JANPA ako spoločná európska aktivita na zastavenie nadváhy u mládeže

17. nov. 2017 • Lekárske vedy

JANPA ako spoločná európska aktivita na zastavenie nadváhy u mládeže

Vo všetkých členských štátoch Európskej únie je obzvlášť znepokojivý vysoký stupeň nadváhy a obezity u detí a mladých ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že v EÚ v roku 2010 asi 1 z 3 detí vo veku 6 – 9 rokov malo nadváhu alebo bolo obézne, čo je prudký nárast v prevalencii, napriek početným iniciatívam na národnej a regionálnej úrovni. Nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí si zaslúži byť uprednostnená v zdravotnej agende členských štátov a  tento problém sa musí riešiť v kontexte EÚ.

Reálny stav

Fyzická inaktivita a nesprávna výživa od narodenia (a dokonca aj počas intrauterinného vývoja) sú dôležité determinanty vedúce k nadváhe a obezite. Sú tiež nezávisle asociované s rôznymi rizikovými faktormi neprenosných ochorení, ktoré ovplyvňujú mnoho Európanov (napr. kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 2. typu, určité rakovinové a muskuloskeletálne ochorenia). Ďalej, nadváha a obezita môžu tiež mať škodlivé psychologické a sociálne následky v neskoršom živote.
Nadváha a obezita sú tiež ekonomickým bremenom pre národné zdravotné systémy, takmer 7 %  EÚ zdravotných rozpočtov sa minie každý rok na ochorenia priamo spojené s obezitou,  vznikajú tiež ďalšie nepriame náklady súvisiace so stratou produktivity v dôsledku zdravotných problémov a predčasnej úmrtnosti.   

Akčný plán EÚ

Nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí bolo hlavnou témou Írskeho predsedníctva neformálneho stretnutia ministrov zdravotníctva EÚ v Dubline ešte v marci 2013. Po tomto stretnutí ministri zdravotníctva EÚ vyhlásili záväzok podpory zdravia a prevencie neprenosných chorôb a dohodli sa na zviditeľnení týchto otázok na všetkých úrovniach.

Rozsiahly konsenzus medzi ministrami spočíval v tom, že nadhmotnosť a obezita u detí a mladých ľudí si zaslúži byť uprednostnená v zdravotnej agende členských štátov a že tento problém sa musí riešiť v kontexte EÚ. Komisia podporila návrh Írskeho predsedníctva ku splnomocneniu EÚ Skupiny na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu vypracovať akčný plán k problematike nadváhy a obezity u detí a mladých ľudí. Tento akčný plán bude hrať ústrednú úlohu pri implementácii stratégie EÚ pre Európu v oblasti výživy, nadhmotnosti a s obezitou súvisiacimi zdravotnými problémami.

Na oboch – národnej a európskej úrovni bolo uznané, že medzirezortné aktivity sú potrebné pre zastavenie globálneho nárastu nadhmotnosti a obezity naprieč všetkých vekových skupín. Zapojenie sa vlády, celej spoločnosti, prístupy zdravia vo všetkých politikách, sú rozhodujúce a sú zvýraznené vo WHO Viedenskej deklarácii výživy a neprenosných ochorení v kontexte Zdravia 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa ako jediný riešiteľ zo Slovenskej republiky zapojil do Európskej spoločnej aktivity venovanej výžive a fyzickej aktivite (ďalej len JANPA), ktorej cieľom je zastaviť nárast nadváhy a obezity u detí a adolescentov do roku 2020. Do európskeho projektu je zapojených 26 krajín (25 členských štátov EÚ a Nórsko) čo umožní:

  • odhadnúť a predpovedať ekonomické náklady nadváhy a obezity
  • zlepšiť implementáciu integrovaných intervencií na podporu zdravej výživy a fyzickej aktivity pre tehotné ženy a rodiny s malými deťmi
  • prispieť k zdravším prostrediam v škôlkach a školách
  • zlepšiť využívanie výživových informácií o potravinách autoritami verejného zdravia, zúčastnenými stranami a rodinami.

Ilustračný obrázok:JANPA

Čo je vlastne JANPA?

JANPA je spoločná aktivita naprieč Európou venovaná výžive a fyzickej aktivite. Hlavným cieľom JANPA je prispieť k zastaveniu nárastu nadváhy a obezity u detí a adolescentov v členských štátoch EÚ do roku 2020. JANPA sa zameriava na špecifické faktory, ktoré prispejú k politikám výživy a fyzickej aktivity pre rodiny so zameraním sa na detstvo a dospievanie.

JANPA sa začala 1. septembra 2015 a bude trvať 27 mesiacov. Lídrom projektu je Francúzska agentúra pre potraviny, environmentálne zdravie, pracovné lekárstvo a bezpečnosť a je financovaná z Programu EÚ pre oblasť Zdravie (2014 – 2020). Oficiálne verejné predstavenie projektu sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2015 a prvé stretnutie partnerov projektu sa konalo v dňoch 29. – 30. septembra 2015 v Luxemburgu. JANPA bude trvať 27 mesiacov t. j. do konca novembra 2017.

ÚVZ SR je konkrétne zapojený do oblasti projektu, ktorá sa týka výživových informácií v kontexte označovania potravín a využívania týchto informácií zo strany spotrebiteľov, rodín, tvorcov politík, ako aj ostatných zúčastnených strán, ako aj do oblasti projektu zameranej na budovanie zdravšieho prostredia v školách a škôlkach, s cieľom boja s obezitou a nadváhou. ÚVZ SR teda participuje na riešení 2 odborných pracovných balíkov a 3 všeobecných pracovných balíkoch projektu.

Aby sa dosiahli ciele je JANPA organizovaná do 7 pracovných balíčkov:

Ilustračný obrázok o organizovaní projektu JANPA do 7 pracovných balíkov

Priebežné informácie o projekte, novinky ako aj ďalšie komunikačné nástroje projektu sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu: www.janpa.eu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

EÚ Akčný plán detskej obezity 2014 – 2020

JANPA project

JANPA – ÚVZSR

Infografika: Leták

 

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Aurelium - centrum vedy
fotografická súťaž TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
Noc výskumníkov 2019
Veda v Centre
TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Počítačové čipy, lasery či LED diódy dnes pracujú na princípoch kvantovej mechaniky.
Zistite viac