Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

09. jan. 2019 • Technické vedy

Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

Bohatá história technického vzdelávania sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na odkaze a tradíciách tejto akadémie funguje dnes technické vzdelávanie v celej šírke spektra vedných aj priemyselných odvetví. Na Slovensku vzdeláva v technických odboroch viacero univerzít. Kvalita ich absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.   

V stredoveku (cca do roku 1500) boli väčšinou cirkevné dedinské školy a tým bol daný aj charakter a obsah vzdelávania, spravidla bez technického zamerania alebo ak, tak išlo iba o poľnohospodárstvo. Učivo sa diktovalo, poznámky aj knihy sa písali rukou, knihy sa nachádzali zvyčajne iba v kláštoroch. „Stredných“ škôl bolo málo a „vysokých“ ešte menej. Za technické vedy sa v tom čase mohli považovať stredoveké remeslá a cechy (kováči a pod.), stredovekí stavitelia a architekti, hvezdári a astronómovia, alchymisti a chemici. Väčšinou to boli „špecialisti“ so skúsenosťami získanými v spolkoch a každodennou rutinou. Už vtedy existovali klasické univerzity, napr. Univerzita Karlova v Prahe (1348) so štyrmi fakultami.

Potrebu zavedenia technického vzdelávania spôsobilo objavenie kníhtlače Gutenbergom (1456), objavenie Ameriky Kolumbusom (1492), vznik stredovekých miest, rozvoj baníctva a spracovania rúd, významný rozvoj a špecializácia remesiel (tkaniny, zbrane, šperky, keramika, sklo), rozvoj obchodovania a základy organizovaného hospodárstva.

Banská akadémia v Banskej Štiavnici

Banská akadémia v Banskej Štiavnici

Prvú „technickú vysokú školu“ založila Mária Terézia 13. decembra 1762. Bola to Banská akadémia v Banskej Štiavnici, ktorá mala dve katedry, a to katedru chémie, mineralógie a metalurgie a katedru matematiky, mechaniky a hydrauliky. Vznikla potreba kvalifikovaných banských „úradníkov“ pre rozvoj baníctva (bola tu vydaná prvá učebnica elektrotechniky na svete). Po vzniku 1. ČSR  Banskú akadémiu odsťahovali v roku 1919 do Šoprone v Maďarsku. Nám ostal z nej odkaz.

Založenie prvej slovenskej polytechniky

Od roku 1919 trval takmer 20 rokov kultúrno-politický zápas o založenie technickej školy na území Slovenska. V tom čase v Čechách už fungovali viaceré technické vysoké školy. Dňa 25. júna 1937 vznikla Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. V roku 1938 bola presťahovaná do Prešova, potom do Martina a v roku 1939 do Bratislavy. Škola mala tri oddelenia, a to oddelenie inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného; oddelenie inžinierskeho staviteľstva vodného a kultúrneho; oddelenie zememeračského inžinierstva.

Jur HronecDňa 25. júla 1939 vznikla Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave. Zakladateľ a prvý rektor bol Jur Hronec. SVŠT mala 6 odborov, a to odbor inžinierskeho staviteľstva, odbor špeciálnych náuk, odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva, odbor chemickotechnologického inžinierstva, odbor obchodného inžinierstva. Od 1. apríla 1991 sa nazýva Slovenská technická univerzita (STU). Fakulty a univerzitné pracoviská STU: Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Fakulta architektúry, Materiálovotechnologická fakulta, Fakulta informatiky a informačných technológií, Inštitút manažmentu, Inštitút celoživotného vzdelávania, Univerzitný vedecký park, Know-how centrum, Projektové stredisko, Centrum výpočtovej techniky, Vydavateľstvo, Študentské domovy a jedálne, Centrum akademického športu, Vysokoškolský umelecký súbor Technik.

Na Slovensku je v súčasnosti 32 vysokých škôl, z toho je 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne a 9 súkromných vysokých škôl. Z celkového počtu je 6 technických univerzít: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.

Z prostredia STU v Bratislave

Potrebuje univerzita technickú knižnicu?

Vysokoškolská knižnica štiavnickej akadémie v roku 1780 mala 2411 unikátnych nemeckých kníh zameraných prírodovedne a technicky, v 19. storočí už cca 19 tisíc zväzkov). So vznikom SVŠT (1938) vznikla aj Ústredná knižnica SVŠT, ktorá bola neskôr premenovaná na Slovenskú technickú knižnicu (1948). Po odčlenení od SVŠT v roku 1951 sa knižnica premenovala na Ústrednú technickú knižnicu a neskôr na Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). V roku 2018 sme si pripomenuli 80. výročie založenia CVTI SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku. 

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v Bratislavskej vedeckej cukrárni v CVTI SR

S témou Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku vystúpil prof. Ing. Marián Peciar, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v Bratislavskej vedeckej cukrárni. Podujatie, ktoré moderovala Zuzana Hajdu z NCP VaT pri CVTI SR, sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2018 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje aj výskumu v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. Zaoberá sa tiež štúdiom a vývojom špeciálnych technológií pre spracovanie nebezpečných materiálov, odpadov a technológii pre ochranu životného prostredia. Od roku 2016 je členom Platformy inteligentného priemyslu MH SR.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky sú z prezentácie prof. Mariána Peciara

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jednou z hlavných zložiek výživy človeka sú bielkoviny.
Zistite viac