrániť iba niektoré liečivá a ich metabolity, ďalšie prenikajú do povrchových vôd a životného prostredia. V odpadových vodách spomedzi drog dominuje metamfetamín (pervitín), z psychoaktívnych liekov tramdol, venlafaxín a karbamazepín, z antibiotík ciprofloxacín, azitromycín či klaritromycín. Slovenské rieky sú kontaminované týmito drogami a liečivami, lebo čistiarne nie sú schopné úplne ich degradovať.

Drogy a liečivá v životnom prostredí

Súbor poznatkov o rôznych typoch mikropolutantov a popis obmedzených možností technológií používaných pri čistení odpadových vôd, obsahuje Monografia Drogy a liečivá ako mikropolutanty, ktorej autorom je Tomáš Mackuľak a kolektív.

Veda v CENTRE

Tému Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí prezentoval Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dňa 29. 9. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Organizátorom stretnutí s osobnosťami vedy a techniky je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Stretnutia sa konajú v pravidelných mesačných intervaloch (posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod.) v budove CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Patrónka, v Bratislave. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

 

VIDEOZÁZNAM

 

Septembrová vedecká kaviareň Veda v CENTRE bola jedným zo sprievodných podujatí Európskej noci výskumníkov 2016 v Bratislave.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Obrázky: z prezentácie Ing. T. Mackuľaka, PhD.

Ilustračné foto: Pixabay.com

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zvýšená hladina glukózy v krvi sa nazýva hyperglykémia.
Zistite viac