Psychológia a pedagogika

Experimenty s transformátorom vo vyučovacom procese

Zaujať žiaka, upútať jeho pozornosť a motivovať ho do samostatného štúdia patrí bezpochyby medzi najťažšie úlohy učiteľa vo vyučovacom procese....

| VEDA NA DOSAH

Aby ľudia lepšie chápali a spracovali odborné informácie

Ktoré faktory prispievajú k tomu, aby ľudia lepšie prijímali, chápali a spracovávali odborné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre informované a...

| VEDA NA DOSAH

Problém vrstvenia kociek – vizualizácia „neviditeľných“ objektov

Vizualizácia v matematike sa častokrát spája s náčrtom rôznych útvarov alebo diagramov, ktoré žiakom pomáhajú nájsť správne riešenie problému. Cieľom...

| VEDA NA DOSAH

Komiks ako moderná učebná pomôcka

Chápanie pojmu komiks nie je jednoznačne charakterizované. V dnešnom edukačnom procese sa stále viac kladie dôraz najmä na motivačnú fázu...

| VEDA NA DOSAH

Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo

V súčasnosti, keď vnímame technický pokrok vo všetkých oblastiach, sa aj školy snažia držať krok s modernou dobou a do...

| VEDA NA DOSAH

Geografické dimenzie životného prostredia

Priestorovými dimenziami životného prostredia od globálnej cez regionálnu až po lokálnu úroveň sa zaoberá projekt Geografické dimenzie životného prostredia (návrh...

| VEDA NA DOSAH

Čo vieme o demencii? Aký obraz sme si o nej vytvorili na Slovensku?

Zodpovedať tieto otázky je cieľom výskum tímu psychológov pod odborným vedením prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie...

| VEDA NA DOSAH

Odborníčka na didaktiku nemeckého jazyka a literatúry doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. získala ocenenie z rúk rektora UK

Špecializuje sa na didaktiku nemeckého jazyka a didaktiku literatúry. Je členkou redakčnej rady zahraničných časopisov Brünner Hefte a Zeitschrift für...

| VEDA NA DOSAH

Záludnosti posudzovania rizika a pravdepodobnosti

Jedným z dôvodov, prečo ľudia veria nezmyslom, je nedostatočná štatistická gramotnosť. Tá pramení v strachu a odpore voči matematike. Akým...

| VEDA NA DOSAH

Vyšla výročná správa programu Erasmus + za rok 2017

V januári tohto roka vyšla výročná správa o programe Erasmus+ za rok 2017. Zo správy vyplýva, že rastie nielen počet podporovaných projektov,...

| VEDA NA DOSAH