Inovatívny spôsob výučby prostredníctvom korpusu môže byť vítanou zmenou

06. sep. 2018 • Spoločenské vedy

Inovatívny spôsob výučby prostredníctvom korpusu môže byť vítanou zmenou

Aplikácia korpusovej lingvistiky na vyučovanie anglického jazyka v podmienkach strednej školy je v súčasnosti veľmi vzácna a ojedinelá. Pritom vyučovanie o korpuse a prostredníctvom vhodne zvoleného korpusu môže byť vítanou a užitočnou zmenou nielen pre žiaka, ale aj pre jeho učiteľov, konštatovali realizátori projektu Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka (Application of corpora in English language teaching and learning).

„Priama aplikácia korpusu na vyučovacom procese je odmietaná kvôli všeobecne prijatému názoru, že so sebou nesie náročné finančné zaťaženie a veľké odborné nároky na učiteľa. Vyučovanie s pomocou korpusu si však vyžaduje len vyškoleného pedagóga, ktorý má motiváciu meniť zabehnuté vyučovacie metódy. Vhodný korpus a vyhľadávací nástroj nad ním je v súčasnosti už pomerne ľahko prístupná záležitosť. Pri práci s korpusom vyučujúci preferuje induktívny, na objavovaní založený prístup, kedy žiaci najskôr pod jeho vedením a neskôr aj samostatne vytvárajú pravidlá a rôzne možnosti použití z poskytnutých údajov.“

Papierová a hand-outová forma je podľa autorov projektu len úvodom k práci s internetovým lingvistickým vyhľadávačom, ktorý pracuje nad vhodne zvoleným korpusom. „Otvárajú sa tu nekonečné možnosti práce so špecifickou slovnou zásobou, hovorovými výrazmi, metaforami, kontextom, gramatickými a syntaktickými kategóriami, atď.“ 

Hlavným cieľom projektu Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka bolo realizovať nové prístupy k jazykovému vzdelávaniu z pohľadu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov stredných odborných škôl a učilíšť. „Tento cieľ sme sa snažili dosiahnuť tým, že aplikujeme vhodne zvolený korpus a internetový vyhľadávač v korpuse priamo vo výučbe. Používanie korpusu ako učebnej pomôcky skvalitní a zefektívni vyučovanie anglického jazyka na tomto type školy, dosiahneme aktívne zapojenie sa žiaka do preberanej problematiky, čo bude zároveň podporovať rozvoj jeho logického a tvorivého myslenia. S prácou s korpusom budú oboznámení najskôr učitelia, ktorí aplikujú získané poznatky na vyučovacích hodinách. Ich spätná väzba bude zapracovaná do výstupov projektu. O výsledkoch riešenia projektu budú jeho riešitelia priebežne referovať na didaktických a lingvistických konferenciách, zameraných na výučbu anglického jazyka na stredných školách,“ hovoria tvorcovia projektu.

Projektovým lídrom je Mgr. Eva Leláková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied. V rámci projektu tak vznikla cvičebnica Learning gastronomy vocabulary through corpus s lexikálnymi a gramatickými vzorovými úlohami vrátane kľúča správnych odpovedí. Inovatívne pristupuje k slovnej zásobe z oblasti gastronómie, pričom využíva nové prístupy k jazykovému vzdelávaniu. Obsahovým základom jednotlivých cvičení sú autentické korpusové texty, ktoré žiakom, študentom a všetkým ostatným učiacim sa ukazujú širšiu a jemnejšiu perspektívu používania jazyka a pomáhajú im porozumieť ako jazyk funguje v jednotlivých kontextoch.

Cvičebnica bola tvorená so zámerom motivovať žiaka (aj učiteľa) učiť sa (aj učiť) cudzí jazyk atraktívnou, aktuálnou a hravou metódou, podporiť rozvoj logického a tvorivého myslenia učiaceho sa a posilniť tak jeho komunikačné schopnosti a sociálne a kultúrne kompetencie. „Aj ďalšie projektové publikačné výstupy a aktivity prispeli k tomu, že sa textové korpusy nenásilnou formou dostanú do pedagogickej praxe a výrazne tak zatraktívnia a zmodernizujú vyučovací proces. Práca s korpusom, ktorý obsahuje veľké množstvo textov vyjadrujúcich bohatú škálu názorov, postojov a hodnôt, prinesie so sebou nevyhnutne aj etické, národné a kultúrno-spoločenské dimenzie,“ uzavreli realizátori projektu.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk

http://fpv.uniza.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Podujatia
festival|LingvaFest‘ 2019
26. sep. 2019 09.00 hod.
Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Batátový škrob má vyhovujúce vlastnosti a bez ďalšej modifikácie sa dá aplikovať do istých výrobkov.
Zistite viac