Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied odovzdala Zlatú medailu SAV a Medailu SAV za podporu vedy

VEDA NA DOSAH

Profesor Juraj Koppel získal Zlatú medailu SAV za celoživotné dielo, profesor Karol Marhold si odniesol Medailu SAV za podporu vedy.

Karol Marhold a Juraj Koppel.

Zľava ocenení profesori Karol Marhold a Juraj Koppel. Zdroj: SAV

Zlatá medaila SAV je najvyššie ocenenie, ktoré udeľuje Vedecká rada SAV vedeckým pracovníkom a pracovníčkam Slovenskej akadémie vied.

Tento rok ju predseda SAV prof. Pavol Šajgalík odovzdal dlhoročnému bývalému riaditeľovi Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV a tiež dlhoročnému členovi Predsedníctva SAV, v súčasnosti podpredsedovi SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc.

Medailu SAV za podporu vedy získal prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied. Na slávnostnej ceremónii boli prítomní členovia Predsedníctva SAV.

Zlatá medaila SAV za celoživotné dielo

Vedecká rada SAV udelila prof. MVDr. Jurajovi Koppelovi, DrSc., Zlatú medailu SAV za celoživotné dielo, ktoré je významným vkladom pre vedu a výskum na Slovensku, a za mimoriadne vedecké, organizátorské a ľudské kvality.

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., je uznávaným vedcom v oblasti vývinovej fyziológie. V roku 1978 absolvoval Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Väčšina jeho profesijného života je spojená s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV, kde pôsobil ako interný ašpirant, vedecký pracovník, vedúci oddelenia a napokon aj ako riaditeľ, a to nepretržite 19 rokov.

Juraj Koppel so Zlatou Medailou SAV a Pavol Šajgalík.

Profesor Juraj Koppel so Zlatou Medailou SAV a profesor Pavol Šajgalík. Zdroj: SAV

Odborník v oblasti vývinovej fyziológie

V rámci spolupráce riešil spoločný grant INSERM (Východ – Západ) s názvom Statmín a regulácia vývinu skorého embrya. Bol vedúcim šiestich VEGA grantov, vedúcim troch projektov APVT/APVV. V rámci riešenia projektov APVV (respektíve APVT) sa venoval napríklad štúdiu protizápalových, imunomodulačných, cytotoxických a antimutagénnych účinkov rastlinných extraktov na zvieratá, molekulárnym mechanizmom regulácie vývinu preimplantačného embrya alebo vplyvu xenobiotík na vývin preimplantačného embrya.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval tiež skúmaniu vplyvu materského zdravia a rôznych xenobiotík na preimplantačný vývin, ako aj téme regulácie zápalových procesov v rôznych modeloch experimentálne indukovaného zápalu.

Pedagogická činnosť

Profesor Juraj Koppel sa okrem vedeckej činnosti zúčastňuje i na výučbe študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde v roku 2006 získal titul docenta. V roku 2014 ho menovali za profesora v odbore veterinárna morfológia a fyziológia.

Od roku 2009 je členom Predsedníctva SAV, od roku 2005 je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V roku 2013 sa stal členom Európskej akadémie vied a umení.

Výsledky vedeckej práce profesora Koppela boli publikované v 97 vedeckých publikáciách. Je aj spoluautorom jedného medzinárodného patentu a štyroch patentových prihlášok.

Medaila SAV za podporu vedy

Medailu SAV za podporu vedy si prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Profesor Marhold je výraznou a významnou vedeckou osobnosťou na poli botaniky. Počas svojho pôsobenia v Botanickom ústave SAV a aktuálne BÚ CBRB SAV, v. v. i., sa zaslúžil a naďalej zasluhuje o rozvíjanie nových vedeckých smerov v rámci botaniky.

Významne sa pričinil o rozvoj vedeckej infraštruktúry pracoviska, založil Laboratórium molekulárnej systematiky a v rámci medzinárodných projektov významne rozvíja elektronickú infraštruktúru pre výskum biodiverzity.

Profesor Karol Marhold s Medailou SAV za podporu vedy a profesor Šajgalík.

Profesor Karol Marhold s Medailou SAV za podporu vedy a profesor Šajgalík. Zdroj: SAV

Člen mnohých medzinárodných spoločností

Karol Marhold ukončil v roku 1983 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Odvtedy pôsobí v Botanickom ústave CBRB SAV. Od roku 1994 prednáša aj na Karlovej univerzite v Prahe, kde získal v roku 2001 titul docenta a v roku 2009 titul profesora.

Počas kariéry sa intenzívne zapájal do diania v odbore botanika. Dôkazom je aj jeho členstvo v mnohých medzinárodných spoločnostiach, ako napríklad American Society of Plant Taxonomists, Botanical Society of America, Česká botanická společnost, Československá biologická společnost, Euro+Med PlantBase a iné.

Hosťujúci profesor na Kjótskej univerzite

Profesor Marhold je spolueditorom Medzinárodného kódu nomenklatúry rias, húb a rastlín. V rokoch 2011 a 2012 ho opakovane prijali ako hosťujúceho profesora na Kjótsku univerzitu, ktorá patrí do prvej tridsiatky najlepších svetových univerzít.

Karol Marhold organizoval množstvo medzinárodných vedeckých podujatí, absolvoval vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach a vo významných vedeckých inštitúciách.

Generálny sekretár Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu

Profesor Karol Marhold vykonával dvanásť rokov (do roku 2023) funkciu generálneho sekretára (CEO) Medzinárodnej asociácie pre rastlinnú taxonómiu (International Association for Plant Taxonomy – IAPT). Práce tímu Karola Marholda boli zverejnené v špičkových periodikách odboru – American Journal of Botany, Annals of Botany, Molecular Ecology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Taxon.

Prof. Karol Marhold sa so svojimi spolupracovníkmi sústreďuje najmä na evolučné vzťahy, taxonómiu, diverzitu a rozšírenie bioty, polyploidiu, dátovú infraštruktúru pre výskum biodiverzity, biodiversity informatics.

Bol riešiteľom viacerých projektov rámcových programov EÚ, dlhodobo presadzuje realizáciu kvalitného základného, ako aj aplikovaného výskumu, na ktoré tiež apeluje. Pod pojmom aplikovaný výskum chápe aktivity, ktoré by mali reflektovať na požiadavky spoločnosti.

Aktívne sa podieľal na pripomienkovom konaní zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.

Zdroj: TS SAV

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky