Geometria – základy

21 augusta, 2017


Tento kvíz pre Vás pripravil Dušan Jedinák.

Aký uhol spolu zvierajú hodinová a minútová ručička o pol deviatej?
Akú veľkosť ma vnútorný uhol pravidelného 10-uholníka?
Bod, ktorý je rovnako vzdialený od každej z troch strán trojuholníka, sa nachádza:
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nepravdivé?
Ak spojíme stredy strán v trojuholníku ABC, dostaneme menší trojuholník s obsahom 14 cm2. Stanovte obsah trojuholníka ABC.
Koľko dm ma obvod kosoštvorca, ak sú jeho uhlopriečky dlhé 2,4 dm a 1,8 dm?
Nádrž so 100 litrami vody stačila práve na zavlaženie záhonu tvaru kruhu s polomerom 4 m. Koľko litrov vody by bolo treba na zavlaženie kruhového záhonu s polomerom 6 m?
Obsah kosodĺžnika je 30 cm2. Jedna jeho strana je dlhá 10 cm, výška na druhú stranu meria 5 cm. Stanovte obvod tohto kosodĺžnika.
Na dvojfarebnom plagáte zaberala čierna farba 80 % plochy a modrá farba 20 % plochy. Tento plagát bol zväčšený s pomerom podobnosti 3 : 1. Koľko percent plochy zaberá modra farba na zväčšenom plagáte?
V akej mierke je zhotovená mapa, ak vzdialenosti 1,5 km zodpovedá na mape úsečka dlhá 6 cm?
Výška v rovnostrannom trojuholníku meria √3 dm. Stanovte obvod tohto trojuholníka.
Dĺžky strán obdĺžnika ABCD sú v pomere 4 : 3. Polomer kružnice opísanej tomuto obdĺžniku ma dĺžku 5 cm. Stanovte obvod obdĺžnika ABCD.
V pravouhlom trojuholníku ABC sú odvesny dlhé 6 cm a 8 cm. Akú dĺžku ma polomer kružnice opísanej trojuholníku ABC?
Stanovte obsah rovnoramenného lichobežníka, ktorého každé rameno má dĺžku 10 cm a jeho dve základne majú dĺžky 16 cm a 4 cm.
V lichobežníku ABCD platí: |AD| = |DC| = |CB| = m a |AB| = |AC|= z. Stanovte veľkosť vnútorného uhla tohto lichobežníka pri vrchole D.