Koľko stojí Európu zdravie občanov z environmentálnej záťaže?


Koľko stojí Európu zdravie občanov z environmentálnej záťaže?

Od bezsenných nocí spôsobených dopravným hlukom až po smrť. Také môžu byť dôsledky znečistenia a záťaže životného prostredia na ľudské zdravie, preto sa stali aj predmetom viacerých výskumov.

Návštevy v nemocniciach a výskyt chorôb je možné tiež štatisticky analyzovať a spájať s určitými druhmi znečistenia; a hoci život a zdravie majú vnútornú hodnotu, zisťovanie peňažného ekvivalentu, ktorý odráža verejnú preferenciu prideľovania obmedzených zdrojov finančných prostriedkov, ponúka praktickú metriku na využitie a zohľadnenie pri tvorbe politík EÚ.

Takáto metrika musí zohľadňovať celkové náklady vplyvu na zdravie, vrátane ďalšieho zaťaženia služieb zdravotnej starostlivosti, zníženej ekonomickej produktivity a, čo je najdôležitejšie, strate súvisiacej s predčasnou smrťou, bolesťou a utrpením. Výpočet týchto nákladov bol predmetom viacerých štúdií za posledných 30 rokov, pričom o výsledných číslach informovali tak titulky médií, ako aj analýzy nákladov a prínosov v oblasti tvorby environmentálnej politiky.

Predkladaná publikácia „What are the health costs of environmental pollution?" stručne opisuje niektoré metodiky, ktoré sa použili na zohľadnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť v Európe aj v iných častiach sveta. Zohľadňujú sa silné aj slabé stránky každej metodológie a skúmajú sa ich potenciálne aplikácie. Nakoniec sa skúmajú budúce smerovania výskumu v tejto oblasti. Náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tromi kľúčovými kategóriami znečistenia – znečistením ovzdušia, hlukom a vystavením toxickým chemikáliám – sa nás určite dotýkajú najviac. Znečisťovanie životného prostredia sa však neobmedzuje len na tieto kategórie (môže to byť tiež spojené so znečistením vody, znečistením ovzdušia v interiéri, biologickou kontamináciou, ionizačným alebo UV žiarením a podobne), ale je mimo rozsah tejto správy.

Infografika: Air pollution (znečisťovanie ovzdušia)

Čo môže spôsobovať znečistenie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je spojené s rakovinou pľúc, kardiovaskulárnymi ochoreniami (ischemická choroba srdca a mozgová príhoda), respiračnými chorobami (chronická bronchitída a astma) a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Znečistenie ovzdušia môže tiež ovplyvniť plodnosť a neonatálne zdravie s dôsledkami počas celého života (RCP, 2016) Správa z Royal College of Physicians (RCP) tiež poukazuje na možný vzťah k diabetu, obezite a demencii.

Hluk

Záťaž na životnom prostredí hlukom sa spája s hypertenziou, infarktom myokardu, mŕtvicou a demenciou (Harding, 2013). Spôsobuje zdravotné problémy tým, že stimuluje nervový a endokrinný systém, zmenu rýchlosti tepu srdca a krvného tlaku, ktoré vedú k uvoľneniu stresových hormónov vrátane kortizolu, s negatívnym účinkom na pohodu. To môže tiež viesť k kognitívnemu poškodeniu detí a tinitusu, a dokonca môže aj byť rizikovým faktorom pre diabetes (Dzambov, 2015).

Toxické chemikálie

Prirodzene sa vyskytujúce toxíny (napríklad dioxíny, arzén) a umelo vyrobené chemikálie (napríklad pesticídy) môžu byť jedovaté pre ľudské zdravie. Existuje niekoľko desiatok tisíc chemikálií na trhu EÚ a zároveň nie všetky pravdepodobne zapríčiňujú zdravotné dopady, avšak expozície viacerých chemikálií naraz – dokonca aj pri nízkych dávkach – môžu zhoršiť alebo zmeniť vplyv, tzv. koktail efekt) (Kortenkamp a kol., 2009).

K ochoreniu môže dôjsť prostredníctvom mnohých ciest vrátane vdychovania kontaminovaného vzduchu a prachu, požitím kontaminovanej vody a potravín, expozície cez kontakt s pokožkou s produktmi alebo expozícia plodu počas tehotenstva (Prüss-Ustün a kol., 2011). Účinky na zdravie expozíciou chemikáliami môže ovplyvniť mnoho rôznych telesných systémov, spôsobujúcich kongenitálne postihnutia, respiračné problémy, neurodegeneratívne ochorenie, ochorenie kože, endokrinné poruchy alebo rakovinu. Účinky chemikálií v detstve môžu byť obzvlášť nebezpečné. Viac informácií nájdete v predloženej publikácii, ktorú si môžete stiahnuť z EÚ Booshop-u.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

What are the health costs of environmental pollution?

 

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudské sliny obsahujú opiorphin, ktorý je 6 krát účinnejší liek proti bolesti ako morfium.