Letná škola s medzinárodnou účasťou na tému nízkouhlíkovej energetiky

25. aug. 2019 • Environmentálne inžinierstvo

Letná škola s medzinárodnou účasťou na tému nízkouhlíkovej energetiky

Počas mesiaca júl hostila STU v Bratislave 23 zahraničných študentov z rôznych európskych univerzít (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora) na letnej medzinárodnej škole venovanej nízkouhlíkovej elektroenergetike (Low Carbon Energy). Letnú školu zorganizovali študentská organizácia BEST Bratislava a Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU pod odbornou gesciou riaditeľa ústavu prof. Ing. Františka Janíčka, PhD.

Letný kurz je komplexný vzdelávací projekt, ktorý je organizovaný pod hlavičkou medzinárodnej študentskej organizácie BEST a popredných európskych technických univerzít. V celej Európe prebieha počas letných mesiacov približne 50 obdobných letných škôl s rôznymi technickými témami, ktoré sa snažia poskytnúť zahraničným študentom to najkvalitnejšie a najintenzívnejšie vzdelanie v danej oblasti a slúžia ako nadstavba vzdelaniu, ktoré poskytujú ich univerzity.

Čo je nízkouhlíková elektroenergetika

Nízkouhlíková elektroenergetika je časť elektroenergetického odvetvia, v rámci ktorého sa získava elektrická energia z procesov spojených s podstatne nižším množstvom emisií oxidu uhličitého, než v prípade konvenčnej výroby z fosílnych palív. Zahŕňa najmä využitie veterných, solárnych, vodných a jadrových zdrojov a biomasy.

O programe

Pre účastníkov bol pripravený bohatý program zostavený z prednášok uznávaných odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, praktických cvičení, viacerých exkurzií, ktoré prepojili teóriu s praxou.  Letnú školu svojim príhovorom otvoril garant aktivity prof. Ing. František Janíček, PhD. Mgr. Matej Sadloň, ktorý zároveň celú aktivitu koordinoval a moderoval, prednášal o nízkouhlíkovej energetike a vplyvoch jednotlivých obnoviteľných zdrojov na životné prostredie. Ing. Ľubomír Polonec, PhD. študentom predstavil aktuálny stav veternej energetiky. Prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a Ing. Milan Perný, PhD. okrem prednášky o solárnej energetike pripravili pre študentov aj prakticko-experimentálne cvičenie zamerané na meranie elektrických parametrov fotovoltických článkov. Súčasťou programu bola aj prednáška Ing. Juraja Kubicu, PhD. o využití vodnej energie. Doplnkom k prednáške bola exkurzia do vodnej elektrárne Čunovo. Mgr. Matej Sadloň a Ing. Ján Poničan pre účastníkov letnej školy pripravili praktické cvičenie, na ktorom ich oboznámili s faktormi, ktoré treba brať do úvahy pri optimalizácii malého fotovoltického systému. Študenti navrhli základné parametre vlastného fotovoltického systému šitého na mieru pre ich domácnosť.

Letná škola, Čunovo

Študentov zaujala exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, ktoré sídlia v Bratislave – Trnávke, kde mohli vidieť prevádzku jednotlivých experimentálnych zariadení OZE (bioplynová stanica, solárny koncentrátorový systém) a experimenty s vysokonapäťovým zdrojom. Ďalším bodom programu bola exkurzia a prednáška v Atómových elektrárňach Mochovce, v rámci ktorej Ing. Matúš Demko prednášal o moderných trendoch v jadrovej energetike a portofóliu Slovenských elektrární a.s. Program v Mochovciach bol doplnený o návštevu informačného centra o energii a výrobe elektriny – Energoland. Účastníci letnej školy sa zúčastnili na  exkurzii a prednáške v bioplynovej stanici v Kolíňanoch, ktorá patrí Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. študentov oboznámil s inovatívnou technológiou zo Švédska, ktorú využívajú v bioplynovej stanici, a ktorej výhodou je trojnásobne vyššie využitie vstupných surovín. Zároveň so študentmi diskutoval na tému Budúcnosť energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov.

Záverečný workshop

Záverečný blok letnej školy patril Ing. Jozefovi Bendíkovi, PhD. a Ing. Matejovi Cenkému, PhD., ktorí pre študentov pripravili workhsop s názvom Ako to vyzerá keď vláda, finančný sektor, priemysel a environmentálny sektor hľadá spoločné riešenia na problémy v energetike? Ing. Martin Bugár, PhD. oboznámil študentov s možnosťami akumulácie elektrickej energie.

Na záver letnej školy bol účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní letnej školy.

-------------------------------------------------------------

O projekte

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z verejných fondov prostredníctvom grantu agentúry KEGA č. 038STU-4/2017 „Zážitkom od prírodných vied k technike – projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania detí a študentov podporujúci záujem o techniku". Letná škola bola realizovaná ako popularizačná aktivita výsledkov aktuálne riešeného projektu APVV-15-0326 „Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Táto aktivita vznikla vďaka podpore ako dopad v rámci OP Výskum a vývoj pre projekty: Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120016; Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120028; Veterno-solárny elektrický akumulačný systém, ITMS 26220220133; Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR, ITMS: 26240220077; Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku, ITMS: 26240220077; Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov, ITMS: 26240120039   spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Ing. Milan Perný, PhD., STU v Bratislave

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vlastnosťou ortuti je, že po uvoľnení sa do životného prostredia, môže zostať v obehu tisíce rokov.
Zistite viac