Čísla a číslice I.

18 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravil Dušan Jedinák z Trnavskej univerzity.

Posledná cifra čísla 1 + 92009 je:
Aký je počet číslic čísla 45 ∙ 513 v desiatkovej číselnej sústave?
Aký je súčet cifier čísla (1077 – 77)?
Koľko rôznych trojciferných čísel možno zapísať pomocou číslic 3, 0, 7, ak použijeme každú číslicu len raz? Uvedomte si, že číslo začínajúce nulou sa nepovažuje za trojciferné číslo.
Ak od päťciferného čísla odčítame číslo, ktorého číslice sú zapísané v obrátenom poradí, tak dostaneme číslo deliteľné:
Som číslo. Počet mojich stoviek je dvojnásobok počtu mojich jednotiek. Počet mojich jednotiek je trojnásobkom počtu mojich desiatok. Počet mojich desiatok je tri. Ktoré číslo (z nasledujúcich) som?
Ak sa v prirodzenom čísle (pri zápise v desiatkovej sústave) vyskytujú len cifry 1 alebo 2, tak ho nazývame jednoduché číslo (napr. 2 121, 2 222 sú jednoduché čísla; ale 1 021 nie je jednoduché číslo). Koľko je jednoduchých čísel menších ako milión?
Koľko prirodzených čísel menších než 1 000 môžeme zapísať ako súčin dvoch párnych čísel?
Ak zamením poradie číslic v desiatkovom zápise veku mojej dcéry, dostanem presne môj vek. Koľko som mal rokov, keď sa narodila dcéra?
Druhé mocniny po sebe idúcich prirodzených čísel zapíšeme za sebou 1491625364964... Aká číslica je na stom mieste tohto zápisu?