Maturitná matematika I.

23 augusta, 2017


Tento kvíz pre Vás pripravil Dušan Jedinák z Trnavskej univerzity v Trnave.

Najväčší spoločný deliteľ mnohočlenov (a3 – 1) a (a3 – a2 + a – 1) je:
Koľko percent z 20199 je 20200?
Stanovte obsah P rovnobežníka, ak jeho obvod je o = 90 a polomer vpísanej kružnice je r = 8:
Pre ktoré x ∈ R platí (x – 2) / (x + 1) < 1?
Ktorý vzťah pre výpočet obsahu S trojuholníka ABC so stranami a, b, c, vnútornými uhlami α, β, γ a výškami va, vb, vc je správny?
Ktoré dve funkcie f1, f2 sa navzájom rovnajú v R?
Pre trojuholník ABC platí: |AB| = 11 cm, |BC| = 7 cm, |AC| = 8 cm. D je päta výšky na stranu AB. Polomer kružnice opísanej trojuholníka DBC má veľkosť:
Stanovte log4(log4 4) =
Oborom pravdivosti nerovnice √(2x – x2) < 1 + x v R je:
Vypočítajte polomer r kružnice opísanej trojuholníku ABC, ak c = 27, γ = 78O: