Každodennosť v živote šľachty na Slovensku


Každodennosť v živote šľachty na Slovensku

V posledných rokoch začal aj na Slovensku stúpať záujem o dejiny každodennosti, mentalít širokých vrstiev obyvateľstva ako i doposiaľ zaznávaný výskum života aristokracie. To všetko v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.

Vďaka širokému spektru zachovaných prameňov je možné komplexné spracovanie tejto problematiky, s poukázaním na rôznorodé prvky spôsobu života či samotnej mentality doby, konštatoval Historický ústav SAV vo svojej správe o činnosti. „Na Slovensku je výskum každodennosti uhorskej šľachty čo do počtu a tém historických prác stále len v počiatkoch.“ 

V rámci základného výskumu Historického ústavu SAV tak vznikli tri publikácie, ktoré v historiografii predstavujú priekopnícke spracovanie viacerých tém. Ide o publikáciu Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku: radosti slávností, strasti každodennosti (DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde), ktorá rieši fenomén šľachtického stravovania zachyteného v celej šírke problematiky. 

Druhá monografia sa zaoberá šľachtickým dvorom v Uhorsku v období raného novoveku, so snahou o syntetizujúci pohľad na všetky oblasti života. Sleduje režim dňa šľachty, rôznorodé rituály, odievanie, rezidencie či trávenie voľného času. Publikácia nesie názov Život na šľachtickom dvore: odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas (LENGYELOVÁ, Tünde).

Tretím výstupom – Hrady a hradné panstvá na Slovensku: dejiny, majitelia, prostredie (DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna) – je kolektívna monografia, ktorá sa venuje vybraným témam z dejín hradov a hradných panstiev. Skúma ich nielen ako rezidencie, ale aj miesta hospodárskeho a spoločenského života ich urodzeného a neurodzeného obyvateľstva. „Okrem vynikajúcich odborných kvalít sú všetky tri tituly i čitateľsky veľmi atraktívne. Knihy podobného zamerania sú v našej historiografii, ako aj na knižnom trhu mimoriadne potrebné a žiadané, aj vzhľadom na pretrvávajúci záujem odbornej a laickej verejnosti o minulosť šľachty na území Slovenska,“ uviedli pracovníci Historického ústavu SAV.

Práce sú výstupmi vedeckých projektov: Hrady na Slovensku; Centrum excelentnosti a Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.  

V rámci medzinárodných vedeckých projektov sa Historický ústav SAV venoval intenzifikácii slovensko-maďarskej vedeckej diskusie o spoločnej minulosti. Výsledkom dlhoročnej intenzívnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými historikmi, ktorú inštitucionálne zastrešuje slovensko-maďarská komisia historikov, bolo založenie edičnej rady „Kor/ridor könyvek“, podporovanej medzinárodným projektom Shifting Borders – Living through the Changes. „Hlavným cieľom edičnej rady je predstavovať odbornej a laickej verejnosti historické práce, ktoré prinášajú do vzájomnej diskusie o spoločných dejinách nové poznatky, inovatívne metódy a nespracované či obchádzané témy,“ uvádza sa v správe o činnosti Historického ústavu SAV.

Trianon labirintusaiban: történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és MagyarországonHneď prvý titul tematizuje azda najkonfliktnejšiu udalosť slovensko-maďarských vzťahov. Ide o dielo Trianon labirintusaiban: történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon (MICHELA, Miroslav). Kniha vyšla vďaka spolupráci Historického ústavu SAV s Ústavom pre výskum Slovákov v Békéšskej Čabe, Maďarskej akadémie vied a Karlovej univerzity v Prahe. Autor v nej analyzoval dichotómiu v myslení o dejinách, v kontexte zániku monarchie, pretavenú do predstáv o národnom vyslobodení a pohrome. Recenzent doc. Szarka vyzdvihol nové a inovatívne interpretácie autora, aktivity smerujúce k rozvoju diskusie.

Ďalšie knihy z edičnej rady „Kor/ridor könyvek“ predstavujú fenomény a osobnosti vnímané ako spoločné dedičstvo uhorských dejín. Prvou je inovatívna práca skúmajúca mocenské rituály a ceremónie v období ranného novoveku: Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku (LENGYELOVÁ, Tünde – PÁLFFY, Géza).

Ďalším titulom je monografia o osobnosti Jozefa Hajnóczyho: Magyarországi rapszódia: avagy Hajnóczy József tragikus története (KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol; preložila Réka Horváth). Autori v nej predstavujú prostredie, z ktorého Hajnóczy vyšiel a v ktorom neskôr pôsobil a vykresľujú ideový profil špičkového vzdelanca doby osvietenstva. Kniha uvádza čitateľov do hlavných problémov Uhorska druhej polovice 18. storočia, predstavuje konflikty vyplývajúce z protireformácie, pomery evanjelikov, situáciu na panstvách i v mestách, dobové faktory ako slobodomurárstvo, jozefinizmus, osvietenstvo aj mechanizmy fungovania rôznych inštitúcií. „Takto koncipovaná práca presiahla svojím záberom doteraz na Slovensku publikované poznatky a našla priaznivý ohlas, ktorý podnietil kolegov v Maďarsku sprostredkovať ju maďarským čitateľom,“ konštatovali pracovníci Historického ústavu SAV.

Historici sa venovali aj propagácii moderných slovenských dejín pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ v súvislosti s požiadavkou vypracovania publikácie o dejinnom vývoji Slovenska od roku 1993 až do súčasnosti. Pracovníci Historického ústavu SAV v spolupráci s niektorými prizvanými odborníkmi z iných ústavov SAV i mimo akademického prostredia zostavili reprezentatívnu publikáciu v anglickom jazyku Slovakia: A European Story (Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al). Zahraničné zastúpenia SR knihu Slovakia: A European Story využívajú na propagáciu Slovenska, keďže ide o prvé cudzojazyčné spracovanie vývoja na Slovensku od vzniku samostatnej SR v roku 1993.   

 

Informácie a foto: Historický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Baktérie majú významnú úlohu pri udržiavaní optimálneho ekosystému našej planéty Zem.
Zistite viac